eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolesławiec › Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowychOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821405

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 41

1.5.2.) Miejscowość: Bolesławiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-700

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: d.wawrzkiewicz@um.boleslawiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ee4e7ebc-0135-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245569

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028461/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ee4e7ebc-0135-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 6.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
6.2 Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
6.3 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
6.4 Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Strona internetowa - https://ezamowienia.gov.pl/pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6.6 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
6.7 Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia , o którym mowa w pkt 6.6 SWZ, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
6.8 Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 6.6 SWZ, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
6.9 Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
6.10 Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert (sposób składania ofert opisano w ust. 10 SWZ) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
6.11 Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e- Zamówienia.
6.12 Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
6.13 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10.7 W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły określone w punkcie 34 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZI-II.271.19.2023.DW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1-Roboty konserwacyjne oświetlenia dróg, ulic, placów, iluminacji obiektów zabytkowych. Szczegółowy zakres robót (prac) przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji służącej do opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącej Załącznik A do specyfikacji (SWZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232000-0 - Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2-Sygnalizacje świetlne, aktywne przejście dla pieszych, wyświetlacze prędkości i oświetlenia solarne na terenie miasta Bolesławiec.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232000-0 - Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

17. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu.

17.1 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.:

- DLA CZĘŚCI 1: Wykonawca winien posiadać uprawnienia/zezwolenie Tauron Dystrybucja:
- w zakresie pkt. 1.1, 1.4, 1.6.1, i 1.6.2 w zakresie samodzielnego wstępu do pomieszczeń i na teren ruchu energetycznego. Zamawiający zastrzega sobie wezwać wykonawcę, na każdym etapie, do udokumentowania posiadania uprawnień Tauron Dystrybucja pkt. 1.1, 1.4, 1.6.1, i 1.6.2 w zakresie samodzielnego wstępu do pomieszczeń i na teren ruchu energetycznego, t.j.:
1.1 Wydawanie poleceń na wykonywanie pracy i organizowanie prac na urządzeniach energetycznych: nN, na terenie: TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. W Jeleniej Górze.
1.4 Samodzielnego wstępu do pomieszczeń i na teren ruchu energetycznego oraz wykonywania prac i czynności eksploatacyjnych w zakresie posiadanego świadectwa kwalifikacyjnego na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A.
1.6 Wykonywania prac pod napięciem na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A.
1.6.1 na napowietrznych liniach energetycznych do 1kV
1.6.2 przy urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1kV

- W zakresie pkt. 1.3 i 1.3.1:.
1.3 Wydawanie poleceń na wykonywanie prac pod napięciem i organizowanie prac pod napięciem na terenie: TAURON Dystrybucja S.A.
1.3.1 w sieciach elektroenergetycznych do 1kV
17.2 zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

17.2.1 W zakresie doświadczenia DLA CZĘŚCI 1:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca ubiegający się o zamówienie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi polegającej na konserwacji oświetlenia ulicznego dla ilości min. 1500 punktów świetlnych, jednocześnie (w tym samym czasie u jednego lub wielu zamawiających) przez okres minimum 6 miesięcy następujących po sobie miesięcy, w sposób należyty.

Pod pojęciem punku świetlnego zamawiający rozumie kompletną oprawę oświetleniową, a oprawą oświetleniową jest urządzenie służące do rozsyłania, filtrowania lub przekształcania światła wysyłanego przez źródło światła, zawierające elementy niezbędne do mocowania i ochrony źródła światła oraz do przyłączenia go do obwodu zasilającego. Definicja punktu świetlnego nie obejmuje zatem m.in. słupów oświetleniowych, czy kabli sterowniczych.

17.2.2 W zakresie doświadczenia DLA CZĘŚC 2:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca ubiegający się o zamówienie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi polegającej na konserwacji co najmniej 4 sygnalizacje świetlne przez okres minimum 6 miesięcy następujących po sobie miesięcy, w sposób należyty.

17.2.3 W zakresie dysponowania osobami DLA CZĘŚCI 1:
Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia energetyczne uprawniające do czynności konserwacyjnych w przedmiocie zamówienia oraz Wykonawca winien posiadać uprawnienia/zezwolenie Tauron Dystrybucja w zakresie pkt. 1.1, 1.4, 1.6.1, i 1.6.2 – minimum 2 osoby oraz uprawnienia/zezwolenie Tauron Dystrybucja w zakresie pkt. 1.3 i 1.3.1 – min. jedna osoba. Zamawiający zastrzega sobie wezwać wykonawcę, na każdym etapie, do udokumentowania posiadania tych uprawnień.

17.2.4 W zakresie dysponowania osobami DLA CZĘŚCI 2:
Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia:
- ważne świadectwa kwalifikacyjne SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci, eksploatacji i pomiarów E oraz dozoru D,
- osoby posiadające uprawnienia do obsługi maszyn i sprzętu wymaganego do wykonania zadań, a wymienionych w punkcie 17.2.6 dla CZĘŚCI 2.
Zamawiający zastrzega sobie wezwać wykonawcę, na każdym etapie, do udokumentowania posiadania tych uprawnień.
17.2.5 W zakresie wyposażenia zakładu dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia DLA CZĘŚCI 1:
Dysponowanie w celu wykonania zamówienia, urządzeniami technicznymi, takimi jak:
- zalegalizowane przyrządy do wykonywania pomiarów elektrycznych wyszczególnionych w zamówieniu,
- sprzęt do wykrywania miejsc uszkodzeń linii kablowych (lokalizowanie miejsc uszkodzeń kabla należy wkalkulować w cenę ofertową wszystkich robót konserwacyjnych),
- podnośnik z koszem izolowanym o zasięgu minimum 27 m niezbędnym do bezpiecznej wymiany źródeł światła na masztach znajdujących się na rondach (użycie ww. sprzętu należy wkalkulować w cenę ofertową wszystkich robót konserwacyjnych). Zamawiający będzie uprawniony do wezwania Wykonawcy na każdym etapie do udokumentowania dysponowania ww. urządzeniami.
17.2.6 W zakresie wyposażenia zakładu dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia DLA CZĘŚCI 2:
Dysponowania w celu wykonania zamówienia, urządzeniami technicznymi takimi jak:
- zalegalizowanymi przyrządami do wykonywania pomiarów elektrycznych wyszczególnionych
w zamówieniu sygnalizacji świetlnych.
- dysponowanie sprzętem:
Opis (Typ/ Marka/ Model)
minimalna wymagana wydajność Wymagana minimalna ilość

Oznakowane samochody „Pogotowie sygnalizacji” 1
Podnośnik koszowy 1
Samochód dostawczy 0,9 t 1
Pilarka spalinowa do nawierzchni 1
Młot pneumatyczny 1
Zagęszczarka 1
Przyrząd do strojenia pętli indukcyjnych 1
Agregat prądotwórczy 1
Zestaw zabezpieczający roboty 1
Sygnalizację awaryjną i wahadłową 1
Kompletnie wyposażony warsztat elektroniczny,
przystosowany do sprawdzania sterowników 1

W razie wystąpienia większej awarii, wykonawca musi mieć możliwość wynajęcia większej ilości sprzętu specjalistycznego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie będzie wymagał złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca w Załączniku nr 2 do SWZ, złoży stosowne oświadczenie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

9.1.6 Przedmiotowy środek dowodowy, tj.,:

- jeżeli wykonawca składa ofertę na Część 1, to składa przedmiotowy środek dowodowy – KOSZTORYS OFERTOWY sporządzony na podstawie Załącznika nr 6 – KOSZTORYS OFERTOWY dla CZĘŚCI 1,

9.1.7 - jeżeli wykonawca składa ofertę na Część 2, to składa przedmiotowy środek dowodowy – KOSZTORYS OFERTOWY sporządzony na podstawie Załącznika nr 2 – KOSZTORYS OFERTOWY dla CZĘŚCI 2.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

9.1. Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:

9.1.1 Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z ww. dokumentów, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

9.1.2 Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum, spółka cywilna) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

9.1.3 Wykonawca, który w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach 17.1 lub/i 17.2 SWZ będzie polegał na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, to zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp musi złożyć wraz z ofertą Zobowiązanie (Załącznik nr 3 do SWZ) podmiotów udostępniających zasoby do oddania mu do dyspozycji te zasoby na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zgodnie z art. 118 ust. 4 Pzp: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

9.1.4 Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 - wypełniony Załącznik nr 2 do SWZ, stanowiący oświadczenia odpowiednio: wykonawcy; każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej); przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp (punkt 11 SWZ), w art. 7 ust. 1 ustawy u.o.s.r (punkt 11 SWZ) oraz w art. 109 ust. 1 Pzp punkty 5, 6, 7, 8, 9 i 10 (punkt 16 SWZ).

9.1.5 Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp określające, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Pełnomocnictwo

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określone we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 10.3 Wykonawca składa ofertę na platformie e-Zamówienia za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.