eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pułtusk › Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku, na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku, na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pułtusk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377907

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 41

1.5.2.) Miejscowość: Pułtusk

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zzp@pultusk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pultusk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku, na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dfee784e-fed5-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239404

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00057291/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku na potrzby osób z niepełnosprawnościami.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.pultusk.pl/kategorie/90-zamowienia-publiczne-w-formie-przetargu?lang=PL

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pultusk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html - środek komunikacji do składania ofert
zzp@pultusk.pl - pozostała korespondencja prócz w/w

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Pytania i odpowiedzi należy kierować drogą mailową na adres zzp@pultusk.pl (ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru i/lub nazwy postępowania). Wielkość załączonego do pojedynczej wiadomości pliku nie może przekraczać 30 MB. Pytania mogą być kierowane również przez Platformę Przetargową Gminy o której mowa poniżej.
3. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie dostępnej pod adresem https://pultusk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Specyfikacja połączenia
Postępowania zakupowe prowadzone są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Pułtusk: https://pultusk.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Gminy Pułtusk: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Pułtusk.
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
• Google Chrome 31
• Mozilla Firefox 26
• Opera 18
Pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
• dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9
• dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11
• dla Windows 8: Internet Explorer 11
• dla Windows 10: Internet Explorer 11
Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
• Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
• Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
• Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
• Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
5. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.271.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane przez Gminę Pułtusk, na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 470/2021 z dnia 03.11.2021r. wydanej przez Starostę Pułtuskiego. Dotyczy rozbudowy i przebudowy Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku, aby zapewnić
w placówce dostęp do opieki i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami.
Obecnie budynek Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku to obiekt trzykondygnacyjny
(część naziemna to parter i piętro), częściowo podpiwniczony, z dwoma klatkami schodowymi, położony na działce nr ewid. 10/12 w obrębie 13 miasta Pułtusk.
Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 zakłada powstanie nowego skrzydła budynku,
co wzbogaci ofertę funkcjonalną placówki o niezbędne 4 nowe oddziały przedszkolne
(2 sale na piętrze i dwie sale na parterze) oraz dodatkowo salę wielofunkcyjną - sensoryczną. Każda z sal w nowym budynku będzie przystosowana do korzystania przez osoby
z niepełnosprawnością ruchową i będzie posiadała normatywną powierzchnię.
Nowy budynek będzie stanowił funkcjonalną całość z istniejącym obiektem, dlatego koniecznymi pracami będą również te związane z budową łącznika dostosowanego powierzchnią do przemieszczania się osób z niepełnosprawnością ruchową, przebudową istniejącego budynku przedszkola, w tym piwnicy, parteru, piętra, termomodernizacją elewacji, wykonaniem osłon grzejnikowych i robót towarzyszących.
Roboty obejmują branżę budowlaną, elektryczną i sanitarną.
Przedmiot zamówienia składa się z robót, na które Zamawiający uzyskał dofinansowanie
(przedmiar - koszty kwalifikowane, przedmiar instalacje sanitarne i przedmiar instalacje elektryczne) oraz robót niekwalifikowanych (bez dofinansowania, przedmiar-koszty niekwalifikowane).

UWAGA: Przedmiot zamówienia nie obejmuje następujących pozycji z przedmiaru
– koszty niekwalifikowane:
1)poz. 1.2. Elementy zewnętrzne,
2) w ramach pozycji 1.3.4. (72) Wyposażenie, pomieszczenie socjalno-biurowe nie obejmuje – dostawy i montażu - stanowisk komputerowych.

Realizacja inwestycji będzie przebiegała w trzech etapach:
• Etap I do dnia 30 października 2023r.
Przez zakończenie etapu rozumie się podpisanie protokołu częściowego odbioru robót
bez zastrzeżeń.
• Etap II do dnia 25 listopada 2024r.
Przez zakończenie etapu rozumie się podpisanie protokołu częściowego odbioru robót
bez zastrzeżeń.
• Etap III do dnia 31 sierpnia 2025r. Przez zakończenie etapu rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Etap I obejmuje następujące pozycje z przedmiarów do wykonania w 2023 roku:
1. Przedmiar koszty niekwalifikowane:
- cała poz. nr 1 Roboty rozbiórkowe,
- cała poz. nr 3 Zewnętrzna kan. sanitarna.
2. Przedmiar koszty kwalifikowane branża ogólno – budowlana poz. 1.1., 1.2., 1.3.

Etap II obejmie zakres prac uzgodniony z Zamawiającym, tak aby była możliwość wykorzystania całości dofinansowania przyznanego Gminie na rok 2024, liczonego jako
50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji.
Etap III obejmie zakres prac uzgodniony z Zamawiającym, tak, aby była możliwość wykorzystania całości dofinansowania przyznanego Gminie na rok 2025, liczonego jako
50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).

Zamawiający informuje, że część projektu zamiennego na potrzeby rozbudowy jest wyraźnie oddzielona od projektu pierwotnego. Należy zrealizować pełny zakres decyzji
nr 18/2018 wykluczając z niego zakres zmian wskazanych w części projektu zamiennego
(oddzielonego w części graficznej projektu zamiennego zieloną linią) – Architektura, rys. A1,A2,A3 oraz zakres prac zrealizowanych—wymienionych poniżej. Finalnie oba opracowania należy rozpatrywać łącznie.
Na dzień sporządzania projektu rozbudowy przedszkola z pierwotnej dokumentacji zostały zrealizowane następujące roboty budowlane (nr pomieszczeń wg. pierwotnej dokumentacji):
1. Przebudowa i nadbudowa dachu wraz ze zmianą więźby dachowej oraz elementami przebudowy stropodachów na klatkach schodowych pod klapy dymowe (etap I).
2. Remont pomieszczeń po byłym mieszkaniu na pomieszczenia biurowe (etap II)-pom. 1/24,1/20,1/19, 1/18, 1/16, 1/17.
3. Remont obecnych pomieszczeń biurowych na salę dydaktyczną wraz z łazienką oraz szatni na parterze - br. elektr. i sanit. ( etap Ila) - pom1/6,1/7, 1/2,1/1, 1/27, 1/25.
4. Remont obecnych pomieszczeń biurowych na salę dydaktyczną wraz z łazienką oraz szatni na parterze - br. budowlana ( etap III)- pom.1/6, 1/7,1/2,1/1, 1/27, 1/25.
5. Roboty malarskie -pom 1/10
6. Roboty malarskie kl. schodowa, sufit podwieszany wejście - pom. 1/11
7. Roboty malarskie kl. Schodowa -pom 1/15
8. Roboty murarskie - ścianka na kl. Schodowa z otynkowaniem na piętrze - pom. 2/1
9. Remont łazienek parter —pom. 1/8
10. Remont Łazienki parter pom. 1/14
11. Remont pom. kuchni parter - pom.1/21;1/22,1/23
12. Posadzki parter- frezowanie i samopoziomujące wylewki (dodatkowe)
13. Schody zewnętrzne frontowe. Rewizja wykonanych prac powinna zostać dodatkowo sprawdzona przed przystąpieniem do rozbudowy.
Uwaga:
• Należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty tynki ścian parteru.
• Dla ścianki aluminiowej z drzwiami D3A należy przyjąć klasę EIS 60; pozostała cześć ścianki powinna mieć większą odporność niż drzwi np. drzwi EIS 60- ścianka
w zabudowie witryny w klasie 120.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi udostępniona dokumentacja stanowiąca-załącznik Nr 1 do SWZ oraz istotne postanowienia umowy – załącznik Nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX , oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa w powyższym zakresie następujące warunki:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wykonał co najmniej :
• dwie roboty budowalne o wartości min. 3.000.000 zł brutto każda, polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu kubaturowego z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Jako wykonanie roboty należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego dokumentu, potwierdzającego należytego wykonanie przedmiotu umowy.
Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:
- zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie;
- zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie;
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami do realizacji zamówienia posiadającymi doświadczenie/uprawnienia budowlane tj.:
• Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Osoba ta musi posiadać również aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych;
• Kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach: elektrycznej
Osoba ta musi posiadać również aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu nad robotami w danej branży.
• Kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach: sanitarnej.
Osoba ta musi posiadać również aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu nad robotami w danej branży.
(*Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Funkcję kierownika budowy należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane )

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych wskazanych poniżej, aktualnych na dzień ich złożenia.
2. Potwierdzenie aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego - wzór stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument składa każdy Wykonawca. Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzający spełnienie warunku w zakresie zdolności zawodowej – wzór stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Dokument należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
4. Dowody określające, czy wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Dokument/-y należy złożyć w jednej z poniższych postaci:
- dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane – w przypadku gdy dokument został sporządzony w postaci elektronicznej,
- cyfrowego odwzorowania tego dokumentu sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
5. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych , uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór stanowi Załącznik Nr 10 do SWZ.
Dokument należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie ustanawia wymogu w tym zakresie

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy - załącznik Nr 3 do SWZ
Pełnomocnictwo - zgodnie z SWZ - jeśli dotyczy
W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – wzór zobowiązania stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ . Szczegółowe informacje w zakresie polegania na zasobach określa Rozdział XII SWZ
Dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy)
składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022r. poz.1710 z późn. zm.) – wzór stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny właściwy rejestr - potwierdzający, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać, za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w ofercie
Dokument potwierdzający wniesienie wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, w wysokości 45.000,00 zł brutto.
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy, tj.:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572),
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego 73 1020 1592 0000 2702 0276 3597 z dopiskiem „wadium ZZP.271.14.2023 ”.
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Gmina Pułtusk.
8. Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Gminy Pułtusk. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert.
9. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 – 5 ustawy Pzp .
10. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewidziane szczegółowo w projekcie umowy zał. nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pultusk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Realizacja inwestycji w ramach dofinansowania ze środków budżetu państwa – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.