eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › III Postępowanie "Wyniesienie przejść dla pieszych w Koszalinie"Ogłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
III Postępowanie "Wyniesienie przejść dla pieszych w Koszalinie"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330002466

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Połczyńska

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-815

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdit-koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdit-koszalin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

III Postępowanie "Wyniesienie przejść dla pieszych w Koszalinie"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9cb994c8-010b-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245006

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019517/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.22 III Postępowanie - Wyniesienie przejść dla pieszych w Koszalinie w ramach projektów pn.: "Poprawa bezpieczenstwa pieszych..."

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadania realizowane będą w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014 – 2020, priorytet: III rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimedialnego, Działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9cb994c8-010b-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub poczty elektronicznej na adres e-mail:
przetargi@zdit-koszalin.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę i oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego).
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacja zamieszczona w zakładce „Centrum pomocy”.
3) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4) Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych”).
5) Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”), z uwzględnieniem rodzaju przekazywania danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
6) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”).
7) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
8) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawania pytań. „Formularze do komunikacji” umożliwiają również dołączenie załącznika do przesłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodne z ustawą lub Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym mogą być opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Pkt-y 9) do 14) zostały zamieszczone w inform. dodatkowych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TZP.221.25.2023.DSz

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 493774,98 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: „Wyniesienie przejść dla pieszych ul. Wańkowicza i Jagoszewskiego” realizowane w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenia Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego”
W ramach części I realizowane będzie doposażenie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 5541Z – ul. M. Wańkowicza (2 przejścia) z drogą gminną nr 90071Z – ul. M. Jagoszewskiego (1 przejście).
Przejścia zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 17. W obszarze oddziaływania przejść zlokalizowany jest teren rekreacyjno – wypoczynkowy, przedszkole, placówki handlowe, szkoła zawodowa.
Zadanie obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- roboty rozbiórkowe, w tym demontaż wyeksploatowanych istniejących progów zwalniających wyspowych i balustrad oraz oznakowania,
- zakup i montaż progów zwalniających płytowych z tworzywa sztucznego,
- odtworzenie i remont nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni z kostki brukowej wraz z regulacją krawężników,
- zakup i montaż oznakowania pionowego,
- zakup i montaż balustrad wygrodzeniowych,
- wykonanie oznakowania poziomego.

4.2.5.) Wartość części: 358571,84 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje dla Części I i II udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 305 ust. 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy:
1) Zakres zadania ustala się w wysokości do 50 % wartości robót wyszczególnionych w Wycenionym Przedmiarze Robót dla każdej
części.
2) Warunki, na jakich zostaną one udzielone:
a) wykonanie robót polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i zgodnie z przedmiotem zamówienia w trakcie
trwania umowy, a także po jej zakończeniu:
- z przyczyn uzasadnionych społecznie;
- w celu poprawy bezpieczeństwa;
- w przypadkach uzasadnionych technologią;
- w przypadkach uzasadnionych warunkami miejscowymi.
W przypadku gdy zaistnieje potrzeba wykonania zamówień, o których mowa w art. 305 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt. 7
ustawy Pzp, wycena robót sporządzona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego Przedmiaru Robót, a w przypadku
ich braku w oparciu o nakłady R, M, S z powszechnie obowiązujących katalogów oraz stawki i narzuty nie wyższe od średnich
wartości cen określonych w powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla województwa zachodniopomorskiego dla
okresu, którego zmiana dotyczy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres ngwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: „Wyniesienie przejścia dla pieszych przy ul. Staszica” realizowane w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz
wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica”
W ramach części II realizowane będzie doposażenie przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 900736Z – ul. Stanisława Staszica w Koszalinie.
Przejścia zlokalizowane na wysokości wejścia głównego do szkoły w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 18. W obszarze oddziaływania przejścia zlokalizowane jest przedszkole i placówki handlowe.
Zadanie obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- roboty rozbiórkowe, w tym demontaż istniejących balustrad oraz oznakowania,
- zakup i montaż progu zwalniającego płytowego z tworzywa sztucznego,
- odtworzenie i remont nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni z kostki brukowej wraz z regulacją krawężników,
- zakup i montaż oznakowania pionowego,
- zakup i montaż balustrad wygrodzeniowych,
- wykonanie oznakowania poziomego.

4.2.5.) Wartość części: 135203,14 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje dla Części I i II udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 305 ust. 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy:
1) Zakres zadania ustala się w wysokości do 50 % wartości robót wyszczególnionych w Wycenionym Przedmiarze Robót dla każdej części.
2) Warunki, na jakich zostaną one udzielone:
a) wykonanie robót polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i zgodnie z przedmiotem zamówienia w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu:
- z przyczyn uzasadnionych społecznie;
- w celu poprawy bezpieczeństwa;
- w przypadkach uzasadnionych technologią;
- w przypadkach uzasadnionych warunkami miejscowymi.
W przypadku gdy zaistnieje potrzeba wykonania zamówień, o których mowa w art. 305 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt. 7
ustawy Pzp, wycena robót sporządzona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego Przedmiaru Robót, a w przypadku ich braku w oparciu o nakłady R, M, S z powszechnie obowiązujących katalogów oraz stawki i narzuty nie wyższe od średnich wartości cen określonych w powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla województwa zachodniopomorskiego dla okresu, którego zmiana dotyczy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 1 zadanie obejmujące budowę/przebudowę/remont nawierzchni drogi z przejściem dla pieszych z progów zwalniających.
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek Wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.
b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają n/w uprawnienia i doświadczenie:
- minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia do kierowania robotami
drogowymi.
2. Dodatkowe informacje dotyczące ww. warunków udziału w postępowaniu:
1) w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część, Zamawiający dopuszcza wykazanie tych samych robót we wszystkich częściach o ile spełniają ww. warunki,
2) w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część, ta sama osoba może występować we wszystkich częściach.
3) Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.
4) Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
5) wszystkie ww. osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym razie Wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia,
6) ilekroć w treści SWZ jest mowa o „uprawnieniach budowlanych”, „budowie”, „przebudowie”, „remoncie”, należy pojęcia te rozumieć zgodnie z definicjami określonymi w ustawie Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do niej,
7) Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia zawodowe Wykonawcy może nieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
8) jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 2 lit. a) (wykaz robót), dotyczący robót, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,
9) korzystanie z podmiotów udostępniających zasoby:
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych,
b) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby. Wykonawca polegający na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby dołącza do oferty dokumenty, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 ppkt 8 lit. a) SWZ.
c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
składają oświadczenie, o którym mowa w Załączniku Nr 1 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego
zasoby.
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane przez Zamawiającego, które należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy:
1) na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VII SWZ:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn nie zależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (Załącznik Nr 6);
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych (dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn nie zależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty), które posiada Zamawiający, jeżeli Wykonawca wskaże te
środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik Nr 7);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) opis rozwiązań równoważnych – jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie,
b) dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności).
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy ci składają jeden wspólny ww. dokument.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) opis rozwiązań równoważnych – jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie,
b) dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności).
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy ci składają jeden wspólny ww. dokument.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę:
1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy ci składają jeden wspólny ww. dokument.
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w Załączniku Nr 1 do SWZ dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3) wycenione przedmiary robót stanowiące Załączniki Nr 2(Formularz nr 2,0) do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy ci składają jeden wspólny ww. dokument.
4) pełnomocnictwo lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 2);
5) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z tych Wykonawców.
6) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z Wykonawców, w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 i 4 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium należy wnieść w wysokości:
Część I – 4 000,00 zł. (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
Część II - 1 300,00 zł. (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100)
przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 3.
5. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów, która nie prowadzi do modyfikacji ogólnego charakteru umowy, a także w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
1) aneksowania umowy o dofinansowanie
2) opóźnienia w przekazaniu terenu robót,
3) opóźnienia w przekazaniu dokumentów z realizacji robót,
4) przedłużające się procedury postępowania administracyjnego w celu uzyskania opinii, potwierdzeń, decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
5) przedłużenia procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
6) opóźnienia spowodowane uwarunkowaniami społecznymi (protesty, listy, petycje, itp.),
7) konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych właścicielami nieruchomości,
8) opóźnienia wynikające z konieczności wykonania przez przedsiębiorstwa przesyłowe robót dotyczących infrastruktury nie drogowej
9) wystąpienia warunków geotechnicznych, których nie można było przewidzieć w chwili udzielenia zamówienia,
10)wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych,
11)wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska uniemożliwiających wykonywanie robót,
12)działania sił natury;
13)wystąpienie siły wyższej;
14)wydania poleceń określonych w § 10 ust. 1 pkt 1-3 umowy w przypadkach, gdy skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany terminu zakończenia robót będących przedmiotem umowy lub/i zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
15)konieczności wykonania robót zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych bądź nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej,
16)wystąpienia różnicy pomiędzy założoną ilością robót do wykonania, określoną w Wycenionym Przedmiarze Robót a ilością robót faktycznie wykonanych, wynikającą z obmiaru robót;
17)zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mających wpływ na realizacje zamówienia, w szczególności w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio dostosowane,
18)zmiana kierownika budowy na warunkach określonych w § 4 ust. 4 umowy.
2.Wyżej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogą między innymi rzutować na zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub/i na zmianę wynagrodzenia dla Wykonawcy. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy z ww. powodów nie może powodować dodatkowych roszczeń wobec Zamawiającego ze strony Wykonawcy.
3.Zmiana umowy może nastąpić w przypadku konieczności wykonania robót budowlanych nie objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się one niezbędne i spełnione zostały warunku określone art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;
4.Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności, których Realizator nie mógł przewidzieć jeżeli spełnione zostały przesłanki określone art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.
5.Zmiana umowy w trybie art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) ustawy Pzp skutkować może zmianą wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w granicach określonych art. 455 Pzp.
6.Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć na Platformie e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-22

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Ciąg dalszy pkt 3.6) ogłoszenia - Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej - pkt 9) do 14):
9) Możliwość korzystania z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
10)Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania, w zakładce „Komunikacja”.
11)Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
12)Minimalne wymagania techniczne sprzętu używanego w celu korzystania z Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
13)W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 45 87 799 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
14)Zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą dokumentów składanych przez Wykonawców po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy.
2. Zadania realizowane będą w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014 – 2020,
priorytet: III rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimedialnego, Działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TENT.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ wraz z załącznikami.
4. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem wszczęcia.
Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez Wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego.
5. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, w stosunku do którego nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w Załączniku Nr 3.1 do SWZ, tj. wykazie podstaw wykluczenia.
6. Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.