eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w siedzibie Urzędu Lotnictwa CywilnegoOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Lotnictwa Cywilnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015266812

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marcina Flisa 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-247

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ulc.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ulc.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Nadzór nad lotnictwem cywilnym

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6186aad2-00b5-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244051

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045266/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługa sprzątania siedziby ULC

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia-ulc.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia-ulc.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie Zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://zamowienia-ulc.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce „Korespondencja”. Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest w sekcji „Baza Wiedzy / Plany zamówień publicznych / Instrukcja dla Wykonawcy” pod adresem https://zamowienia-ulc.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=000w&clientName=zamowienia-ulc&MP_module=main. W sytuacja wyjątkowych korespondencja może być kierowana na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale I.
2. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ, jak również oświadczenia stanowiące odpowiednio Załączniki nr 4, 5, 6 i 9 do SWZ, wykazy stanowiące załączniki nr 7 i 8 do SWZ oraz inne dokumenty wymienione w rozdziale XXI ust. 6 sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski. W razie wątpliwości wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem identyfikacyjnym (ID) postępowania.
10. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 poz. 2452)
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (dalej, jako
„Rozporządzenie”) określa minimalne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s.
2) Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej
przeglądarki internetowej.
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2.
4) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
11. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp,
doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar,
gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
12. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdują się na stronie:
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki.
13. Wszelkie instrukcje, niezbędne dla wykonawcy znajdują się pod adresem https://zamowieniaulc.
ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=000t&clientName=zamowienia-ulc&MP_module=main.
Pozostałe informacje zawarte są w SWZ w rozdziale XVI.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXXIV SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XXXIV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ULC-BDG-GA-25-03/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w niniejszej SWZ oraz w załącznikach do SWZ, a w szczególności w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ oraz w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu będą oceniane według poniższych kryteriów:

Tabela 2. Opis kryteriów oceny ofert
Lp. Opis kryteriów Waga (%) Sposób oceny
1. Cena brutto (Kryterium K1) 60 Liczba punktów za kryterium K1 „Cena brutto” zostanie przyznana wg następujących zasad:
Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty zostaną ocenione według wzoru:
K1 = Cmin/Cbad x 60 pkt, gdzie:
K1 – liczba punktów, jaką oferta zdobędzie w kryterium K1.
Cbad – cena brutto badanej oferty.
Cmin – najniższa cena brutto oferty spośród wszystkich ofert.
60 – waga kryterium.
2. Częstotliwość sprawdzania jakości wykonywanej usługi sprzątania
(Kryterium K2) 30 Liczba punktów za kryterium K2 „Częstotliwość sprawdzania jakości wykonywanej usługi sprzątania”, zostanie przyznana wg następujących zasad:
K2 = 30 punktów – za zapewnienie przez wykonawcę i wyznaczenie stałego Koordynatora, który „trzy razy w miesiącu” będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem zamawiającego sprawdzać jakość wykonywanej usługi sprzątania,
K2 = 15 punktów – za zapewnienie przez wykonawcę i wyznaczenie stałego Koordynatora, który „dwa razy w miesiącu” będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem zamawiającego sprawdzać jakość wykonywanej usługi sprzątania,
K2 = 0 punktów – za zapewnienie przez wykonawcę i wyznaczenie stałego Koordynatora, który „raz w miesiącu” będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem zamawiającego sprawdzać jakość wykonywanej usługi sprzątania.
3. Termin płatności
(Kryterium K3) 10 Liczba punktów za kryterium K3 „Termin płatności”, który liczony jest na podstawie terminu płatności oferowanego przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”, zostanie przyznana wg następujących zasad:
K3 = 10 punktów – za zaoferowany 30-dniowy termin płatności, liczony od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT,
K3 = 5 punktów – za zaoferowany 21-dniowy termin płatności, liczony od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT,
K3 = 0 punktów – za zaoferowany 14-dniowy termin płatności, liczony od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Obliczenie punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki, wg poniższego wzoru:
WP = K1 + K2 + K3,
gdzie:
WP – wynik oceny - całkowita liczba punktów,
K1 – liczba punktów w kryterium K1 „Cena brutto”,
K2 – liczba punktów w kryterium K2 „Częstotliwość sprawdzania jakości wykonywanej usługi sprzątania”,
K3 – liczba punktów w kryterium K3 „Termin płatności”.

W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, właściwego terminu płatności i/lub częstotliwości sprawdzania jakości wykonywanej usługi sprzątania, zamawiający uzna, iż wykonawca zaoferował minimalny termin płatności (14-dniowy) oraz częstotliwość sprawdzania jakości wykonywanej usługi sprzątania „raz w miesiącu” i przyzna punkty zgodnie ze sposobem oceny opisanym w Rozdziale XXV.
2. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100,00 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie oraz SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów w kryteriach wskazanych powyżej, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość sprawdzania jakości wykonywanej usługi sprzątania (Kryterium K2)

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności (Kryterium K3)

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale XII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 200.000 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych);
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, osiągnął roczny przychód w wysokości minimum 200.000 zł brutto;
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca:
a) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje minimum trzy usługi sprzątania powierzchni biurowych o powierzchni minimum 5 000m2 każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
b) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji umowy, co najmniej 5 osobami do realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia / nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Przedmiotowe oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym i drugim jest składane według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenia Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia / oświadczenia Wykonawcy Wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego wraz z oświadczeniem o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ;
3) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego wraz z oświadczeniem o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy);
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 4 stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Przedmiotowe oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym i drugim jest składane według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
4) wykazu zrealizowanych usług potwierdzającego, że wykonawca w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje minimum trzy usługi sprzątania powierzchni biurowych o powierzchni minimum 5 000m2 każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
5) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami dotyczącymi zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją w zakresie podstawy (rodzaju umowy) do dysponowania tymi osobami, stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ;
6) oświadczenia wykonawcy dotyczącego rocznego przychodu, stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ;
7) polisy lub dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 200.000 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych) wraz z dowodem jej lub ich opłaty.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 7, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od wykonawców złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

5. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
6. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
1) oświadczenie Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ;
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy);
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia, stanowiące załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy);
4) stosowne pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy – w przypadku składania oferty wspólnej lub w przypadku ustanowienia pełnomocnika).
W przypadku, gdy oferta, jak również wszystkie oświadczenia dołączone do oferty nie zostały podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do złożenia oferty powinno zostać złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dn. 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
7. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformy. Zalecane jest stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, przy czym, zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy, ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ, jak również oświadczenie i zobowiązanie stanowiące odpowiednio Załączniki nr 4 i 5 do SWZ oraz inne dokumenty wymienione w rozdziale XXI ust. 6 sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia składają dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej i podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowany lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia oraz warunków udziału w postępowaniu stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postepowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu ofertowym, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną.
8. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących świadczenia usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy lub o okres niezbędny do wykonania przedmiotu umowy w minimalnym zakresie deklarowanym przez Zamawiającego tj. przez okres 12 miesięcy, jeżeli w trakcie realizacji Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające realizację jej przedmiotu zgodnie z warunkami opisanymi w umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, ani Zamawiający;
2) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania (technologii) przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:
a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy albo naruszało obowiązujące przepisy prawa,
b) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań albo innymi środkami ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji obowiązujących u Zamawiającego,
c) pojawienie się nowszych technologii wykonania prac gwarantujących co najmniej ten sam standard wykonania przedmiotu umowy
– żadna ze zmian wskazanych w lit. a-c nie może pociągnąć za sobą zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
3) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części przedmiotu umowy, które Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części przedmiotu umowy, w tym również na części, których Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
4) w przypadku zawarcia umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia Zamawiający dopuszcza się wskazanie członka lub członków konsorcjum upoważnionych do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia;
5) Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy.
2. Przewiduje się również możliwość zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy, o którym mowa w §5 ust. 1, w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian w umowie w szczególności zmiany podatku VAT, o ile zmiany te mają bezpośredni wpływ na postanowienia umowy, przy czym, cena netto umowy nie może ulec zmianie.
3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko za zgodą obu jej stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, sporządzonego przez Zamawiającego, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
4. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego propozycji/projektu aneksu do umowy, przekaże Zamawiającemu ewentualne uwagi lub propozycje zmian.
5. W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma zasadne uwagi do aneksu do umowy od Wykonawcy, zmiany zostaną uwzględnione w aneksie, a sam aneks podpisany przez strony umowy.
6. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w § 11 nie stanowi zobowiązania stron do wprowadzenia zmiany.
Zmiany dotyczące wysokości wynagrodzenia Wykonawcy zawarte zostały w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 10 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma eZamawiajacy pod adresem https://zamowienia-ulc.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.
2. Zgodnie z treścią art. 95 ust. 1 ustawy, zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących kategorie czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegających na wykonywaniu czynności sprzątania pomieszczeń, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zmianami). Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały określone we projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 10 do SWZ oraz w rozdziale XXVIII ust. 2 SWZ.
3. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej, o której mowa w art. 131 ust. 2 ustawy, w dniach 05 czerwca (poniedziałek) i 07 czerwca (środa) 2023 r. w godzinach 8-14, po uprzednim ustaleniu godziny wizji lokalnej z przedstawicielem Zamawiającego, o którym mowa w rozdziale XVII ust. 9 pkt 1.
5. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej, o której mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.
6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
7. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, jak również na platformie.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129 z późniejszymi zmianami).

Wybrany Wykonawca po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem Umowy, bez wezwania, przekaże zamawiającemu:
1) dokumenty dotyczące osób wykonujących kategorie czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegających na wykonywaniu czynności sprzątania pomieszczeń, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zmianami), tj.:
a) oświadczenia zatrudnionych pracowników,
b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
c) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zatrudnionych pracowników,
d) dokumenty potwierdzający zgłoszenie pracowników przez pracodawcę do ubezpieczeń lub opłacenie przez pracodawcę ubezpieczeń tych pracowników.
Wyżej wymienione dokumenty muszą zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imiona i nazwiska zatrudnionych pracowników, daty zawarcia umów o pracę, rodzaje umów o pracę i zakresy obowiązków pracowników.
2) wskaże osoby do reprezentacji w umowie;
3) wskaże osoby uprawnione do utrzymywania bieżących kontaktów;
4) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia (konsorcjum).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.