eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sieradz › Dostawa wraz z wyładunkiem kruszywa drogowego na drogi i place na terenie Gminy SieradzOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wraz z wyładunkiem kruszywa drogowego na drogi i place na terenie Gminy Sieradz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SIERADZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Armii Krajowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Sieradz

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugsieradz.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugsieradz.finn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ugsieradz.e-zp.finn.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wraz z wyładunkiem kruszywa drogowego na drogi i place na terenie Gminy Sieradz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db1eb67f-e46b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244002

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039330/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa wraz z wyładunkiem kruszywa drogowego na drogi i place na terenie Gminy Sieradz

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00194275

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZFZ.271.1.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 102439,02 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest:
a) dostawa wraz z wyładunkiem kruszywa drogowego sortowanego o uziarnieniu 0/63 mm w ilości 500 ton z recyklingu materiałów betonowych i kamiennych na drogi i place wskazane przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się dostaw materiałów z recyklingu gruzu ceglanego. Kruszywo nie może zawierać zanieczyszczeń organicznych i elementów metalowych.
b) dostawa wraz z wyładunkiem kruszywa łamanego rodzaju melafir wg PN-B-11112 i/lub PN-EN 13242 o uziarnieniu 0/31,5 – 0/32mm w ilości 1 000 ton.
2) Czas dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania stanowi kryterium oceny ofert. Maksymalny czas dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego określa się na 72 godziny od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
3) Dostawy kruszywa odbywać się będą sukcesywnie według zapotrzebowania bezpośrednio na drogi i place wskazane przez Zamawiającego.
4) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania świadectwa jakości oddzielnie dla każdej partii dostarczonego kruszywa łamanego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 170355,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 198337,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 170355,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 827 18 73 187

7.3.3) Ulica: Czartki 60

7.3.4) Miejscowość: Czartki

7.3.5) Kod pocztowy: 98-200

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 170355,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.