eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kętrzyn › "Odbiór i utylizacja odpadów medycznych dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie"Ogłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Odbiór i utylizacja odpadów medycznych dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZPZOZ Szpital Powiatowy w Kętrzynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510929362

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: M. C. Skłodowskiej 2

1.5.2.) Miejscowość: Kętrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 751 25 02

1.5.8.) Numer faksu: 89 751 37 97

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital-ketrzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-ketrzyn.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Odbiór i utylizacja odpadów medycznych dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b909629b-ffa5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241930

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00236021/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 „Odbiór i utylizacja odpadów medycznych dla Szpitala

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpital-ketrzyn.ezamawiajacy.pl/pn/szpital-ketrzyn/demand/114821/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy do obsługi postępowań przetargowych, tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w niniejszej SWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem: https://szpital-ketrzyn.ezamawiajacy.pl,
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą być składane przez obydwie strony drogą elektroniczną.
W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie z § 11 ust. 2 r.d.e. Zamawiający udostępnia poniżej informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy pod adresem https://szpital-ketrzyn.ezamawiajacy.pl
1) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta
2) Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge
3) Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
2. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:
Adriana Więcko, e-mail: adriana.wiecko@szpital-ketrzyn.pl ;
2) w zakresie merytorycznym:
Elwira Grochulska, e-mail: elwira.grochulska@szpital-ketrzyn.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem 2 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem 2 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 20/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odpadów medycznych polegających na: odbiorze, wywozie i utylizacji odpadów pochodzących z działalności służb medycznych ze Szpitala Powiatowego w Kętrzynie o kodzie 18 – wszystkie podgrupy i rodzaje odpadów w ilości szacunkowej około 40 000,00 kg w trakcie całego okresu realizacji umowy. Zamawiający zastrzega, że podana ilość jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
2. Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 m-cy w rozbiciu na poszczególne kody wynosi ok.:
- 18 01 01* – 50 kg
- 18 01 02* – 50 kg
- 18 01 03* - 39 890 kg
- 18 01 09 - 10 kg.
3. Odbiór odpadów musi odbywać się nie rzadziej jak trzy (3) razy w tygodniu tj.: poniedziałek, środa, piątek ( około 833,00 kg tygodniowo).
4. Wskazane wyżej wartości mają jedynie charakter szacunkowy i Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń związanych z przekazywaniem mniejszej ilości odpadów we wskazanych okresach.
5. Ilościowa rejestracja oraz rozliczenia prowadzone będą wg wskazań wagi Zamawiającego i wykonawcy.
6. Transport odpadów odbywać się będzie środkiem transportu Wykonawcy przeznaczonym do transportu odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Transport odpadów odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 100 %;
2. Zasady oceny ofert w kryterium ceny:
1) Cena (C) – waga 100 pkt
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) posiada pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 r. poz.295 ze zm.).
b) uzyskał wpis do odpowiedniego rejestru w zakresie transportu zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 r. poz.295 ze zm.).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje co najmniej: 1 (jedną) osobą posiadającą aktualne uprawnienia ADR dotyczące drogowego przewozu materiałów niebezpiecznych.
b) Wykonawca musi wykazać i potwierdzić referencjami, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej dwie usługi o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości minimum 50 tysięcy zł każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3.1. Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 7 do SWZ;
3.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3.3. wykaz usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia (co najmniej dwie usługi o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości minimum 50 tysięcy zł każda), wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmio-tu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów okre-ślających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uza-sadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych re-ferencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - Załącznik nr 6 do SWZ;
3.4. wykaz środków transportu dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – Załącznik nr 5 do SWZ;
3.5. Aktualną Decyzję zezwalającą na odbiór, transport oraz utylizację odpadów niebezpiecznych pochodzą-cych z działalności służb medycznych i weterynaryjnych, zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 o odpadach;
3.6. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpo-wiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
3.7. Zaświadczenia ADR dla kierowców przewożących odpady niebezpieczne;
3.8. Aktualną Decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie (eksploatację) zakładu termicznego unieszkodli-wiania odpadów, w której będą spalane odpady zamawiającego,
3.9. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1. niniejszego rozdziału (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 Pzp oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 5 - 7 Pzp - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu dokonania oceny, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane przez Zamawiającego, Wykonawca składa następujące dokumenty tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dokumenty składa każdy z Wykonawców):
1.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
2. DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ:
2.1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.
2.2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego posiadających aktualne uprawnienia ADR dotyczące drogowego przewozu materiałów niebezpiecznych – wzór Wykonawcy, wraz z dowodami na potwierdzeniem nabycia w/w/ uprawnień;
2.3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium – nie dotyczy.
2.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w tym do podpisania oferty, jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów załączonych do oferty. Jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z innych dokumentów, Wykonawca załącza je do oferty, chyba, że Zamawiający może te dokumenty uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 346 z późn. zm.).
2.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby w oparciu o art. 118 ustawy Pzp, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Uwaga: Przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych należy traktować jako Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegóły zawarte w załączniku nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy Zakupowej (https://szpital-ketrzyn.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

8. Zasada bliskości – Zamawiający w wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierować się w pierwszej kolejności tzw. „zasadą bliskości” zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. „O odpadach” (Dz. U. 2022r. poz. 699 t. j. ze zm.), artykuł ten narzuca obowiązek przetwarzania odpadów, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstania, w najbliżej położonym miejscu. Jednocześnie zakazuje unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych poza obszarem województwa, na którym zostały one wytworzone. Wyjątkowo dopuszcza unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych poza obszarem województwa, w którym powstały, w najbliżej położonej instalacji w przypadku: braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa, lub gdy istniejące instalacje na obszarze województwa, na którym powstały odpady, nie mają wolnych mocy przerobowych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.