eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Przebudowa pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb Pracowni MR i TK SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb Pracowni MR i TK SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288892

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Unii Lubelskiej, 1

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-252

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@spsk1.szn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk1.szn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb Pracowni MR i TK SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ebbc6a6c-feb6-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239692

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00141627/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb Pracowni MR i TK SPSK Nr1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Współfinansowane ze środków MZ, nr POIS.11.03.00-00-0100/22-00/88/2023/260 Projektu pn.: „Czas na nowoczesność-wymiana wysokospecjalistycznej aparatury SPSK Nr 1 PUM wraz z adaptacją pomieszczeń” nr POIS.11.03.00-00-0100/22 w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014 - 2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/spsk1szczecin/public/postepowanie?postepowanie=47385181

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz opis i sposób złożenia oferty znajduje się w Rozdziale III i XV SWZ. System (Portal e-
Usług SMARTPZP) jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/spsk1szczecin/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego
służącego do autentykacji i podpisu.
9. Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
• Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
• Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
• system operacyjny Windows 7 i późniejsze
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
• zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
• w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
• oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
10. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest
uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy
zakładaniu profilu Wykonawcy.
11. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
12. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach
dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie
korzystania z usług Systemu.
Szczegółowe wymagania zostały określone w SWZ Rozdziale III Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami oraz w Rozdziale XV Opis sposobu przygotowania oferty i forma składanych dokumentów

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, z siedzibą: ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin,
Dane kontaktowe:
-kontakt listowny na adres: ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin,
- kontakt telefoniczny: 91 425 30 00
- kontakt e-mail: szpital@spsk1.szn.pl
 inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie jest Pan:
-Witold Frankiewicz
Dane do kontaktu:
listownie: SPSK NR 1 PUM, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
adres e-mail:iod@spsk1.szn.pl
telefon: 91 4253305
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o Nr ZP-261-41/2023 pn. Przebudowa pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb Pracowni MR i TK SPSK Nr1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1;
 Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz Portal PZP Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu (adres: ul. Henryka Sienkiewicza 64 39-400 Tarnobrzeg), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000578182, REGON: 362607010, NIP: 8672240660, jako właściciel Portalu e-Usług SMARTPZP, na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/spsk1szczecin/ , oraz osoby lub podmioty którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): jw.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-261-41/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb Pracowni MR i TK SPSK Nr1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-01

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 305 pkt 1) ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlano-instalacyjnych, zgodnych rodzajowo z zakresem przedmiotu zamówienia podstawowego do kwoty 368 472,52 zł netto Zamówienia określone w art. 214 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 305 pkt 1) ustawy Pzp będą udzielane na podobnych warunkach jak zamówienie podstawowe, po przeprowadzonych negocjacjach z dotychczasowym wykonawcą robót budowlanych. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych będą mogły zostać udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych.
W warunkach opisanych powyżej Wykonawca zobowiązany będzie przyjąć zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w zakresie dotyczącym zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w zakresie dotyczącym uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie dotyczącym sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli przedstawi oba następujące dokumenty:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 500 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 PLN

d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli przedstawi następujące dokumenty:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie dotyczącym zdolności technicznej, lub zawodowej, jeżeli wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na:
• budowie, lub rozbudowie, lub przebudowie, lub przebudowie i remoncie, lub remoncie budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 300m2 (pow. użytkowa obszaru objętego robotami budowlanymi) i obejmującej zakres wykonanych robót:
 budowlanych,
 instalacji sanitarnych w tym: wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
 instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
 instalacji automatyki budynkowej.

Wykaz robót budowlanych Wykonawca sporządza zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

W przypadku ofert wspólnych wykaz składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował:
a) co najmniej jedną osobą (kierownik budowy) uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno-budowlanej - bez ograniczeń oraz przynależącą do właściwej izby inżynierów budownictwa,
b) co najmniej jedną osobą (kierownik robót) uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń oraz przynależącą do właściwej izby inżynierów budownictwa,
c) co najmniej jedną osobą (kierownik robót) uprawnioną do kierowania robotami elektrycznymi i elektrotechnicznymi – bez ograniczeń oraz przynależąca do właściwej izby inżynierów budownictwa
Wykaz osób Wykonawca sporządza zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

W przypadku ofert wspólnych wykaz składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.


3) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub kadry kierowniczej wykonawcy;
Oświadczenie Wykonawcy zawarte jest w treści wykazu osób, który stanowi Załącznik nr 3 do SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale IX i Rozdziale X dołącza do oferty oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 i 5 do SWZ. Oświadczenia te stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w Rozdziale IX.
2. Oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
3. Oświadczenie składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- (jeżeli dotyczy) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej – potwierdzającej spełnianie warunku udziału w postępowaniu, który określony został w Rozdziale IX pkt I ppkt 1 lit. c 1) SWZ;
2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej - potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, który określony został w Rozdziale IX pkt I ppkt 1 lit. c 2) SWZ;
3) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie – potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, który określony został w Rozdziale IX pkt I ppkt 1 lit. d 1) a. i d 1) b. SWZ;
4) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, który określony został w Rozdziale IX pkt I ppkt 1 lit. d 2) i d 3) SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że oferowane roboty budowlane
spełniają określone przez zamawiającego wymagania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
a) W celu potwierdzenia, że osoba/by działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o
których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
b) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy tj. gdy uprawnienie do reprezentacji nie wynika z treści publicznie dostępnego dokumentu
rejestrowego)
• Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za
pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem
umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
• W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani do
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
c) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący
uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają
poszczególni wykonawcy.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy
wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani
wypełnić w formularzu ofertowym lub dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają
poszczególni wykonawcy.
d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (lub inny podmiotowy środek dowodowy), potwierdzający, że stosunek
łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w
szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy
wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do przetargu wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w następującej wysokości 50 000,00 PLN

w terminie do 20.06.2023 r. do godz. 08:00

2. Wniesione wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu - przelewem bankowym na konto:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) Oddział W Szczecinie
20 1130 1176 0022 2011 8420 0008 z dopiskiem „wadium – Przebudowa pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb Pracowni MR i TK, ZP-261-41/2023”

Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty.

b) gwarancje bankowe,
c) gwarancje ubezpieczeniowe,
d) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi wadium w formie oryginału w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawce dokumentu poprzez dołączenie do oferty i wczytanie dokumentu na Portalu PZP.
5. Wadium składane w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nie może nakładać na Zamawiającego obowiązku udowodnienia, czy choćby uprawdopodobnienia wystąpienia podstaw do zatrzymania wadium. Wypłata powinna następować na podstawie samego oświadczenia Zamawiającego o zaistnieniu podstaw do zatrzymania wadium. Realizacja wadium nie może wiązać się z powstaniem obciążeń finansowych dla Zamawiającego.
6. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku, gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika.
7. W przypadku wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w formie niepieniężnej, w treści gwarancji/poręczenia muszą zostać wymienieni wszyscy członkowie konsorcjum.
8. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia z treści
tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i
bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego beneficjenta gwarancji/poręczenia – Zamawiającego, zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności,
2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin
związania ofertą.
W przypadku wadium składanego w innej formie niż pieniężna zaleca się, aby w treści gwarancji/poręczenia wskazano adres poczty elektronicznej gwaranta lub poręczyciela, na który Zamawiający będzie mógł przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium.
9. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku ofert wspólnych wykaz składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Uwaga! Odnośnie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Dodatkowo, w przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

określono w Załączniku nr 7 do SWZ- Projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-20 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/spsk1szczecin/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-20 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
Zabezpieczenie w wysokości 10 % uwarunkowane jest wykonywaniem prac budowlanych i rozbiórkowych oraz robót instalacyjnych w czynnym obiekcie szpitalnym, co może przyczynić się do powstania szkód w majątku - budynku Zamawiającego (zalania, zarysowania, spękania uszkodzenia istniejącego budynku i pomieszczeń oraz sprzętu medycznego).

2.Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez wykonawców wizji lokalnej.
W celu dokonania wizji Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej w 5 dniu roboczym, od dnia ogłoszenia postępowania przetargowego na stronie SPSK Nr 1 PUM, tj. w dniu 06.06.2023 r.

Szczegółowe informacje określono w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.