eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nieporęt › Dostawa mebli i wyposażenia dla Biblioteki Publicznej Gminy NieporętOgłoszenie z dnia 2023-06-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mebli i wyposażenia dla Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001289327

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 9a

1.5.2.) Miejscowość: Nieporęt

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-126

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bpnieporet@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bibliotekanieporet.blogspot.com/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli i wyposażenia dla Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f2e400d-005c-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00242707

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nieporet.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://nieporet.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi założyć darmowe konto na Platformie zakupowej. Złożenie oferty w postępowaniu wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Nieporęt: https://nieporet.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż mebli i wyposażenia dla Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt. Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach pod względem jakościowym i formalnym, a parametry techniczne elementów są jednorodne, powtarzalne i zunifikowane, tym samym pozwalające w przyszłości na domówienia i rozbudowę z zachowaniem jednorodnego stylistycznie i jakościowo standardu którego oczekuje Zamawiający.
Wykonawca zapewnia, że wszystkie meble i wyposażenie będą:
a) fabrycznie nowe, pełnowartościowe wolne od wad, wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3,
b) spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
c) dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej w tym w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
d) posiadać instrukcję montażu i konserwacji napisaną w j. polskim
e) dostarczone w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
a) dostarczenie (transport) do siedziby Zamawiającego wraz z załadunkiem i rozładunkiem,
b) montaż i ustawienie produktów w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin udzielonej gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Funkcjonalność i estetyka

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:
Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
4) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
Wykonawca musi wykazać się, że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował należycie dostawę wraz montażem mebli na jednym obiekcie za kwotę co najmniej 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał, którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przed-miotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku 4 do SWZ;
2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia oferowanych dostaw z wymaganiami i cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda od wykonawców złożenia próbki, zawierającej zmontowany meble: Fotel obrotowy (FO2) – 1 szt.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

NA OFERTĘ SKŁADAJĄ SIĘ:
1) formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym w Excel(zaleca się sporządzenie jej na formularzu określonym we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ; w przypadku sporządzania oferty bez użycia wzoru formularza, należy zawrzeć w ofercie informacje określone we wzorze formularza oferty);
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 6 do SWZ, w zakresie wskazanym w SWZ (oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe);
3) pełnomocnictwo do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy – gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych;
4) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku gdy Wykonawca, w celu spełnienia warunków, o którym mowa w SWZ, będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów;
5) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa;
6) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
7) oświadczenie potwierdzające, że wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku vat,
8) oświadczenie potwierdzające, że wykonawca jest małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą.
9) wykonawca, przed podpisaniem umowy przedłoży następujące dokumenty:

- aktualne atesty i certyfikaty produktów wypisane w opisach przedmiotu zamówienia lub ich rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne będzie obowiązany wykazać, że takowe spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
- certyfikaty ISO producentów (nie dopuszcza się oświadczenia o posiadaniu certyfikatu), proponowanych produktów, tam gdzie jest to wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
- oświadczenie producenta, że w danej partii siedzisk zastosuje piankę o właściwościach trudnopalnych tam gdzie jest to wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
- katalogi proponowanych produktów.
- fabryczne próbniki kolorystyczne.
Zamawiający wymaga, aby przy każdym dokumencie znajdował się symbol, określający wymagany mebel zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony dopuszczają zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną.
3) zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, o ile okoliczności te skutkują brakiem możliwości wykonania zamówienia w terminie – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Okolicznościami takimi będą w szczególności:
a) warunki terenowe, awarie, katastrofy, akty wandalizmu,
b) okoliczności związane z koniecznością wykonania prac uzupełniających lub dodatkowych;
c) konieczność wstrzymania prac przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. technicznych lub organizacyjnych – zależnych od Zamawiającego, na okres nie krótszy niż 8 godzin. Wówczas termin zakończenia umowy ulega przedłużeniu o okres wstrzymania prac.
d) opóźnienia przekazania Wykonawcy terenu prac,
e) przypadek siły wyższej lub zdarzenia w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, uniemożliwiające realizację prac w obiekcie;
f) w przypadku wydłużenia się terminu realizacji prac budowlanych dotyczących budowy obiektu biblioteki w Nieporęcie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https:/nieporet.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.