eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzebownisko › Dostawa wyposażenia meblowego do Zespołu Szkół w Zaczerniu- przedszkola i sal po przedszkolu w ramach zadnia pn.: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zaczerniu o przedszkoleOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyposażenia meblowego do Zespołu Szkół w Zaczerniu- przedszkola i sal po przedszkolu w ramach zadnia pn.: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zaczerniu o przedszkole

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzebownisko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582157

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Trzebownisko 976

1.5.2.) Miejscowość: Trzebownisko

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-001

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 177713700

1.5.8.) Numer faksu: 177713719

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@trzebownisko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://trzebownisko.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia meblowego do Zespołu Szkół w Zaczerniu- przedszkola i sal po przedszkolu w ramach zadnia pn.: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zaczerniu o przedszkole

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4d48cc7b-0128-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245079

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024092/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa wyposażenia meblowego do Zespołu Szkół w Zaczerniu- przedszkola i sal po przedszkolu - w ramach zadnia pn.: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zaczerniu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownisko

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się za
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownisko

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownisko.Wymaga się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za
pośrednictwemplatformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania(wpływu) oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie
przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do
zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywanie wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
pośrednictwemplatformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i
otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z
obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Ofertę oraz dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą, jak również
wszelkie dokumenty i oświadczenia składane w trakcie postępowania, należy składać w formie elektronicznej (tj. w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415).5. Pełne informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu
których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarto w pkt XII i XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976, nr tel. 17 77-13-700.
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem email:
daneosobowe@trzebownisko.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74ustawy PZP
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany ,stosownie do art. 22
RODO. Pełna treść klauzulii informacyjnej znajduje się w pkt XXIV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BR.271.1.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wyposażenia meblowego do Zespołu Szkół w Zaczerniu- przedszkola i sal po przedszkolu w ramach zadnia pn.: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zaczerniu o przedszkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania i przebudowę części pomieszczeń w istniejącym.
1. Rodzaj zamówienia: dostawa
2. Zakres zamówienia obejmuje:
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia do pomieszczeń:
• Sala nr 1
• Sala nr 2
• Sala nr 3
• Sala nr 4
• Sala nr 5
• Sala wielofunkcyjna
• Szatnia
• Łazienki
• Pom. socjalne i administracyjne
• Gabinet dyrektora
• Sale po przedszkolu


Dokładny opis, ilość oraz minimalne wymagania w: Opis przedmiotu zamówienia, który jest załącznikiem do SWZ

1) w zakres zamówienia wchodzi dostawa, montaż wyposażenia- zgodnie z: opisem przedmiotu zamówienia-
2) Przedmiotowa dostawa musi spełniać najwyższe standardy jakościowe i estetyczne.
3) Wyposażenie ma być kompletne posiadać wszystkie niezbędne elementy
4) Wyposażenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych.
5) Wykonawca dostarczy wyposażenie własnym transportem, na własny koszt, w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność do Zamawiającego.
6) Zamówienie obejmuje również rozładunek, rozpakowanie, montaż, złożenie , przedmiotu zamówienia w miejscu dostawy, wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń.
7) Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi na dostarczony przedmiot zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umownych, stanowiący Załącznik do SWZ.
8) Wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowią wymagania minimalne, Rozwiązania równoważne: Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
9) Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 Pzp., Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację dostawy oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych.
10) Meble muszą być przeznaczone do przedszkoli i szkół i musza posiadać certyfikaty. Wykonawca przed dostawą wyposażenia dostarczy certyfikaty.
11) Wykonawca przy odbiorze zamówienia dostarczy karty techniczne.
12) Zaoferowane wyposażenie ma być z materiałów wysokiej jakości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39161000-8 - Meble przedszkolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39160000-1 - Meble szkolne

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

39121000-6 - Biurka i stoły

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Posiadanie doświadczenia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy wyposażenia mebli przedszkolnych albo szkolnych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto., każda dostawa

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1076 z późn. zmianami) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia w/w dokumentu tj. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
- w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy w zakresie braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowania o udzielenie zamówienia -na formularzu stanowiącym załącznik do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, na okoliczność spełnienia warunku o którym mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 4) - SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Możliwości zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały określone w projektowanych postanowieniach
umowy w sprawie zamówienia publicznego –załącznik nr 1 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownisko

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:

1) wypełniony formularz OFERTA – załącznik nr 2
2) oświadczenie/a o braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3
składa Wykonawca; każdy ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej; podmiotów udostępniających zasoby, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach VIII oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w punkcie VII SWZ)
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny dokument (jeśli dotyczy) – zał. nr 4
4) dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów, przy czym poprzez w/w dane należy rozumieć wskazanie przez Wykonawcę w ofercie lub innych dokumentach załączonych do oferty np. nr KRS, nr NIP, Nr REGON
b) jeżeli w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby.
c) pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:
 Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
 ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 58 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej)
 umocowanie nie wynika z ppkt. 4 a) i b)
Dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania podmiotu udostepniającego zasoby składane są tylko w przypadku korzystania z jego zasobów w celu potwierdzenia spełniania warunków.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.