eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sułkowice › Przebudowa chodnika przy ul. PartyzantówOgłoszenie z dnia 2021-10-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sułkowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351556300

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Sułkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-440

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 122732075

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sulkowice@sulkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulkowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.malopolska.pl/umsulkowice,m,344113,2021.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e8c32224-25c5-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00241786

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003899/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00207968/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.21.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 194975,51 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn.: Przebudowa chodnika ul. Partyzantów w Sułkowicach w ciągu DW 956 odc. 070 w km 0+624 - 0+842 oraz w km 0+857 – 1+079”
2. Zamówienie obejmuje remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 956 polegający na:
1) Wykonaniu robót rozbiórkowych elementów istniejącego chodnika:
• krawężników i obrzeży wraz ich ławami betonowymi,
• nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
• istniejącej podbudowy z kruszywa,
• nawierzchni jezdni drogi w strefie sąsiadującej z krawężnikiem.
Rozbiórki prefabrykatów istniejącego chodnika należy prowadzić ręcznie nie powodując uszkodzeń prefabrykatów i istniejącej nawierzchni jezdni. 80% materiału pochodzącego z rozbiórki nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz obrzeży należy przeznaczyć do ponownego wbudowania z 20% uzupełnieniem nowym materiałem.
2) Wykonaniu podbudowy pod chodnik z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 20 cm w części przeznaczonej wyłącznie dla ruchu pieszych oraz 30 cm na zjazdach.
3) Wykonaniu krawężników betonowych o wymiarach 20x30x100 cm na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej.
4) Wykonaniu ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki brukowej szerokości 20 cm na ławie betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.
5) Wykonaniu obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na ławie betonowej z prefabrykatów z rozbiórki w 80 % z uzupełnieniem nowym materiałem w ilości 20%.
6) Wykonaniu nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm (szarej) oraz grub. 8 cm (czerwonej) na istniejących zjazdach na podsypce cementowo – piaskowej z prefabrykatów z rozbiórki w 80 % z uzupełnieniem nowym materiałem w ilości 20%.
7) Wykonaniu regulacji istniejących studni teletechnicznych i kanalizacyjnych w ciągu istniejącego chodnika
8) Wykonaniu (wymianie) odwodnień liniowych na zjazdach z wpięciem ich przykanalikami do istniejącej kanalizacji deszczowej.
3. Specyfikacje Techniczne (ST) precyzują kluczowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. W zakresie powołanych w dokumentacji norm i przepisów dotyczących wymagań dla materiałów, sprzętu oraz roboty, będą obowiązywać postawienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile nie postanowiono inaczej .
4. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane, 45233222-1 roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.
5. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) obejmują następujące rodzaje czynności: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących podstawowe czynności techniczne lub prace budowlane w trakcie realizacji zamówienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosownie do art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnoście spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów; c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Szczegółowo tryb oraz sposób prowadzenia powyżej opisanej weryfikacji regulują postanowienia Wzoru umowy.
6. Zamawiający zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne dla urządzeń, wskazanych w specyfikacji warunków zamówienia i w załączonym programie funkcjonalno - użytkowym, spełniające obowiązujące standardy i wymagania. Zamawiający zastrzega, iż wszędzie tam, gdzie w treści programu funkcjonalno - użytkowego stanowiącego opis przedmiotu zamówienia zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń należy je traktować jako przykładowe propozycje. W ofercie można przyjąć metody, materiały itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom itp. opisanym w programie funkcjonalno-użytkowym oraz koncepcji przebudowy budynku.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.
Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia, po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania tel. 12 273 20 75 wew. 21.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta wobec powyższego przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.