eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszęcin › Dostawa granulatu drzewnego - pelletu do kotłowni głównej Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie przy ul. Zamkowej 3, w sezonie grzewczym 2023/2024 w ilości 450 Mg":Ogłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa granulatu drzewnego – pelletu do kotłowni głównej Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie przy ul. Zamkowej 3, w sezonie grzewczym 2023/2024 w ilości 450 Mg”:

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000663798

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Koszęcin

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-286

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 3106 415

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@zespolslask.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zespolslask.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa Instytucja Kultury współprowadzona przez MKiDN

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa granulatu drzewnego – pelletu do kotłowni głównej Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie przy ul. Zamkowej 3, w sezonie grzewczym 2023/2024 w ilości 450 Mg”:

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3fb70695-ff96-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241020

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00018955/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa pelletu do kotłowni głównej Zespołu „Śląsk” II postępowania przetargowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3fb70695-ff96-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej w treści: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”
im. Stanisława Hadyny (zwanym dalej Zespół „Śląsk”). Siedziba administratora znajduje się w Koszęcinie (42-286), ul. Zamkowa 3, tel. +48 (34) 310 64 15, e-mail:info@zespolslask.pl, www.zespolslask.pl

2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres
e-mail: dane.osobowe@zespolslask.pl, pozostałe dane teleadresowe takie jak powyżej.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy przez Zespół „Śląsk” - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji sprawy bądź umowy.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji sprawy i wydarzeń.

6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego zostanie Państwu przekazana odrębna informacja.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
 przez okres w zależności od rodzaju sprawy, której dane osobowe będą dotyczyć,
 przez czas, w którym przepisy nakazują zachować dane.

8. Posiada Pani/Pan szereg praw:
 dostępu do swoich danych osobowych i informacji na temat sposobu ich przetwarzania,
 żądania ich sprostowania,
 żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

W przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym
z przepisów prawa.

Powyższe prawa można realizować kontaktując się z administratorem.

9. Ponadto istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): j.w.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.26.1.3.2023.IK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa pelletu drzewnego do siedziby Zamawiającego, transportem i rozładunkiem Wykonawcy, do zbiorników magazynowych Zamawiającego.
2. Przedmiot zamówienia ma spełniać przedstawione poniżej dane techniczne przez cały okres obowiązywania umowy:
- średnica ø 6
- długość ≤ 40 mm
- zawartość popiołu ≤ 0,7%
- wilgotność ≤ 10 %
- wartość kaloryczna ≥ 16,5 MJ/kg
- gęstość nasypowa ≥ 650 kg/m3

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Minimum - 250Mg
Maksimum -450 Mg

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-01 do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie - załącznik nr 2 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę co najmniej 1 dostawy wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw pelletu luzem przy użyciu autocysterny o łącznej wielkości co najmniej 250Mg . Do wykazu należy dołączyć dowód/dowody, że wykazana dostawa/dostawy zostały lub są wykonywane należycie – załącznik nr 3 – wykaz dostaw.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na dowód spełnienia warunków Zamawiający przedłoży wraz z ofertą następujące dokumenty:
- Certyfikat DIN plus oraz Certyfikat EN plus A1
- kartę produktu
Certyfikaty oraz karta produktu muszą być wystawiona na Wykonawcę, który składa ofertę w postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Na dowód spełnienia warunków Zamawiający przedłoży wraz z ofertą następujące dokumenty:
- Certyfikat DIN plus oraz Certyfikat EN plus A1
- kartę produktu
Certyfikaty oraz karta produktu muszą być wystawiona na Wykonawcę, który składa ofertę w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy - załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-zamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.