eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług doradztwa prawnego na potrzeby Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą "POLONIKA"Ogłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług doradztwa prawnego na potrzeby Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „POLONIKA”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „POLONIKA”

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 369021810

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Madalińskiego 101

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-549

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@polonika.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polonika.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o pozostającym poza granicami kraju polskim dziedzictwie kulturowym oraz prowadzenie działań na rzecz zachowania materialnych śladów kultury polskiej za granicą

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług doradztwa prawnego na potrzeby Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „POLONIKA”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-766f9f37-f7f8-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244039

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00074135/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług doradztwa prawnego na potrzeby Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „POLONIKA”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-766f9f37-f7f8-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu Platformy e-Zamówienia oraz poczty elektronicznej.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na Platformy e-Zamówienia w zakładce »Komunikacja« oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@polonika.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu "Wykonawca« na Platformie e
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e
Zamówienia określa »Regulamin Platformy e-Zamówienia«, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce »Centrum Pomocy.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
3. Możliwość korzystania w postępowaniu z »Formularzy do komunikacji« w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
»Wykonawcy« na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z »Formularzy do
komunikacji« służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (dotyczy w szczególności SWZ)
wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w
postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce »Komunikacja«.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) administratorem danych osobowych Pana/Pani jest Zamawiający, tj. Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za
Granicą „POLONIKA”, ul. Madalińskiego 101, 02-549 Warszawa;
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@polonika.pl;
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o przepisy ustawy Pzp;
5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia;
6) obowiązek podania przez Pana/Pani danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) Posiada Pan/Pani:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani;
b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Pana/Pani*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych
osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Panu/Pani:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników,
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IDzG/2510/6/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze prawnej w zakresie doradztwa prawnego świadczonej na
rzecz Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „POLONIKA” w Warszawie . Obsługa prawna
nie obejmuje doradztwa w zakresie prawa podatkowego i prawa zamówień publicznych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia zostały przedstawione we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ oraz załączniku do wzoru umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79111000-5 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług , o
którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp. Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości skorzystania, zgodnie z
zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający przez powtórzenie podobnych usług rozumie świadczenie przez Wykonawcę tego
samego rodzaju usług co w „zamówieniu podstawowym”. Usługi będą wykonywane w okresie następnych 6 lub 12 miesięcy od daty
zakończenia realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega możliwość dwukrotnego zamawiania świadczenia ww. usług na okresy co najmniej 6-miesieczne.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (D)

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 2.
2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj.:
2.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizowali lub realizują przez okres minimum 12 miesięcy co najmniej 3 (trzy) usługi (umowy) polegające na świadczeniu stałej obsługi prawnej dla jednostki sektora finansów publicznych, z czego co najmniej 2 (dwie)
z nich były świadczone lub są świadczone dla państwowej instytucji kultury, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.), o
wartości każdej z nich nie mniejszej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
2.2. dysponują co najmniej 2 (dwoma) osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia do
wykonywania zawodu radcy prawnego/adwokata/prawnika zagranicznego, legitymującymi się co najmniej 5 (pięcioletnim) doświadczeniem (liczone w pełnych latach liczonych jako pełne 12 miesięcy świadczenia usługi) w zawodzie radcy prawnego lub adwokata lub prawnika zagranicznego potwierdzone wpisem na listę radców prawnych prowadzoną przez
Okręgową Izbę Radców Prawnych, zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, (Dz.U. z 2022 r. poz. 1166 z późn. zm.) - dalej „ustawa o radcach prawnych” lub listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Izbę Adwokatów, zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2022 r. poz. 1184 z późn. zm.) - dalej „Prawo o adwokaturze”, z których co najmniej jedna:
- posiada minimum 2 (dwu) letnie doświadczenie (liczone w pełnych latach liczonych jako pełne 12 miesięcy świadczenia usługi) w zakresie doradztwa prawnego dla państwowej instytucji kultury;
- opracowywała lub opiniowała co najmniej 100 (sto) projektów umów, w tym minimum 20 (dwadzieścia) obejmujących swym zakresem zagadnienie dotyczące autorskich praw majątkowych, umów licencyjnych związanych z przygotowywaniem tekstów autorskich, badań naukowych, filmów, podcastów, audiobooków, książek i innych publikacji drukowanych; umów koedycji; organizacji wystaw, spotkań autorskich, konferencji w kraju i zagranicą.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do Oferty każdy Wykonawca dołącza:
1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, potwierdzają brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.2. pełnomocnictwo (jeżeli oferta jest podpisana przez Pełnomocnika).
Podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
2.1. wykazu zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,
2.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc).
2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu;
3.2. gwarancjach bankowych;
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2023 r. poz. 462).
4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w ust. 3 i
utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1
pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy.
2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę:
2.1. żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu
2.2. warunkiem określonym w ust. 2 pkt 2.1. rozdz. V SWZ musi wykazać się co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2.3. warunki określone w ust. 2 pkt 2.2. rozdz. V SWZ wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określa załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy e- Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.