eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rościszewo › Zakup ciągnikaOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup ciągnika

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rościszewo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015900

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej, 1

1.5.2.) Miejscowość: Rościszewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-204

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 242764076

1.5.8.) Numer faksu: 242764201

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rosciszewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rosciszewo.bip.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://josephine.proebiz.com

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup ciągnika

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-960d3d71-f877-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244009

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00101877/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup ciągnika

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00226257

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRGKB.271.7.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 132111,68 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Zakup ciągnika” - zakup używanego ciągnika rolniczego na potrzeby Urzędu Gminy w Rościszewie.
1.1. Wymagania formalne
a) Ciągnik musi być sprzedany na fakturę VAT.
b) Ciągnik musi spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz w przepisach wykonawczych w na podstawie tej ustawy.
c) Ciągnik musi posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnieni formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
d) Ciągnik może być sprowadzony zza granicy ale musi być po wszystkich opłatach celno-skarbowych, przygotowany do rejestracji.
1.2. Minimalne parametry techniczne ciągnika
a) Rok produkcji – nie starszy niż 2007
b) Moc - 105 KM - 150 KM
c) Ilość przepracowanych motogodzin - maks. 10 000
d) Ilość cylindrów – 6,
e) pojemność skokowa - min 5000 cm3
f) Zmiana kierunku jazdy z rewersem
g) Napęd - 4x4
h) Przedni podnośnik hydrauliczny TUZ
i) Układ pneumatyczny
j) Konsola do ładowacza czołowego
k) Kabina z klimatyzacją, ogrzewaniem, radio, fotel pneumatyczny, fotel dla pasażera
l) Automatyczny zaczep do przyczep
1.3. Pozostałe wymagania Zamawiającego
a) Wykonawca razem z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu wszystkie instrukcje obsługi w języku polskim oraz wszelkie inne wymagane dokumenty, certyfikaty, atesty, homologacje, dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych itp.
b) Ciągnik winien być bezwypadkowy, nie może posiadać śladów korozji, wgnieceń i innych widocznych uszkodzeń mechanicznych, za wyjątkiem normalnych śladów wynikających z eksploatacji.
c) Zamawiający zastrzega weryfikację zgodności danych ciągnika określonych w ofercie oraz poziomu jego sprawności ze stanem faktycznym poprzez badanie diagnostyczne ciągnika przez autoryzowany serwis w siedzibie Wykonawcy. Badanie może zostać przeprowadzone na etapie badania i oceny ofert, przed wyborem oferty i podpisaniem umowy. Koszt badania ponosi Zamawiający.
d) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia do siedziby zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 16720000-8 - Ciągniki używane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszych ofert przekroczyła kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Cena oferty najkorzystniejszej – 197.000,00 zł
Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć – 162.497,37 zł

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 160162,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 160162,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 160162,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.