eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Jelenia GóraOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Jelenia Góra

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363294530

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ptasia 2a

1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 756420037

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ukasica@jeleniagora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mzdim.bip.jeleniagora.pl/?cid=1

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Jelenia Góra

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-75423740-fedb-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239853

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045654/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Jelenia Góra

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/770197

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami za pośrednictwem platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/770197.
Szczegółowa informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, została zawarta w ust. 24 Tomu I Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej w postępowaniu, w tym w zakresie wymogu użycia podpisu elektronicznego, zostały opisane w ust. 15 i 24 Tomu I Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 3 RODO, w dokumentach zamówienia (ust. 26 Tomu I Specyfikacji Warunków Zamówienia).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 19 ust. 4 RODO, w dokumentach zamówienia (ust. 26 Tomu I Specyfikacji Warunków Zamówienia).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MZDiM-P.271.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na odnowieniu oznakowania poziomego na terenie miasta Jelenia Góra w okresie 17 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 października 2024 r.
2. Zakres rzeczowy zadania – w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego – obejmuje:
1) odtworzenie oznakowania poziomego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie miasta Jeleniej Góry w technologii cienkowarstwowej;
2) wykonanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej na nawierzchniach ulic wraz z wytyczeniem nowego oznakowania;
3) wykonanie prac interwencyjnych, polegających na odtworzeniu oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej – w miejscach, w których dokonano remontu cząstkowego nawierzchni;
4) mechaniczne usuwanie znaków poziomych podlegających korekcie lub likwidacji;
5) malowanie miejsc dla niepełnosprawnych.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczania i oznakowania miejsca wykonywanych robót w sposób określony rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgodnie z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania w drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.).
4. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w dwóch etapach:
1) Etap I – obejmujący okres od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2023 r.;
2) Etap II – obejmujący okres od dnia 15 maja 2024 r. do dnia 30.09.2024 r.
5. W ramach Etapów I i II, o których mowa w ust. 4, Wykonawca zrealizuje prace zasadnicze na podstawie zleceń przekazywanych przez Zamawiającego pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną – przy czym zlecenie telefoniczne zostanie następnie potwierdzone mailowo. W zleceniach Zamawiający każdorazowo określi zakres, rodzaj prac, lokalizację oraz termin wykonania robót.
6. W okresie od dnia 01.10.2023 r. do dnia 14.05.2024 r. oraz od dnia 01.10.2024 r. do dnia zakończenia umowy, Wykonawca realizuje prace polegające na odtworzeniu oznakowania poziomego w trybie interwencyjnym. Prace te należy wykonać w terminie nie dłuższym niż do 7 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego – przy czym Wykonawca może skrócić ten termin na zasadach określonych w ust. 19 Tomu I Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), tj. w ramach jednego z kryteriów oceny ofert.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szacowane ilości planowanych do realizacji prac w ramach zamówienia zostały zawarte w Tomie III SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz załączniku, który stanowią Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
8. Zamawiający będzie zlecał wykonanie robót w zależności od potrzeb i do wartości posiadanych środków finansowych w budżecie Miasta Jelenia Góra. Szacowane ilości oraz rodzaje robót, ujęte w ust. 2 Części I Tomu III SWZ, należy traktować jako wielkości orientacyjne, przyjęte na potrzeby obliczenia i porównania cen złożonych ofert.
9. Informacja dotycząca wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczących zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, została ujęta w ust. 20 Tomu I SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) Kryterium I – CENA (60 pkt);
2) Kryterium II – OKRES GWARANCJI NA WYKONANE OZNAKOWANIE (30 pkt);
3) Kryterium III - TERMIN WYKONANIA OZNAKOWANIA W TRYBIE INTERWENCYJNYM (10 pkt).
Sposób oceny ofert został szczegółowo opisany w ust. 19 Tomu I Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI NA WYKONANE OZNAKOWANIE

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN WYKONANIA OZNAKOWANIA W TRYBIE INTERWENCYJNYM

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Powyższy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:
1) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności co najmniej dwiema minimum 3-osobowymi brygadami roboczymi, w skład których (każdej brygady odrębnie) wchodzą co najmniej:
a) osoba pełniąca funkcję majstra – posiadająca doświadczenie polegające na zrealizowaniu co najmniej dwóch zamówień, z których każde obejmowało wykonanie lub odtworzenie oznakowania poziomego o powierzchni nie mniejszej niż 10 000 m2;
b) operator malowarki – posiadający doświadczenie polegające na zrealizowaniu co najmniej jednego zamówienia obejmującego wykonanie lub odtworzenie oznakowania poziomego o powierzchni nie mniejszej niż 10 000 m2;
c) osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym – zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.);
2) w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał w sposób należyty co najmniej jedno (1) zamówienie obejmujące wykonanie lub odtworzenie oznakowania poziomego w warunkach miejskich o powierzchni nie mniejszej niż 15 000 m2.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymagane będą następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (wzór Oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do Tomu I SWZ) – oświadczenie to składa odpowiednio: Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz podmiot udostępniający zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp;
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
(wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do Tomu I SWZ);
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – będzie żądane przedstawienie podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się zasady określone w ust. 2 i 3.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
1) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami(wzór Wykazu osób stanowi Załącznik Nr 3 do Tomu I SWZ);
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wzór Wykazu robót budowlanych stanowi
Załącznik Nr 4 do Tomu I SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia – oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), z którego wynikać będzie, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór stanowi Załącznik Nr 8 do Tomu I SWZ);
2) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby:
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 7 do Tomu I SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca (realizując zamówienie) będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów udostępniających zasoby;
b) wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu – w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór stanowi Załącznik Nr 2a do Tomu I SWZ);
3) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – jeżeli umocowanie do reprezentowania przez osobę działającą w imieniu Wykonawcy albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo podmiotu udostępniającego zasoby nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) - na zasadach określonych w ust. 13 Tomu I Specyfikacji Warunków Zamówienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Do oferty wspólnej winno być dołączone pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wszelka korespondencja w postępowaniu będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, określone w ust. 8.1.4 Tomu I SWZ, musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca. Warunek, o którym mowa w ust. 8.1.4 pkt 2 Tomu I SWZ, dotyczący posiadanego doświadczenia, nie podlega sumowaniu, tj. nie dopuszcza się łączenia doświadczenia zdobytego przez kilku Wykonawców w postaci realizacji robót o mniejszym zakresie rzeczowym i dotyczącym powierzchni wykonanego oznakowania – w celu łącznego spełnienia postawionego warunku.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wskazanych w ust. 8.1.4 Tomu I SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, w którym należy wskazać, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Druk oświadczenia stanowi Załącznik Nr 8 do Tomu I SWZ.
7. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie odrębnie składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 2 do Tomu I SWZ). Oświadczenia te należy złożyć wraz z ofertą.
8. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wnoszących ją wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących przedmiotowego zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz opis warunków ich wprowadzenia zostały określone w dokumentach zamówienia (w ust. 22 Tomu I Specyfikacji Warunków Zamówienia, a także w paragrafie 12 Projektu umowy, stanowiącego Tom II Specyfikacji Warunków Zamówienia).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Miejscem składania ofert jest platforma zakupowa Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, dostępna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/770197

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest:
1) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zgodnie z ust. 14 Tomu I SWZ;
2) przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnych uprawnień do wykonywania czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym, tj. ważnych w okresie trwania umowy zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, wydanych przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego – zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.), dotyczących osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia (zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ust. 8.1.4 pkt 1 Tomu I SWZ);
3) przedłożyć Zamawiającemu wykaz sprzętu, który będzie stosowany do realizacji przedmiotu umowy – zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ust. 1 Części II Tomu III SWZ, a w przypadku korzystania ze sprzętu niebędącego własnością Wykonawcy – oświadczenie właściciela/i sprzętu o udostępnieniu tego sprzętu Wykonawcy na czas realizacji umowy.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
3. Niedopełnienie przez Wykonawcę formalności określonych w ust. 1, będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy.
4. Podpisanie umowy nastąpi w trybie i terminie ustalonym między stronami.
5. W ust. 9 pkt 9.7-9.10 Tomu I SWZ określone zostały podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.), a także odrzucenia oferty takiego wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.