eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH (TŁUSZCZE ROŚLINNE, CUKIER, PRZYPRAWY, MAKARON, ARTYKUŁY SYPKIE)Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH (TŁUSZCZE ROŚLINNE, CUKIER, PRZYPRAWY, MAKARON, ARTYKUŁY SYPKIE)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Areszt Śledczy w Kielcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000319902

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zagnańska 155

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-563

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: as_kielce@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zp.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH (TŁUSZCZE ROŚLINNE, CUKIER, PRZYPRAWY, MAKARON, ARTYKUŁY SYPKIE)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb244512-fe23-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239809

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00122961/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 RÓŻNE PRODKTY SPOŻYWCZE (DOSTAWY TŁUSZCZY ROŚLINNYCH)

1.2.2 RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (DOSTAWY CUKRU)

1.2.3 RÓŻNE PORDUKTY SPOŻYWCZE (DOSTAWY PRZYPRAW)

1.2.4 RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (DOSTAWY MAKARONU)

1.2.5 RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (DOSTAWY ARTYKUŁÓW SYPKICH)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bb244512-fe23-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Areszt Śledczy z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 155, 25-563 Kielce;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Areszcie Śledczym w Kielcach jest mjr Piotr Feigel, e-mail: piotr.feigel@sw.gov.pl, tel. 41 369 07 06;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu w trybie podstawowym o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie: SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH (TŁUSZCZE ROŚLINNE, CUKIER, PRZYPRAWY, MAKARON, ARTYKUŁY SYPKIE) nr sprawy: DKW.2232.10.2023;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 569 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKW.2232.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I dostawy tłuszczy roślinnych
1 Margaryna CPV 15412200-1 - 12 000 kg
tłuszcz do smarowania pieczywa w kostce (zawartość tłuszczu min. 45%) o gramaturze 200g-250g opakowania
2 Olej roślinny rzepakowy CPV 15412200-1 - 500 l
opakowania plastikowe o gramaturze 1-3 l

4.2.6.) Główny kod CPV: 15412200-1 - Tłuszcze roślinne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – dostawy cukru
Cukier biały kl.I CPV 15831200 – 4 - 6 000 kg
(opakowania papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością o wadze 1 - 50 kg )

4.2.6.) Główny kod CPV: 15831200-4 - Cukier biały

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III- dostawy przypraw
Barszcz biały w proszku CPV 15891000 - 0 - 400 kg
(opakowania o wadze 1 - 25 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Bazylia suszona CPV 15893000 – 4 - 8 kg
(opakowania o wadze 1 - 3 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Bulion drobiowy w proszku CPV 15891500 - 5 - 300 kg
(opakowania o wadze 1 - 10 kg papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Bulion jarzynowy w proszku CPV 15891500 - 5 - 300 kg
(opakowania o wadze 1 - 10 kg papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Cukier waniliowy CPV 15800000 – 6 - 20 kg
(opakowania o wadze 1 - 5 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Cynamon mielony CPV 15893000 – 4 - 8 kg
(opakowania o wadze 1 - 3 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Czosnek suszony mielony CPV 15893000 – 4 - 35 kg
(opakowania o wadze 1 - 5 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Herbata granulowana czarna CPV 15863200 – 7 - 300 kg
(opakowania o wadze 1 - 25 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Kawa zbożowa CPV 15861000 – 1 - 300 kg
(opakowania o wadze 1 - 25 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Koper suszony CPV 15893000 – 4 - 30 kg
(opakowania o wadze 1 - 5 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Kwasek cytrynowy w proszku CPV 15800000 – 6 - 10 kg
(opakowania o wadze 1 - 5 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Liść laurowy CPV 15872000 – 1 - 25 kg
(opakowania o wadze 1 - 5 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Majeranek CPV 15872000 – 1 - 30 kg
(opakowania o wadze 1 - 5 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Majonez CPV 15871273 – 8 - 400 kg
( opakowania o wadze 200 g. - 2 kg. plastikowe lub inne ( nie foliowe) dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Musztarda CPV 15871250 – 1 - 100 kg
(opakowania o wadze 200 g. - 2 kg. plastikowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Ocet 10 % CPV 15871000 – 4 - 60 l
(opakowania o poj. 0,5–1l. plastikowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Papryka czerwona mielona (słodka, ostra ) CPV 15872000 – 1 - 10 kg
(opakowania o wadze 1 – 5 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Pieprz naturalny mielony czarny CPV 15872100 – 2 - 50 kg
(opakowania o wadze 1 - 5 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Przyprawa do zup w płynie CPV 15871000 – 4 - 600 l
(opakowania o pojemności 1 – 3 l. - butelki plastikowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Przyprawa warzywna w proszku typu Vegeta CPV 15871270 – 7 - 600 kg
(opakowania o wadze 1 - 10 kg papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Sól spożywcza jodowana drobnoziarnista CPV15872400 – 5 - 600 kg
(opakowania 1 – 50 kg. foliowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Syrop owocowy w płynie CPV 15831500 – 7 - 1000 l
(opakowania o pojemności 1 – 5 l. - butelki plastikowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Ziele angielskie CPV 15872000 – 1 - 20 kg
(opakowania o wadze 1 - 5 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Zupa pieczarkowa w proszku CPV 15891000 - 0 - 200 kg
(opakowania o wadze 1 - 25 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)

4.2.6.) Główny kod CPV: 15891000-0 - Zupy i buliony

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV – dostawy makaronu
Makaron gruby CPV 15851100-9 - 8 000 kg
(świderki, kolanka, wstążka szeroka, muszelka itp. opakowania o wadze 1kg – 10 kg)

4.2.6.) Główny kod CPV: 15851100-9 - Makaron niegotowany

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V – dostawy artykułów sypkich
Kasza jęczmienna CPV 15610000 – 7 - 2 500 kg
Kasza manna CPV 15613000 – 8 - 500 kg
Mąka pszenna typ 500 CPV 15612100 – 2 - 500 kg
Mąka ziemniaczana CPV 15612300 - 4 - 100 kg
Płatki kukurydziane CPV 15613311 – 1 - 25 kg
Płatki owsiane CPV 15613380 - 5 - 300 kg
Ryż biały CPV 15614100 - 6 - 4 000 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15610000-7 - Produkty przemiału ziarna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.