eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sukcesywne dostarczanie materiałów biurowych do Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Część I Dostawa materiałów biurowych Część II Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarekOgłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostarczanie materiałów biurowych do Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Część I Dostawa materiałów biurowych
Część II Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA Dzielnica Bemowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Śląskich 70

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-381

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bemowo.wzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bemowo.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostarczanie materiałów biurowych do Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Część I Dostawa materiałów biurowych
Część II Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0333054d-fdfa-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241487

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022030/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Materiały biurowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
• Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,
wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL,
XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc
• Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość
otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
• Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar
1. W przypadku składania wniosku lub oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem
elektronicznym), Wykonawca musi posiadać:
• Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie;
• Włączona w przeglądarce obsługa JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej –
do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla
systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do
oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host
• Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego.
Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku
„SPRAWDŹ PODPIS”
2. W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów podpisem osobistym),
Wykonawca musi posiadać (dotyczy postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne):
• E-dowód osobisty osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie;
• Włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej –
do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla
systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do
oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host;
• Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód menadżer dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod;
• Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik karty e-dowód.
Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku
„SPRAWDŹ PODPIS”.
3. W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów profilem zaufanym), Wykonawca
musi posiadać (dotyczy postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne):
• Profil zaufany osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie.
Pozostałe wymagania zawarte są w Rozdziale IX ust. 3 pkt 2 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
Kto administruje moimi danymi?
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl
Dlaczego moje dane są przetwarzane?
• Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz
aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy
publicznej.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować
Pana/Pani sprawy .
Jak długo będą przechowywane moje dane?
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez okres wynikający z przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią
do archiwum zakładowego.
Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych w szczególności:
• podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;
• każdy zainteresowany odbiorca - informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego są jawne na podstawie ustawy oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.
• podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
3. Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
Ciąg dalszy klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych zawarty jest w Rozdziale XXIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UD-I-WZP.271.36.2023.AKA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie materiałów biurowych do siedziby Zamawiającego. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają zapisy umowy stanowiącej załącznik do SWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) dostawę materiałów biurowych do siedziby Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70 w Warszawie,
2) rozładowanie materiałów biurowych przy wjeździe do garażu Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,
3) przewiezienie rozładowanych materiałów do pomieszczenia wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 14 ust. 1 lit. a umowy.
3. Dostarczony towar musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych lub prawnych, w stanie nienaruszonym w opakowaniu, odpowiadający rodzajowi i parametrom opisanym w załączniku nr 1 do SWZ. Wyjątek to dekompletacja oryginalnego opakowania Producenta, aby spełniał wymogi jednostki miary wg SWZ lub/i była spowodowana zamówieniem liczby sztuk przedmiotu/ów innej niż wielokrotność oryginalnego opakowania.
4. Termin gwarancji przedmiotu zamówienia (materiałów biurowych) to minimum 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego, chyba, że gwarancja producenta stanowi inaczej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22800000-8 - Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury

24910000-6 - Kleje

44424200-0 - Taśma przylepna

30141000-9 - Maszyny liczące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie oceniał oferty niepodlegające odrzuceniu na podstawie kryteriów, przypisując im wagę procentową.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość złożenia zamówienia on-line

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Materiały biurowe wykonane z surowców pochodzących z recyklingu w min. 50%

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Zamawiającego. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają zapisy umowy stanowiącej załącznik do SWZ.
2. Zamawiający w ramach niniejszego zamówienia gwarantuje wykorzystanie min 70 % asortymentu.
3. W związku z możliwą zmianą zapotrzebowania na papier do drukarek i kserokopiarek w okresie realizacji zamówienia Zamawiający może w okresie obowiązywania umowy składać zlecenia na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia, w ilościach innych (mniejszych lub większych), niż wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, a Wykonawca zobowiązany jest ten przedmiot zamówienia wykonywać w cenach jednostkowych wskazanych w Ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a. dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70 w Warszawie,
b. rozładowanie papieru do drukarek i kserokopiarek przy wjeździe do garażu Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,
c. przewiezienie rozładowanego papieru do drukarek i kserokopiarek do pomieszczenia wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 15 ust. 1 lit. a umowy.
5. Dostarczony towar musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych lub prawnych, w stanie nienaruszonym w opakowaniu, odpowiadający rodzajowi i parametrom opisanym w załączniku nr 1 do SWZ. Wyjątek to dekompletacja oryginalnego opakowania Producenta, aby spełniał wymogi jednostki miary
wg SWZ lub/i była spowodowana zamówieniem liczby sztuk przedmiotu/ów innej niż wielokrotność oryginalnego opakowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30197630-1 - Papier do drukowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego (wartość określona w § 8 ust.1 umowy ) oraz z zamówienia objętego prawem opcji.
2. Zamawiający ma prawo do skorzystania z prawa opcji, polegającego na zwiększeniu wielkości zamawianych dostaw w stosunku do zamówienia podstawowego, nie więcej jednak niż do 31.310,88 zł brutto (słownie: trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziesięć złotych 88/100).
3. Każdorazowo decyzję o skorzystaniu z prawa opcji podejmować będzie wyznaczony pracownik Zamawiającego, wskazany w § 15 ust.1 lit. a umowy, przekazując zamówienie drogą elektroniczną na adres Wykonawcy wskazany w § 15 ust. 1 lit. b.
4. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga podpisania aneksu, a jedynie złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i kontrasygnowanego zamówienia w tym zakresie.
5. Prawo opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać.
6. Wykonawca nie może domagać się dodatkowego wynagrodzenia lub odszkodowania w przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z przewidzianego prawa opcji w całości lub w części.
7. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy odnoszą się odpowiednio do zamówienia objętego prawem opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie oceniał oferty niepodlegające odrzuceniu na podstawie kryteriów, przypisując im wagę procentową.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie art. 108 ust. 1 ustawy
Pzp – wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ;
2) Oświadczenie Wykonawcy stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego – wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie określa warunków udziału, o których jest mowa w art. 112 ustawy Pzp dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Dotyczy Części zamówienia nr 1
1. Zamawiający wskazuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia i wykazania równoważności leży po stronie Wykonawcy.
2. W przypadku gdy wymagania w Opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, przedstawił w ofercie dowód równoważności potwierdzający spełnienie kryteriów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, które Zamawiający stosuje w celu oceny równoważności (Wyrok TSUE C-14/17 z dnia 2018-07-12) np. karty katalogowe produktów lub inne.
3. Dokumenty przedmiotowe należy traktować jako formę potwierdzenia zgodności oferowanego świadczenia z wymaganym przez Zamawiającego, co oznacza, że zadeklarowana przez Wykonawcę treść oferty musi znaleźć potwierdzenie w dokumentach przedmiotowych.
4. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty wraz z Formularzem cenowym – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
2) dokument wniesienia wadium, (w przypadku, gdy było wymagane),
3) ewentualnie pełnomocnictwo(-a) – w postaci pliku,
4) w przypadku, gdy Oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, Wykonawca musi załączyć dowody, o których mowa w Rozdziale XIII ust. 4 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do Oferty w systemie oświadczeń
dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
1) Oświadczenie Wykonawcy stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu- wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ;
2) Oświadczenie Wykonawcy stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ;
UWAGA:
Oferta składana przez spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 934 ze zm.) oraz zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 58 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków w niej przewidzianych.
2. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem:
a. zaistnienia w trakcie realizacji umowy okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie złożenia Oferty i były one niezależne od niego (np. zaprzestanie produkcji danego asortymentu, modyfikacja/zmiana parametrów, itp.), co skutkowałoby brakiem możliwości dalszej realizacji umowy na dotychczasowych warunkach. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zaproponowania Zamawiającemu materiałów równoważnych, tj. tego samego producenta o innych oznaczeniach lub materiałów innego producenta, o takich samych lub lepszych cechach, co dany materiał określony w Formularzu cenowym. Wykonawca rozpocznie dostawy nowych materiałów pod warunkiem zmiany umowy, na niezmienionych zasadach oraz bez podwyższenia cen jednostkowych brutto,
b. zmniejszenia zakresu realizacji umowy, jeżeli realizacja umowy stanie się niemożliwa ze względu na wycofanie ze sprzedaży przez producenta materiału określonego w Ofercie Wykonawcy i braku możliwości zastąpienia przez Wykonawcę wycofanego materiału równoważnym. W takim przypadku Zamawiający ma prawo zmniejszyć proporcjonalnie wynagrodzenie Wykonawcy
c. zmiany i/lub ustalenia nowych miejsc dostaw materiałów ze względu na zmiany organizacyjne u Zamawiającego. Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia nie będzie prowadziło do zmiany cen jednostkowych brutto określonych w umowie. Zmiana ta będzie dokonana w formie jednostronnego, pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany w ciągu jednego dnia roboczego od daty otrzymania powiadomienia do wprowadzenia odpowiednich zmian w systemie on-line (w przypadku, gdy Wykonawca posiada system on-line), o którym jest mowa w § 5 lit a. umowy. Zmiana miejsc dostaw materiałów, zostanie dokonana w formie pisemnej, co nie będzie traktowane, jako zmiana umowy i nie będzie wymagało sporządzania pisemnego aneksu do umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a. zmiany stawki podatku od towarów i usług przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, która to zmiana zacznie obowiązywać po dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie Wykonawcy brutto może ulec odpowiedniej zmianie poprzez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i usług o ile zmiana stawki będzie mieć wpływ na koszt wykonania zadania przez Wykonawcę - zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku,
b. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 2207) – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę i zostaną przez niego udokumentowane w ciągu miesiąca od dnia zaistnienia przyczyny uzasadniającej zmianę postanowień umowy (...) c.d. zmian umowy została wskazana w § 10 Projektowanych postanowień umowy dla cz. zamówienia nr 1 i w § 11 Projektowanych postanowień umowy dla cz. zamówienia nr 2 .

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.