eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we WrocławiuOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514377

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Powstańców Warszawy 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-153

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@duw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.duw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11602f78-fec2-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239883

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00119436/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na rzecz DUW we Wrocłąwiu.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt nr 2/14-2022/OG-FAMI pn. Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich na Dolnym Śląsku - Etap II, współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://duw.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://duw.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (teks jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski lub informacje, ze wskazaniem numeru referencyjnego nadanego sprawie, tj. AL-ZP.272-10/23/ZP/TP1, Wykonawcy przekazują poprzez Platformę dostępną pod adresem: https://duw.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace. marketplanet.pl.
3. Ofertę, a także oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się, pod rygorem nieważności:
1) w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dopuszczalnym formatem, jako:
- dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
- dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy należy użyć formatu XAdES.
lub
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Informacje dotyczące sposobu podpisywania dokumentów można znaleźć na stronie:
- kwalifikowany podpis elektroniczny - https://www.nccert.pl/;
- podpis zaufany - https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany;
- podpis osobisty - https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania.
4. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Ustawy, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej,
w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57), w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 3, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
o których mowa w ust. 2.
6. Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy Pzp określa:
1) niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
- włączona obsługa JavaScript;
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w ogólnie dostępnych formatach. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż preferowanym formatem jest .pdf.
Szczegółowe informacje zawarte są w Rozdziale VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem uprzejmie informuję, że:
> Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1;
> Inspektor Ochrony Danych (IOD) wykonuje swoje obowiązki w siedzibie
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pokój nr 2145, e-mail: iod@duw.pl;
> Pani/Pana dane osobowe oraz dane osób do kontaktu, będą przetwarzane w celach:
- kontroli nad wydatkowaniem środków publicznych,
- przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji tego zamówienia,
- prowadzenia zbiorów danych dotyczących informacji o zamówieniach publicznych,
- gromadzenia wymaganych informacji dotyczących kontrahentów,
- prowadzenia zbioru informacji o wykonawcach;
> Podstawą prawną przetwarzania dotyczących danych osobowych jest ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
> Odbiorcą danych osobowych będzie Urząd Zamówień Publicznych, ponadto w zakresie określonym w ustawie Pzp, dane publikowane będą na stronie internetowej bip.duw.pl
> dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
> dane osobowe i dokumentacja będzie przechowywana zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
> Zgodnie z Rozporządzeniem przysługuje Pani/Panu:
1. Prawo dostępu do swoich danych;
2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub
nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
3. Prawo do ograniczenia przetwarzania;
4. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
> Podanie Wojewodzie Dolnośląskiemu danych osobowych umożliwiających
Pani/Pana identyfikację oraz podanie danych osób do kontaktu, jest obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa; jeśli Wojewoda Dolnośląski tych danych nie będzie posiadał, nie będzie możliwe zrealizowanie celu przetwarzania;
> Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AL-ZP.272-10/23/ZP/TP1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: Zakup i dostawa 19 sztuk komputerów stacjonarnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48620000-0 - Systemy operacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyskała
najwyższą łączną liczbę punktów. Oferty Wykonawców poddane zostaną ocenie przez Zamawiającego według następujących kryteriów (wraz z podaniem wagi):
1) Cena – waga 60%
2) Okres gwarancji – waga 40%.
Szczegółowy sposób oceny ofert znajduje się w Rozdziale XIV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Zakup i dostawa 44 sztuk laptopów i 20 sztuk stacji dokujących.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48620000-0 - Systemy operacyjne

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyskała
najwyższą łączną liczbę punktów. Oferty Wykonawców poddane zostaną ocenie przez Zamawiającego według następujących kryteriów (wraz z podaniem wagi):
1) Cena – waga 60%
2) Okres gwarancji – waga 40%.
Szczegółowy sposób oceny ofert znajduje się w Rozdziale XIV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp: oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 7 do SWZ;
2) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1: oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia w części I – Załącznik nr 2.1 do SWZ, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych, składanych wraz z ofertą:
OPZ Minimalne parametry komputera stacjonarnego:
1) Wydruk testu ze strony https://www.cpubenchmark.net/ high_end_cpus.html ( nie wcześniejszy niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert), ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów zaoferowanego procesora.
2) Deklaracja producenta sprzętu zgodności CE lub dokument równoważny.
3) Adres strony dostępu do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowanego poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej.
2. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia w części II – Załącznik nr 2.2 do SWZ, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych, składanych wraz z ofertą:
OPZ Minimalne parametry laptopa:
1) Wydruk testu ze strony https://www.cpubenchmark.net/ high_end_cpus.html ( nie wcześniejszy niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert), ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów zaoferowanego procesora.
2) Adres strony dostępu do aktualnych sterowników zainstalowanych w laptopie urządzeń, realizowanego poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu laptopa lub numeru seryjnego, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej.
3 )Deklaracja producenta sprzętu zgodności CE lub dokument równoważny.
OPZ Minimalne parametry stacji dokującej:
1) Deklaracja producenta sprzętu zgodności CE lub dokument równoważny.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia w części I – Załącznik nr 2.1 do SWZ, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych, składanych wraz z ofertą:
OPZ Minimalne parametry komputera stacjonarnego:
1) Wydruk testu ze strony https://www.cpubenchmark.net/ high_end_cpus.html ( nie wcześniejszy niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert), ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów zaoferowanego procesora.
2) Deklaracja producenta sprzętu zgodności CE lub dokument równoważny.
3) Adres strony dostępu do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowanego poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej.
2. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia w części II – Załącznik nr 2.2 do SWZ, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych, składanych wraz z ofertą:
OPZ Minimalne parametry laptopa:
1) Wydruk testu ze strony https://www.cpubenchmark.net/ high_end_cpus.html ( nie wcześniejszy niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert), ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów zaoferowanego procesora.
2) Adres strony dostępu do aktualnych sterowników zainstalowanych w laptopie urządzeń, realizowanego poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu laptopa lub numeru seryjnego, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej.
3 )Deklaracja producenta sprzętu zgodności CE lub dokument równoważny.
OPZ Minimalne parametry stacji dokującej:
1) Deklaracja producenta sprzętu zgodności CE lub dokument równoważny.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, natomiast badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy realizują poszczególni Wykonawcy - Załącznik nr 4 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika:
1) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
albo
2) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Z treści pełnomocnictwa musi wynikać, do której z ww. czynności powołano pełnomocnika i jakiego postępowania ono dotyczy. Określenie czynności w sposób inny niż wskazano powyżej, będzie niezgodne z treścią przepisu art. 58 ust. 2 ustawy Pzp. Pełnomocnictwo musi identyfikować Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego pełnomocnika.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym odpowiednio załącznik nr 5.1 lub 5.2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie pod adresem: https://duw.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.