eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › "Wykonanie termomodernizacji pomieszczeń biurowych oraz warsztatów w rybniku - kamieniu przy ul. hotelowej 36 wraz z usunięciem plyt azbestowych z części elewacji budynku"Ogłoszenie z dnia 2021-10-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Wykonanie termomodernizacji pomieszczeń biurowych oraz warsztatów
w rybniku – kamieniu przy ul. hotelowej 36 wraz z usunięciem plyt azbestowych z części elewacji budynku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku

1.3.) Oddział zamawiającego: MOSIR

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000330045

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gliwicka 72

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mosir.zam@miastorybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mosir.rybnik.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.mosir.rybnik.pl/przetargi/fdm

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Sport i Rekreacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie termomodernizacji pomieszczeń biurowych oraz warsztatów
w rybniku – kamieniu przy ul. hotelowej 36 wraz z usunięciem plyt azbestowych z części elewacji budynku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41babbf7-0fca-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00240287

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005020/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów w ośrodku Kamień

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00173324/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 10/PN/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 170689,29 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku (bez garaży przyległych wzdłuż tylnej ściany elewacji). Projekt termomodernizacji istniejącego budynku polegać będzie na dociepleniu ścian budynku styropianem i wykonaniu nowej kolorystyki elewacji na bazie tynku akrylowego oraz okładzin styropianowych imitujących drewno, a także wymianie stolarki zewnętrznej. Do wymiany przeznaczono również parapety (zgodnie z zestawieniem stolarki budowlanej). Ponadto termomodernizacja przewiduje docieplenie stropu nad przyziemiem podwójną warstwą wełny mineralnej, ułożenie podłogi z płyt OSB na belkach drewnianych oraz ocieplenie styropianem ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenia nieogrzewane od ogrzewanych.
W zakres remontu wchodzi również usunięcie płyt azbestowych, wymiana obróbek blacharskich oraz orynnowania, osadzenie nadproży, uporządkowanie otworów pod stolarkę budowlaną oraz niezbędne prace wykończeniowe zewnętrzne oraz wewnętrzne
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wskazany został w dokumentacji projektowej

4.5.3.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262660-5 - Usuwanie azbestu

45321000-3 - Izolacja cieplna

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 291298,05 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 387233,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.