eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojścia do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia w formule zaprojektuj i wybuduj-numer postępowania: 35/ZP/23.Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojścia do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia w formule zaprojektuj i wybuduj–numer postępowania: 35/ZP/23.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola

1.3.) Oddział zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525964000184

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. "Solidarności" 90

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-003

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wola.zzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojścia do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia w formule zaprojektuj i wybuduj–numer postępowania: 35/ZP/23.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a1a5229-fec5-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239182

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001481/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.25 Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojścia do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia w formule "zaprojektuj i wybuduj"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowoaplikacyjne,
które musi spełniać komputer Wykonawcy: Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 512 kb/s na komputer; Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz
wymagania używanej przeglądarki internetowej; zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer,
Firefox, Google Chrome lub MS Edge; zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych: wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w Systemie
nieprzekraczająca 100 MB; dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg,
tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml,
rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc; Kodowanie i czas odbioru danych: plik załączony i zapisany przez
Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest
dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez
Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim
źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar; Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania ofert: 1. W przypadku
składania oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym), Wykonawca musi
posiadać: kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej ofertę w Systemie; włączona w przeglądarce obsługa JavaScript;
zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej – do
pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu
Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do
oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK) zainstalowana aplikacja Szafir Host podłączony lub wbudowany w komputer
czytnik kart podpisu elektronicznego. Prawidłowość zainstalowania ww. komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do
OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.
2. W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów podpisem osobistym), Wykonawca musi
posiadać: e-dowód osobisty osoby składającej ofertę w Systemie; włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript; zainstalowane
na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze
strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do
pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania
ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK) zainstalowana aplikacja Szafir Host; Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu Edowód
menadżer dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod; podłączony lub wbudowany w komputer czytnik karty edowód.
Prawidłowość zainstalowania ww. komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku
„SPRAWDŹ PODPIS”.
3. W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów profilem zaufanym), Wykonawca musi
posiadać: profil zaufany osoby składającej ofertę w Systemie.
Pozostałe wymagania i informacje zostały szczegółowo opisanie w Rozdziale V SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 35/ZP/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 825121,55 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 562000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn. Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojścia do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) wykonanie, na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), stanowiącego załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy - wzoru umowy, dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie zmiany parametrów użytkowych poprzez budowę oświetlenia przejść dla pieszych zgodnie z lokalizacjami wskazanymi w PFU,
b) wykonanie robót budowlanych, zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową, zatwierdzoną przez Zamawiającego,
c) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonywanych zgodnie z opracowaną dokumentacja projektową.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz sposób i warunki realizacji oraz odbioru przedmiotu zamówienia określają:
a) projektowane postanowienia umowy - wzór umowy, zwane dalej także wzorem umowy, stanowiące załącznik nr 6 do SWZ,
b) program funkcjonalno-użytkowy (PFU), który stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.
4) Informacja o podziale/braku podziału zamówienia na części.
Zamawiający dokonał podziału zamówienia związanego z robotami w zakresie instalacji oświetlenia zewnętrznego na części, z których każda stanowi przedmiot oddzielnego postępowania. Niniejsze postępowanie dotyczy jednej z ww. części zamówienia.
5) Zgodnie z treścią § 3 ust. 3 wzoru umowy, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100), przez cały okres trwania umowy, która obejmować będzie jego odpowiedzialność kontraktową jak i deliktową.
6) Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie udzielanego zamówienia kwotę brutto 691 260,00 zł.
7) Gwarancja i rękojmia:
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy. Wykonawca może zaproponować wydłużenie okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia do 60 miesięcy.
Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia stanowi kryterium oceny ofert – patrz Rozdział XIV SWZ.
8) Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej.
9) Podwykonawcy: wszelkie regulacje i wymagania dotyczące podwykonawstwa, Zamawiający zawarł we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
10) Zamówienie należy zrealizować w terminie 55 tygodni od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową w terminie 20 tygodni od dnia podpisania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 385 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 52

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 48

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że:
a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane o wartości brutto minimum 100.000,00 zł* każda, polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji oświetlenia drogi lub ulicy lub skweru lub placu lub chodnika lub ciągu pieszo-jezdnego.
Zamawiający wymaga, aby wartość brutto minimum 100.000,00 zł dotyczyła tylko robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji oświetlenia drogi lub ulicy lub skweru lub placu lub chodnika lub ciągu pieszo-jezdnego (w przypadku gdy w zrealizowanym zadaniu zakres robót obejmował również innego rodzaju roboty budowlane).
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, w wykazie o którym mowa w Rozdziale IX część 3 ppkt 1 lit. a) SWZ, należy wskazać roboty budowlane, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
*W przypadku gdy kwoty w złożonych dokumentach podane będą w innej walucie niż złoty polski – Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień wszczęcia postępowania.
b) dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, w szczególności, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy.
2. Zamawiający informuje, iż Wykonawcy występujący wspólnie, w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp, ww. warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać wspólnie / łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o aktualności informacji zawartych w złożonym w postępowaniu oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VI pkt 1 SWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 7 do SWZ,
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
2) dowody określające, czy wskazane w ww. wykazie roboty budowlane zostały wykonane należycie. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy. Rodzaj i zakres zmian oraz warunki wprowadzenia zmian wskazane są we wzorze umowy,
stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.