eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płońsk › Dostawa artykułów żywnościowych w 2023 roku dla Miejskiego Centrum Kultury w PłońskuOgłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa artykułów żywnościowych w 2023 roku dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Centrum Kultury w Płońsku

1.3.) Oddział zamawiającego: Miejskie Centrum Kultury w Płońsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130343133

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Płocka

1.5.2.) Miejscowość: Płońsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzialksiegowy@mckplonsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mckplonsk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-002ab6ea-ab61-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


działalność kulturalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów żywnościowych w 2023 roku dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-002ab6ea-ab61-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241954

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00091543/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa artykułów żywnościowych w 2023 roku dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00095418

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MCK/ 219 /2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 413901,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I – MIĘSO I PRZETWORY
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych w 2023 roku dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 4 do SWZ, stosownie do części zamówienia. Formularz arkusza cenowego stanowi Załączniki nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.5.) Wartość części: 65309,60 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II – JAJA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych w 2023 roku dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 4 do SWZ, stosownie do części zamówienia. Formularz arkusza cenowego stanowi Załączniki nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.5.5.) Wartość części: 3675,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ III – MROŻONE WARZYWA, OWOCE, RYBY, POTRAWY, FRYTURA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych w 2023 roku dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 4 do SWZ, stosownie do części zamówienia. Formularz arkusza cenowego stanowi Załączniki nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15221000-3 - Ryby mrożone

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15234000-7 - Ryby wędzone

4.5.5.) Wartość części: 57138,30 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ IV – WARZYWA I OWOCE
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych w 2023 roku dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 4 do SWZ, stosownie do części zamówienia. Formularz arkusza cenowego stanowi Załączniki nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03222000-3 - Owoce i orzechy

4.5.5.) Wartość części: 18305,40 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ V – PRODUKTY MLECZARSKIE
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych w 2023 roku dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 4 do SWZ, stosownie do części zamówienia. Formularz arkusza cenowego stanowi Załączniki nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 36688,80 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ VI – RÓŻNE ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych w 2023 roku dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 4 do SWZ, stosownie do części zamówienia. Formularz arkusza cenowego stanowi Załączniki nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.5.) Wartość części: 26253,80 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ VII – SOSY, MAKARONY, PRZYPRAWY W OPAKOWANIACH GASTRONOMICZNYCH
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych w 2023 roku dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 4 do SWZ, stosownie do części zamówienia. Formularz arkusza cenowego stanowi Załączniki nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15851100-9 - Makaron niegotowany

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15871260-4 - Sosy

4.5.5.) Wartość części: 32668,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ VIII – CIASTA I WYROBY CUKIERNICZE
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych w 2023 roku dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 4 do SWZ, stosownie do części zamówienia. Formularz arkusza cenowego stanowi Załączniki nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15812000-3 - Wyroby ciastkarskie i ciasta

4.5.5.) Wartość części: 6729,50 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ IX – KAWA ZIARNISTA, CZEKOLADA DO PICIA DO PRZYGOTOWYWANIA W EKSPRESIE CIŚNIENIOWYM
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych w 2023 roku dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 4 do SWZ, stosownie do części zamówienia. Formularz arkusza cenowego stanowi Załączniki nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15861000-1 - Kawa

4.5.5.) Wartość części: 11259,40 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ X – POPCORN I OPAKOWANIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych w 2023 roku dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 4 do SWZ, stosownie do części zamówienia. Formularz arkusza cenowego stanowi Załączniki nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15331470-2 - Kukurydza słodka

4.5.5.) Wartość części: 122990,00 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ XI – NAPOJE ORZEŹWIAJĄCE
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych w 2023 roku dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 4 do SWZ, stosownie do części zamówienia. Formularz arkusza cenowego stanowi Załączniki nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15982000-5 - Napoje orzeźwiające

4.5.5.) Wartość części: 32884,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 55000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 55000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 55000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Zdzisław Zielonkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5670004540

7.3.4) Miejscowość: Garwarz Stary 06, Glinojeck

7.3.5) Kod pocztowy: 06-450

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 55000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7150,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Czerwiński Zbigniew Druchowo 23 09-152 Naruszewo

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 0

7.3.3) Ulica: Druchowo 23

7.3.4) Miejscowość: Naruszewo

7.3.5) Kod pocztowy: 09-152

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 49374,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 55369,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 49374,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hurtownia Lodów, Mrożonek, Art. Spożywczych LOD MORS Sławomir Borucki w Spadku

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5671143798

7.3.3) Ulica: ul. Wyszogrodzka 3

7.3.4) Miejscowość: Skarżyn

7.3.5) Kod pocztowy: 09-100

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 49374,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 21917,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 21917,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 21917,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hurtownia Owoców i Warzyw Kasiak Sławomir

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5671476181

7.3.3) Ulica: ul. Prosta 15

7.3.4) Miejscowość: Płońsk

7.3.5) Kod pocztowy: 09-100

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 21917,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 25864,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 25864,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 25864,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spółdzielnia Mleczarską MLEKOVITA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7220002329

7.3.3) Ulica: Ludowa122

7.3.4) Miejscowość: Wysokie Mazowieckie

7.3.5) Kod pocztowy: 18-200

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 25864,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 40167,78 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 40167,78 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 40167,78 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Frito Lay Poland Sp.zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 592 134 77 21

7.3.3) Ulica: ul. Zachodnia 1

7.3.4) Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-825

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 40167,78 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.