eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › "Prace konserwatorsko-budowlane w zakresie remontu konserwatorskiego wnętrz Bastionów Południowo-Wschodniego i Ostroróg w Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku, przy ul. Stara Twierdza 1"Ogłoszenie z dnia 2023-05-31

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Prace konserwatorsko-budowlane w zakresie remontu konserwatorskiego wnętrz Bastionów Południowo-Wschodniego i Ostroróg w Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku, przy ul. Stara
Twierdza 1”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Gdańska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000283392

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Długa 46/47

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-831

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 585733128

1.5.8.) Numer faksu: 585733128 w.0

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@muzeum gdansk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumgdansk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Prace konserwatorsko-budowlane w zakresie remontu konserwatorskiego wnętrz Bastionów Południowo-Wschodniego i Ostroróg w Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku, przy ul. Stara
Twierdza 1”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-14f740e1-fff2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241965

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00089470/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Konserwacja wnętrz Bastionów Twierdzy Wisłoujście

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_gdansk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_gdansk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pomocą platformy zakupowej Open
Nexus, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_gdansk.
2. Szczegółowy opis korzystania z platformy zakupowej opisany został w SWZ w Rozdziale VII.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_gdansk

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Gdańska z siedzibą: 80-
831 Gdańsk, ul. Długa 46/47, z którą można się kontaktować pisemnie, na adres siedziby, przez adres e-mail:
kancelaria@muzuemgdansk.pl
2. z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres podany w punkcie 1 lub poprzez adres
email:
abi@muzeumgdansk.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek
prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawa PZP”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
3.4. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
a) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
b) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
4. Nie przysługuje Pani/Panu:
4.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych.
4.2. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
4.3. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZP.26.5.2023(ZP-TP/05)

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1570853,66 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorsko-budowlane w zakresie remontu konserwatorskiego wnętrz Bastionów
Południowo-Wschodniego i Ostroróg w Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku, przy ul. Stara Twierdza 1.
1.1. Szczegółowy zakres, opis i sposób wykonania robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich
określają:
1) „Projekt Budowlany remontu konserwatorskiego Twierdzy Wisłoujście” wykonany przez PPBH „Aquaprojekt” sp. z o.o.,
Część ogólna – proj. nr 308/2005/3, autorzy: mgr inż. J. Wilska, mgr inż. T. Mioduszewski;
2) „Projekt Budowlany remontu konserwatorskiego Twierdzy Wisłoujście”, wykonany przez PPBH „Aquaprojekt” sp. z o.o.,
Bastion Południowo-Wschodni proj. nr 308/2005/5, autorzy: mgr inż. J. Wilska, mgr inż. T. Mioduszewski;
3) „Projekt Wykonawczy remontu konserwatorskiego Twierdzy Wisłoujście”, wykonany przez PPBH „Aquaprojekt” sp. z o.o.,
Mury Południowo-Wschodniego proj. nr 308/2008/18, autorzy: mgr inż. K. Mioduszewski, mgr inż. P. Preiss;
4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Bastion Południowo-Wschodni;
5) Przedmiar robót – Bastion Południowo-Wschodni;
6) „Projekt Budowlany remontu konserwatorskiego Twierdzy Wisłoujście”, wykonany przez PPBH „Aquaprojekt” sp. z o.o.,
Bastion Ostroróg proj. nr 308/2005/4, autorzy: mgr inż. J. Wilska, mgr inż. T. Mioduszewski;
7) „Projekt Wykonawczy remontu konserwatorskiego Twierdzy Wisłoujście”, wykonany przez PPBH „Aquaprojekt” sp. z o.o.,
Mury Bastionu Ostroróg proj. nr 308/2008/21, autorzy: mgr inż. K. Mioduszewski, mgr inż. P. Preiss;
8) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Bastion Ostroróg;
9) Przedmiar robót – Bastion Ostroróg;
Dokumenty, o których mowa powyżej stanowią załącznik nr 1 do SWZ – załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 230 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione na podstawie kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 ustawy PZP dotyczące:
1.1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł.
1.2. Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:
1) Wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zgodnie z przepisami wykonał i prawidłowo ukończył przynajmniej
dwie roboty budowlane polegające na konserwacji i restauracji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków o
wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto każda.
Uwaga: w przypadku składania wspólnej oferty warunek uznaje się za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia go spełnia.
oraz
2) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia:
a) Kierownik budowy – osoba posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz spełniająca wymogi określone w art. 37 c ustawy z dn. 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710), tj. „robotami budowlanymi kieruje przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa
budowlanego
oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury”.
b) Kierownik prac konserwatorskich - musi spełniać wymagania § 37a Ustawy o Ochronie Zabytków z dnia 23.07.2003r., tj. posiadać tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów
na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub wyższych studiów w specjalności w zakresie konserwacji zabytków
oraz wykazuje się co najmniej 9 miesięczną, udokumentowaną, praktyką zawodową w zakresie konserwacji i badania
zabytków.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej–załącznik nr 5 do SWZ;
2. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (oświadczeniu wstępnym) – załącznik nr 6 do SWZ.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 PZP:
1.1. zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
1.2. zaświadczenie lub innego dokumentu właściwej jednostki terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, 1.3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
1.4. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1. do 1.3. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:,
1) dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność
kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2.dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat i miejsce wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale III ust. 1 pkt 2.1.a SWZ wykonawca składa wypełniony i podpisany Załącznik wg wzoru - załącznik nr 2
do SWZ. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, w powyższym wykazie ma przedstawić tylko usługi, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale III ust. 1 pkt 2.1.b SWZ wykonawca składa wypełniony i podpisany Załącznik wg wzoru – załącznik nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty;
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale IV ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu;
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy;
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy na zasadach określonych w § 13 Projektowanych postanowień umowy (Wzór
umowy) stanowiącej Załącznik nr XVI do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_gdansk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.