eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ełk › "Dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o."Ogłoszenie z dnia 2022-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby ”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "PRO-MEDICA" W EŁKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510996861

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Baranki 24

1.5.2.) Miejscowość: Ełk

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital.elk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.promedica.elk.com.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.promedica.elk.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby ”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9c2306a2-01a7-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00240094

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00156192/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 3860/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1 –Dezynfekcja centralnych i obwodowych cewników dożylnych I

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 416,91 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2 –Dezynfekcja centralnych i obwodowych cewników dożylnych II

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 385,19 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 3 – Manualne mycie i dezynfekcja narzędzi I

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 8323,18 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 4 – Manualne mycie i dezynfekcja narzędzi II

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 747,73 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 5 – Manualne mycie i dezynfekcja narzędzi III

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 4370,52 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 6 – Manualne mycie i dezynfekcja narzędzi IV

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 1950,89 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 7– Manualne mycie i dezynfekcja narzędzi V

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 904,07 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 8 – Maszynowa dezynfekcja i mycie narzędzi I

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 7842,45 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 9 – Maszynowa dezynfekcja i mycie narzędzi II

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 8697,81 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 10– Maszynowa dezynfekcja i mycie endoskopów I

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 3933,88 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 11 – Maszynowa dezynfekcja i mycie endoskopów II

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 35717,95 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 12– Maszynowa dezynfekcja i mycie endoskopów III

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 18338,96 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 13 – Pielęgnacja narzędzi i sprzętu

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 1857,99 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 14 – Pielęgnacja narzędzi i sprzętu

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 1857,99 PLN

Część 15

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 15 – Pielęgnacja narzędzi i sprzętu

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 974,31 PLN

Część 16

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 16 – Mycie i dezynfekcja powierzchni zmywalnych I

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 8050,99 PLN

Część 17

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 17– Mycie i dezynfekcja powierzchni zmywalnych II

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 27504,28 PLN

Część 18

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 18 – Mycie i dezynfekcja powierzchni zmywalnych III

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 2209,19 PLN

Część 19

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 19 – Mycie i dezynfekcja powierzchni zmywalnych IV

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 810,60 PLN

Część 20

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 20 – Mycie i dezynfekcja powierzchni zmywalnych V

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 3005,68 PLN

Część 21

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 21 – Mycie i dezynfekcja powierzchni zmywalnych VI

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 8811,10 PLN

Część 22

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 22 – Mycie i dezynfekcja powierzchni zmywalnych VI

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 793,04 PLN

Część 23

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 23– Mycie i dezynfekcja wyrobów medycznych i powierzchni I

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 1042,29 PLN

Część 24

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 24– Mycie i dezynfekcja wyrobów medycznych i powierzchni II

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 14274,79 PLN

Część 25

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 25 - Dezynfekcja skóry – I

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 5254,26 PLN

Część 26

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 26 - Dezynfekcja skóry – II

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 294559,20 PLN

Część 27

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 27 – Dezynfekcja skóry – III

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 3697,85 PLN

Część 28

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 28 – Dezynfekcja skóry – IV

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 97,43 PLN

Część 29

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 29– Dezynfekcja skóry – V

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 1314,19 PLN

Część 30

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 30 – Dezynfekcja skóry,błon śluzowych, ran

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 4055,63 PLN

Część 31

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 31 - Dezynfekcja błon śluzowych i ran I

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 5098,14 PLN

Część 32

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 32 - Dezynfekcja błon śluzowych i ran – II

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 2040,11 PLN

Część 33

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 33- Dezynfekcja błon śluzowych i ran –III

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 10604,13 PLN

Część 34

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 34 - Mycie i pielęgnacja ciała – I

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 1427,48 PLN

Część 35

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 35- Mycie i pielęgnacja ciała – II

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 784,54 PLN

Część 36

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 36 - Mycie i pielęgnacja ciała – III

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 4930,92 PLN

Część 37

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 37 - Mycie i pielęgnacja ciała – IV

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 124,39 PLN

Część 38

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 38 - Mycie i pielęgnacja ciała – V

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 4871,56 PLN

Część 39

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 39 - Mycie i pielęgnacja ciała – VI

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 1188,21 PLN

Część 40

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 40– Dezynfekcja rąk

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 131789,56 PLN

Część 41

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 41– Mycie i pielęgnacja rąk

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 25625,77 PLN

Część 42

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 42– LAMPA UV

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 1132,92 PLN

Część 43

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 43- Kontrola procesów sterylizacji-wskaźniki

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 7994,43 PLN

Część 44

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 44 - Kontrola procesów sterylizacji parowej

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 5664,60 PLN

Część 45

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 45- Kontrola procesów sterylizacji parowej i gazowej

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 9561,84 PLN

Część 46

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 46- Pojemniki na odpady ostre – I

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 3670,66 PLN

Część 47

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 47 - Pojemniki na odpady ostre – II

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 28644,75 PLN

Część 48

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 48– Koszyki do kanistrów

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 169,94 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 14

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 14)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 18

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 18)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty

Część 29

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 29)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty

Część 31

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 31)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty

Część 32

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 32)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty

Część 37

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 37)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty

Część 44

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 44)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 44)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 48

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 48)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.