eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › BZP.2712.4.2023.ECS Przebudowa pomieszczeń na toaletę dla osób niepełnosprawnych i WC damskie w budynku Instytutu Pedagogiki i Psychologii UWr przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu.Ogłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
BZP.2712.4.2023.ECS Przebudowa pomieszczeń na toaletę dla osób niepełnosprawnych i WC damskie w budynku Instytutu Pedagogiki i Psychologii UWr przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Uniwersytecki 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-137

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ewelina.ciurko-sebzda@uwr.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwr.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BZP.2712.4.2023.ECS Przebudowa pomieszczeń na toaletę dla osób niepełnosprawnych i WC damskie w budynku Instytutu Pedagogiki i Psychologii UWr przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5e3174f-0076-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245678

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00009113/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa pomieszczeń na toaletę dla osób niepełnosprawnych i WC damskie w budynku Instytutu Pedagogiki i Psychologii UWr przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja elektroniczna między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę Przetargową (zwanej
dalej „Platformą”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings, w wierszu oznaczonym
tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcjach dla użytkowników dostępnych pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ, składa się w formie elektronicznej
(z kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi
w Rozporządzeniu PRM.
3.Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf
4. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
5.Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6.Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
7.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w
szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty
w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie
będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 UPzp.
8.Wsparcia technicznego udziela jej dostawca: Centrum Wsparcia Klienta Platformy: platformazakupowa.pl; tel. 22 101 02 02; email:
cwk@platformazakupowa.pl.
9.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB.
10.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych w postępowaniu przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę, tj.
datę i godzinę wyświetloną na koncie Zamawiającego.
11.Wykonawca, jako podmiot profesjonalnym ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
https://uwr.logintrade.net przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
12.Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do zamawiającego.
13.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na Platformie
przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”
oraz art. 19 uPzp, Zamawiający – Uniwersytet Wrocławski -
informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-
137 Wrocław, reprezentowany przez Rektora;
• o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur
udzielania zamówień publicznych decyduje Uniwersytet jako Administrator danych;
• Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i można kontaktować się poprzez adres
email: iod@uwr.edu.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w
przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzane zgodnie z uPzp oraz w pozostałych celach określonych w
uPzp;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
• okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi odpowiednio:
- zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
- jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125
ust 4 lit d) w zw z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 i
wynikających z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE;
- okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z uPzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne; konsekwencją
nieudostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji międzynarodowej na zasadach
określonych w uPzp. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach
wynikających z uPzp;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia danych
osobowych.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX uPzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
4. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
5. Udostępnienie ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego,
z uprawnienia, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
8. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.2712.4.2023.ECS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana o nazwie: „Przebudowa pomieszczeń na toaletę dla osób
niepełnosprawnych i WC damskie w budynku Instytutu Pedagogiki i Psychologii UWr przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu”.
2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z:
a) dokumentacją projektową i Opisem Przedmiotu Zamówienia;
b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych;
c) przedmiarem robót;
d) planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;
e) ofertą Wykonawcy;
f) harmonogramem terminowo – rzeczowo - finansowym, (dalej: Harmonogramem),
o którym mowa w § 7 ust. 2, pkt 2.2 Umowy;
g) przepisami Ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi, zasadami współczesnej
wiedzy technicznej oraz prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zakres prac będzie zgodny z dokumentacją techniczną, a w szczególności będzie obejmował:
a) Roboty rozbiórkowe i demontażowe.
b) Izolacje przeciw wodne i przeciwwilgociowe.
c) Ściany i sufity podwieszone z płyt g-k.
d) Układanie płytek kamionkowych i ceramicznych.
e) Roboty tynkarskie.
f) Roboty malarskie.
g) Stolarka okienna i drzwiowa.
h) Montaż wyposażenia.
i) Instalacje sanitarne i wentylacja mechaniczna.
j) Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
k) Roboty drogowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45421141-4 - Instalowanie przegród

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45233140-2 - Roboty drogowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium 1: Cena (C)– 90%;
Kryterium 2: Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane (D) -10%
Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert w danej części, przyjmując
zasadę, że 1% = 1pkt.
2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:
W = C + D
gdzie:
W - oznacza sumę punktów za wszystkie kryteria przyznane badanej ofercie
C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;
D - oznacza wartość punktową w kryterium Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane.
Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości punktowej
według ww. kryteriów:
2.1. Cena oferty brutto (C):
każda oferta podlegająca ocenie otrzyma ilość punktów zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, wynikającą z wyliczenia według
wzoru: C = (Cmin/Cn) x 90
gdzie:
Cmin – [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;
Cn – [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty
90 - współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium
2.2. Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane (D)
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1
do SWZ) okresu wydłużenia gwarancji na roboty budowlane ( D)
Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:
Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane
(powyżej 60 miesięcy)
Do formularza oferty należy wpisać konkretną ilość miesięcy Ilość przyznanych punktów
60 miesięcy 0
72 miesiące 5
84 miesiące 10
Przy założeniu, że minimalny (podstawowy) okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wynosi 60 miesięcy.
Okres gwarancji i rękojmi należy podać w miesiącach.
Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej minimalny okres gwarancji
i rękojmi wymagany przez Zamawiającego, czyli 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie krótszy okres gwarancji i rękojmi
na roboty budowlane, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp.
W przypadku podania wartości pośrednich między granicznymi okresami, Zamawiający w celu oceny oferty będzie podane wartości
pośrednie zaokrąglał w dół do niższego okresu.
Brak podania w ofercie okresu oferowanej gwarancji i rękojmi oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez
Zamawiającego podstawowy okres. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium. W przypadku podania
okresu gwarancji i rękojmi wyższego niż maksymalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres
maksymalny. Do umowy będzie wpisany okres oferowanej gwarancji i rękojmi wskazany w ofercie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na zasadach
określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej,
Zdolność techniczna:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w
którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną
robotę budowlaną polegającą na wielobranżowym remoncie lub/i przebudowie (z udziałem branży budowlanej, elektrycznej i
sanitarnej) pomieszczeń, sanitariatów o wartości nie mniejszej niż 100 000 złotych brutto
Zdolności zawodowe:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że, dysponuje co najmniej 1 osobą skierowaną do
realizacji zamówienia publicznego tj.:
- osobę posiadającą prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w odpowiedniej specjalności w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) zwaną uPB lub odpowiadające im
uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych regulacji oraz ustawy 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117), a w szczególności osobami posiadającymi
uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
a. Kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej
bez ograniczeń, który przez 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (Dz.U. 2021 poz. 710 art. 37c)
ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców, Zamawiający uzna wymagany warunek za spełniony w pkt 2.4., jeżeli spełni go co najmniej jeden
Wykonawca samodzielnie, albo jeżeli Wykonawcy spełnią go łącznie.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Zgodnie z art. 116 ust. 1 uPzp oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych
interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 2.3. i 2.4. powyżej, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6.1. W takim przypadku podmiot udostępniający zasoby musi w odniesieniu do warunku określonego w pkt 2 ppkt 2.4.
powyżej, spełnić go samodzielnie albo łącznie z Wykonawcą/Wykonawcami;
6.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane;
6.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w ppkt 2.3. i 2.4 powyżej, a także bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy;
6.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten
podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Z postępowania o
udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 ust 1 art. 109 ust. 1 pkt 4, 7, 8 i 10 uPzp .
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w
art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj. :
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania. Wykluczenie Wykonawcy następuje
zgodnie z art. 111 uPzp, z zastrzeżeniem art. 109 ust. 3 i art. 110 ust. 2 i 3 uPzp.
4. Wykluczenie, o którym mowa w pkt 2 powyżej następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.
6. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub
ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom,
oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą
negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie
przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub
biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej.
8. Karę pieniężną, o której mowa w pkt 7 powyżej, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do
20 000 000 zł
9. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający zbada, czy nie
zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
10. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający zbada, czy nie zachodzą podstawy
wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.
11. Zamawiający zbada czy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego w oparciu o wykazy i listę wskazane w treści tego przepisu lub w oparciu o oświadczenie Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.
Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1.1 potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
1.1.1 oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108
ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 uPzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
1.1.2 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
1.2. potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i
zawodowej
1.2.1 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa termin składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami,
wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
1.2.2 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp,
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
2. Wykonawca jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materiały
równoważne do wskazanych w OPZ, w tym normy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy są to materiały budowlane inne niż w przedmiocie zamówienia, Wykonawca w Załączniku nr 1 do SWZ –
Formularz ofertowy winien wskazać równoważne produkty, a także normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i
systemy referencji technicznych oraz winien dołączyć do oferty przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104-
107 uPzp, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w OPZ.
3. Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie przedmiotowych
środki dowodowych, jeżeli Wykonawca nie złoży ich wraz z ofertą. Oferta, do której nie zostały dołączone wymagane
dokumenty, podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1pkt 2 lit. c) uPzp.
4. Dostarczane materiały muszą być fabrycznie nowe, nie powystawowe, wolne od wad prawnych i fizycznych oraz będą
zgodne z normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi w Polsce.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu,
o którym mowa w pkt 1.1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami
nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt 4 powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pkt 4-5 powyżej stosuje się odpowiednio.
4. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w
języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia
na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych.
8. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp zwane
„dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne
niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub
podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 uPzp, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz
pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym zdefiniowanym w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 816 z późn. zm.).
9. W przypadku złożenia dokumentów lub oświadczeń przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej,
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu (dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej
w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu
do oryginału) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

2400

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np.
spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik.
3. Pełnomocnictwo musi być opatrzone przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą
reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym zdefiniowanym w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą, podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie
Zamawiającego w przypadku Wykonawców wspólnie obiegających się o udzielnie zamówienia, został określony w rozdziale
VIII SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zgodnie z art.455 ust.1 uPZP Zamawiający przewiduje następujące warunki zmiany Umowy w stosunku do treści oferty
skutkujące możliwością zmiany terminu i/lub zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmianą
wysokości wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy,gdy:
a)nastąpi konieczność wykonania korekt w dokumentacji projektowej lub w sytuacji, gdy będzie to niezbędne dla
prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami prawa
wykonania Przedmiotu Umowy i uniemożliwią wykonanie Przedmiotu Umowy w ustalonym w niniejszej Umowie terminie
i/lub wynagrodzeniu możliwa zmiana terminu Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres od dnia zgłoszenia
problemu do dnia przekazania rozwiązania lub o okres niezbędny do zakończenia Przedmiotu Umowy ponad termin
określony w § 6 ust.1 Umowy;
b)Wykonawca zaproponuje rozwiązania zamienne w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań
technicznych i zostaną one zaakceptowane przez Zamawiającego oraz Projektanta - możliwa zmiana sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartości wynagrodzenia;
c)Na wniosek Zamawiającego dotyczący zmian sposobu realizacji i zakresu Przedmiotu Umowy, po uzyskaniu akceptacji
Projektanta- możliwa zmiana terminu Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres niezbędny do zakończenia
Przedmiotu Umowy ponad termin określony w § 6 ust.1 Umowy i/lub zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub
zmiana wartości wynagrodzenia;
d)Zamawiający zrezygnuje z wykonania pewnego zakresu robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy
ich wykonanie nie będzie konieczne dla prawidłowego,tj. możliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub
zmiana wartości wynagrodzenia;
e)Gdy zajdzie konieczność wykonania robót, o których mowa w art. 455, ust. 1, pkt.3i4 oraz ust. 2 uPZP i przy spełnieniu
warunków zawartych w w/w przepisach.
f)Na wniosek Użytkownika obiektów konieczne będzie wstrzymanie wykonywania robót budowlanych w związku z funkcją
obiektu, w którym prowadzone będą roboty- możliwa zmiana terminu Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres,
w którym Wykonawca nie mógł realizować Przedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytułu winy;
g)wpłynie umotywowany wniosek Wykonawcy związany z brakiem możliwości realizowania Przedmiotu Umowy.Niemożność
realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana musi być okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w
szczególności,gdy są one następstwem siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją takie nadzwyczajne
okoliczności, jak m.in. klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, stan epidemiologiczny, stan wojenny, nowe akty prawne lub
decyzje administracyjne mające wpływ na realizację Przedmiotu Umowy.
h)Zmianie ulegnie stawka podatku VAT od towarów i usług w trakcie realizacji Umowy,co wpłynie na zmianę kwoty brutto
wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. W takim wypadku będzie ona obowiązywać od dnia wejścia w życie
nowej stawki;
i)Wykonawca wystąpi o zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;
j)Wykonawca wystąpi o zmianę zgłoszonego przez Wykonawcę w ofercie zakresu rzeczowego wykonywanego przy udziale
Podwykonawcy;
k)Wykonawca wystąpi o zmianę Podwykonawcy lub rezygnację z Podwykonawcy, przy czym w przypadku, jeżeli zmiana
albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach
określonych w art. 118 ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca
zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym, niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
2.W przypadku wystąpienia robót zamiennych lub zaniechanych decyzją Zamawiającego w pierwszej kolejności koszt robót
zmienianych i zaniechanych będzie ustalony na podstawie wartości poszczególnych elementów podanych w
Harmonogramie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

WIZJA LOKALNA
1. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną przyszłego terenu robót, celem sprawdzenia miejsca
robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi
Wykonawca.
2. Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie wizji lokalnej jest Pan Wojciech Sylwester tel.: 71 367 20 01 od poniedziałku
do piątku w godz. Od 09:00 do 12:00,
3. Zamawiający nie warunkuje złożenia oferty uprzednim odbyciem wizji lokalnej lub sprawdzeniu przez Wykonawcę
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu Zamawiającego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.