eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Usługi wywozu odpadów komunalnych stałych z posesji Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku, mieszczących się przy ul. Brzeskiej 6 i ul. Brzeskiej 8Ogłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi wywozu odpadów komunalnych stałych z posesji Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku, mieszczących się przy ul. Brzeskiej 6 i ul. Brzeskiej 8

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

1.3.) Oddział zamawiającego: 85/04 województwo kujawsko-pomorskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514236

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jagiellońska 3

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-950

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.kpuw@bydgoszcz.uw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi wywozu odpadów komunalnych stałych z posesji Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku, mieszczących się przy ul. Brzeskiej 6 i ul. Brzeskiej 8

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d82d8d6-ffa4-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244500

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00526425/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Usługi wywozu odpadów komunalnych stałych z posesji Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu przy ul. Moniuszki 15-21 oraz we Włocławku przy ul. Brzeskiej 6 i ul. Brzeskiej 8

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
2. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem platformy e-propublico (karta ”Wiadomości”).
Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem platformy e-propublico, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na platformie e-propublico.
3. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z platformy e-propublico:
1) dostęp do sieci Internet,
2) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
3) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
4) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi,
stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BFI.II.272.2.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 58195,12 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych stałych z posesji Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku, mieszczących się przy ul. Brzeskiej 6 i ul. Brzeskiej 8, do miejskich kompleksów utylizacji, polegających na:
1) wywozie / odbiorze odpadów z 2 (dwóch) sztuk pojemników o pojemności 1100 l każdy z posesji mieszczącej się we Włocławku przy ul. Brzeskiej 6. Częstotliwość usługi wywozu / odbioru odpadów z pojedynczego pojemnika - 1 (jeden) raz w tygodniu;
2) wywozie / odbiorze odpadów z 2 (dwóch) sztuk pojemników o pojemności 1100 l każdy z posesji mieszczącej się we Włocławku przy ul. Brzeskiej 8. Częstotliwość usługi wywozu / odbioru odpadów z pojedynczego pojemnika - 1 (jeden) raz w tygodniu,
zgodnie z ustalonym harmonogramem wywozów. Szczegółowy opis oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w załącznikach do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90513200-8 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o kryteria oceny ofert.
Oferty oceniane będą poprzez przyznanie punktów. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny ofert stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów łącznie ze wszystkich kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji zgłoszonej reklamacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wywóz odpadów niestandardowych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Szczegółowe określenie warunków udziału w postępowaniu:
1. warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku - w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SWZ;
2. warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej podmiotu świadczącego usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Włocławek, prowadzonego przez właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz lub prezydent miasta)
oraz aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa w ramach BDO (bazy danych o odpadach), w zakresie transportu odpadów lub inny dokument, wydany przez właściwy organ, potwierdzający posiadanie aktualnego zezwolenia na transport odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.);
3. warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną ubezpieczenia w kwocie nie mniejszej niż 100000,00 zł (sto tysięcy złotych);
4. warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku - w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SWZ;
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek zawartych w tzw. przepisach sankcyjnych, tj. w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SWZ.
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej - oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (*);
3) dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wykonawcy:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
(*) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 2.2, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SWZ;
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SWZ (składane wyłącznie jeżeli Wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasoby innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp);
3) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (składane wyłącznie w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie - np. wspólników spółki cywilnej lub konsorcjum).
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) aktualny na dzień złożenia dokument potwierdzający posiadanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu świadczącego usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Włocławek, prowadzonego przez właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz lub prezydent miasta), na podstawie art. 9b–9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.),
2) aktualny na dzień złożenia dokument potwierdzający posiadanie wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa w ramach BDO (bazy danych o odpadach), w zakresie transportu odpadów lub inny dokument, wydany przez właściwy organ, potwierdzający posiadanie zezwolenia na transport odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.)
3) Aktualne na dzień złożenia dokumenty (*) potwierdzające, że wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną ubezpieczenia w kwocie nie mniejszej niż 100000,00 zł (sto tysięcy złotych),
(*) wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie składki.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 800,00 PLN (słownie: osiemset 00/100 PLN).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonywane w następujących przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia umownego, w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach, w tym zmian:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę;
2) Zamawiający dopuszcza również odpowiednie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach zawartej umowy w przypadkach:
a) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy – na zasadach i w sposób określony w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SWZ, pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę,
b) wystąpienia sytuacji innego udokumentowanego znacznego wzrostu cen niezależnych od Wykonawcy, jak np. znaczny wzrost opłat za korzystanie ze środowiska wynikający z uchwał Rady Miasta właściwych dla miejsca świadczenia usług – na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.
2. Dopuszczalne będą też zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
1) jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy,
b) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego pierwotnie w umowie (§ 8 ust. 1 umowy);
2) jeżeli Wykonawcę, któremu Zamawiający powierzył wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku zaistnienia następujących okoliczności:
a) sukcesji, wstąpienia w prawa i obowiązki dotychczasowego Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
b) przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę;
3) jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego pierwotnie w umowie, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
3. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 Prawa zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Fakultatywne podstawy wykluczenia:
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w:
1) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE)
nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576;
2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.