eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skoczów › Realizacja robót budowlanych związanych ze zmianą technologii kuchni w budynku przedszkola nr 3 w Skoczowie przy ul. Południowej 6 w ramach zadania inwest. pn. "Modernizacja Przedszkola Publ. (...)Ogłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Realizacja robót budowlanych związanych ze zmianą technologii kuchni w budynku przedszkola nr 3 w Skoczowie przy ul. Południowej 6 w ramach zadania inwest. pn. „Modernizacja Przedszkola Publ. (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKOCZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182522

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Skoczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-430

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: katarzyna.doleszczak@um.skoczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skoczow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja robót budowlanych związanych ze zmianą technologii kuchni w budynku przedszkola nr 3 w Skoczowie przy ul. Południowej 6 w ramach zadania inwest. pn. „Modernizacja Przedszkola Publ. (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5126b0de-f542-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244522

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036931/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Realizacja robót budowlanych związanych ze zmianą technologii kuchni w budynku przedszkola nr 3 w Skoczowie przy ul. Południowej 6 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Przedszkola (...)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00223276

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.9.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 147076,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych ze zmianą technologii kuchni w budynku przedszkola publicznego nr 3 w Skoczowie przy ul. Południowej 6, zgodnie z dokumentacją projektową (projekt technologiczny oraz projekt techniczny) opracowaną przez mgr inż. Alicję Parchańską-Górka w kwietniu 2022.
Przedmiot zamówienia obejmuje część zakresu robót, na który została opracowana dokumentacja projektowa.
Zakres prac przewidzianych do wykonania:
a) Demontaż istniejącej windy towarowej,
b) Pogłębienie (odgruzowanie) istniejącego szybu windowego,
c) Dostawa i montaż nowej windy towarowej o udźwigu 100 kg,
d) Wykonanie prac w zakresie podłączenia nowego dźwigu do instalacji elektrycznej,
e) Wykonanie prac wykończeniowych w obrębie szybu windowego,
f) Roboty budowlane związane z wydzieleniem w piwnicy budynku przedszkola pomieszczenia do transportu żywności,
g) Roboty remontowo-budowlane w piwnicy budynku – w tym wymiana drzwi wewnętrznych, wymiana drzwi zewnętrznych do piwnicy z likwidacją progu, tynkowanie, malowanie ścian i sufitu, wykonanie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych,
h) Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
i) Wykonanie podejścia wodno-kanalizacyjnego do umywalki w pomieszczeniu nr 01 w piwnicy,
j) Demontaż drzwi zewnętrznych, dostawa i montaż nowych drzwi zewnętrznych do piwnicy,
k) Wymiana nawierzchni przed wejściem do piwnicy budynku.

Zamawiający, na podstawie art. 95 ustawy Pzp, wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wynikające z przedmiaru robót) były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni, wykonujący czynności z zakresu robót rozbiórkowych, wyburzeniowych, murarskich, tynkarskich, malarskich, elektrycznych) – nie obejmuje to zatem takich czynności jak kierowanie budową lub robotami, obsługa geodezyjna, dostawy materiałów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SWZ.
Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określają także załączone do SWZ projektowane postanowienia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

42416120-2 - Windy towarowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podstawą do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jest art. 255
pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z dyspozycją tego artykułu, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do dnia 02.06.2023 r. do godziny 08:00 nie wpłynęła żadna oferta.
W związku z powyższym, unieważnia się przedmiotowe postępowanie w oparciu o art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.