eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › "Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego w formie leasingu z nadwoziem pełnym typu furgon"Ogłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego w formie leasingu z nadwoziem pełnym typu furgon”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271503410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Strzelców Bytomskich 11

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 323499268

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zsm.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsm.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego w formie leasingu z nadwoziem pełnym typu furgon”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ef1237a-ff88-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244913

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00079669/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego w formie leasingu z nadwoziem pełnym typu furgon

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl/pn/zsm-chorzow/demand/114820/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
zgodnie z art. 61 Prawa zamówień publicznych, za pośrednictwem elektronicznej https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl.
3. Bezpośredni link do postepowania:
https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl/pn/zsm-chorzow/demand/114820/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Informacje dotyczące odpowiedniego
przygotowania stanowiska Wykonawcy znajdą na stronie:
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki.
a) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zespołu Szpitali Miejskich w
Chorzowie; https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
b) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
c) Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:
- Podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym) lub,
- Kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu lub,
- Jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu
maksymalnie 6 godzin roboczych.
d) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia, informacje oraz dokumenty przekazywane są w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń, informacji oraz dokumentów przyjmuje się datę ich
wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”
2. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy
zdnia17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.570 z
późn.zm.),tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt., xades.
3 . W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z.
4 . Wśród formatów powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
5. Zamawiający dopuszcza przesyłanie dokumentów (w tym oferty) skompresowanych formatem .rar. Przesłanie pliku jest możliwe
tylko po uprzednim jego skompresowaniu do innego formatu wskazanego w Rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7 (np. .zip).
6. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016, str. 1-88), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Dane kontaktowe: Dział Zamówień Publicznych, poczta elektroniczną: zp@zsm.com.pl,
numer telefonu +48 32 34 99 298, +48 32 34 99 268
/nazwa i adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego/;
 Inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
jest Pan Grzegorz Koczy, telefon +48 32 349 92 67, poczta elektroniczna: gkoczy@zsm.com.pl
/nazwa Zamawiającego/ jest Pani/Pani /imię i nazwisko, kontakt: adres e-mail, telefon/ *;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pod „Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego w formie leasingu z nadwoziem pełnym typu furgon”
 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), dalej „UPZP”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 UPZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach UPZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z UPZP;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSM/ZP/14/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu w formie leasingu z nadwoziem pełnym typu furgon w rozumieniu art. 2 pkt 62 ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późno zm.) wyprodukowanego nie
wcześniej niż 2022 r. z przebiegiem nie większym niż 20 km, spełniającego wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w/w ustawy

4.2.6.) Główny kod CPV: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34136100-0 - Lekkie samochody półciężarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo
a) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za
pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem
umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
b) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
c) Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu
siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
2. Oświadczenie w zakresie przesłanki wykluczenia zawartej w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. poz. 835) (formularz oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
rozdziale 5 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia Wykonawców z
postępowania.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, odnosić należy również do
wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.
7. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie przepisu art. 436 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Umowa o zamówienie przewidywać będzie zmianę (waloryzację) wysokości kwoty/kwot wynagrodzenia Wykonawcy w następującym przypadku
a. zmiany stawki podatku od towarów i usług.
2. Zmiana wynagrodzenia z tej przyczyny zostanie dokonana w przypadku, gdy w okresie trwania leasingu nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) w stosunku do stawki przyjętej przez Wykonawcę za podstawę do kalkulacji cen w ofercie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
3. Maksymalną granicą zmiany stawki podatku VAT będzie wyłącznie kwota wynikająca ze zmiany ustawowej stawki podatku VAT, a zmiana dotyczyć może wyłącznie tych części wynagrodzenia lub okresu wykonywania Umowy o zamówienie w odniesieniu, do których nastąpi zmiana stawki podatku VAT.
4. Zmiana wynagrodzenia w zakresie dotyczącym stawki podatku VAT nastąpi poprzez zawarcie przez Zamawiającego i Wykonawcę odpowiedniego aneksu do Umowy. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa powyżej będzie mogła nastąpić nie wcześniej niż po wprowadzeniu nowych stawek podatku od towarów i usług.
5. Na podstawie art. 436 ustawy Pzp każda ze stron może żądać wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1:
a) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, każda ze Stron, w celu dokonania zmiany wynagrodzenia, może wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony Umowy.
b) Wykonawca (Leasingodawca) ma obowiązek w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwiększenie kosztów realizacji umowy leasingu, przedstawiając w jego treści szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia a wzrostem kosztów realizacji umowy oraz oświadczenie o liczbie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, którzy realizują przedmiot umowy w tym w zależności od rodzaju zmiany – wymiar ich czasu pracy, okres ich zatrudnienia.
6. Na podstawie art. 439 ustawy Pzp każda ze stron może żądać wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1:
a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert.
Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 15 %.
b) W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne oraz wskazanie podstaw prawnych a także dokładne wyliczenie kwoty o jaką ma zmienić się wynagrodzenie z powołaniem na obiektywne dane, które będą stanowić załącznik do wniosku.
cd. zmian w informacjach dodatkowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl bezpośredni link do postępowania https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl/pn/zsm-chorzow/demand/114820/notice/public/details

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do oświadczeń i
dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; oraz przepisy
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
2. Środki ochrony prawnej określone w SWZ przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
3. W związku z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Zamawiający ujął w dokumentach postępowania
zapisy w zakresie podstaw wykluczenia.
cd zmian do umowy
6.
c) W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
d) Wniosek o którym mowa w pkt b i c można zgłosić nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia). Możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż 4 miesiące.
e) Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.1.
f) Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w pkt e) należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.
g) Wartość zmiany (WZ) o której mowa w pkt b określa się na podstawie wzoru:
WZ = (W x F)/100, przy czym:
W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku,
F - średnia arytmetyczna czterech następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy wynikających z komunikatów Prezesa GUS;
h) Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w pkt e).
i) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 6 pkt a-h zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.