eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pyskowice › Budowa wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - powtórzonyOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą -
powtórzony

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pyskowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257593

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 3

1.5.2.) Miejscowość: Pyskowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-120

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmpyskowice@pyskowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pyskowice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą -
powtórzony

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bbaae0e9-febf-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239167

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015402/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - powtórzony

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-zp.pyskowice.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdziale X SWZ oraz w pkt. 2. i w pkt. 4. rozdziału V SWZ, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), tj:
1.1. poprzez „System e-ZP” pod adresem: https://e-zp.pyskowice.pl/
w pozycji oznaczonej tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania lub zgodnie z wyborem Wykonawcy.
1.2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmpyskowice@pyskowice.pl
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
2.1. w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
2.2. w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
- wyłącznie poprzez „System e-ZP”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w Systemie e-ZP. Rejestracja i korzystanie z Systemu e-ZP jest bezpłatne. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznawanie się z regulaminem użytkowania „Systemu e-ZP” zamieszczonym na stronie https://e-zp.pyskowice.pl/. Wykonawca posiadający przedmiotowe konto ma możliwość złożenia, wycofania oferty oraz składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ. Wykonawca niezarejestrowany może jedynie przeglądać treści udostępniane w części publicznej Systemu.
2. W Systemie e-ZP znajdują się także instrukcja dla Wykonawcy (Instrukcja obsługi Systemu FINN
e-Zamówienia Publiczne) oraz filmy instruktażowe - prezentujące podstawowe czynności dokonywane przez Wykonawców za pomocą Systemu (rejestracja, zadawanie pytań, złożenie oferty, wycofanie oferty). Wykonawca ma obowiązek zapoznawania się z tą instrukcją. Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl
3. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferta przetargowa), dopuszczone są jedynie formaty danych wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). Powyższe oznacza, iż Zamawiający nie dopuszcza przesyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych np. formatem .rar
4. Kwalifikowany podpis elektroniczny musi być wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016 poz. 1579).
5. Wykonawca składa ofertę udziału w postępowaniu za pośrednictwem funkcji formularzy do złożenia, wycofania oferty lub wniosku. Wysłana oferta w trybie podstawowym jest automatycznie szyfrowana i chroniona terminem otwarcia.
6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, za pośrednictwem dedykowanego mechanizmu wycofać ofertę. Mechanizm wycofania oferty został opisany w funkcji Systemu „Pomoc”.
7. Za datę przekazania i odebrania oferty udziału w postępowaniu oraz zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę wystawienia UPP przez system. Wynikiem złożenia/wysłania (zakończonego sukcesem czyli odbiorem) przesyłki przez Wykonawcę jest wygenerowanie Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP). Należy zwrócić szczególną uwagę na to, iż System potwierdzi złożenie oferty lub innego dokumentu po pełnym zakończeniu transakcji wysyłki i zapisu przekazanych danych. UPP jest widoczne w wysłanej wiadomości.
8. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu E-ZP:
a) Format kodowania treści w obrębie Systemu – UTF8.
b) Komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS.
c) Oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) - czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zg. z art.13ust.1 i 2rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osob. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”, Zam.infor.,że:
1)administratorem Pani/a danych osobowych jest Burmistrz Miasta Pyskowice; może Pani/Pan uzyskać inf. o przetwarzaniu Pani/a danych osobowych w UM w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3;2)inspektorem ochrony danych jest Pan Dawid Ślusarek, email: iod@pyskowice.pl; tel. (32) 3326103;3)dane osobowe przetwarzane będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postęp. o udzielenie zam. publ. zwany dalej postep.odbiorcami Pani/a danych osob. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dok. postęp. w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;4) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postęp. o udzielenie zam., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozp.Prezesa Rady Ministrów z 18.01. 2011 r. w spr. instrukcji kanc., jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (DzU 2011 nr14 poz.67ze zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zam. publ. oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postęp. w trybie zam. publ.;5)obow. podania przez Panią/a danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w ustawie Pzp, związanym z udziałem w postęp. o udzielenie zam. pub.; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;6)w odniesieniu do Pani/a danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7)posiada Pani/Pan:na podst. art. 15RODOprawo dostępu do danych osobowych Pani/a dotyczących;w przypadku, gdy wykonanie obow., o których mowa w art. 15 ust. 1-3RODOwymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zam. może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych inf. mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postęp. o udzielenie zam. publ.;w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust.1-3RODOwymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zam. może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych inf. mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postęp. o udzielenie zam. publ.; na podst. art.16RODOprawo do sprostowania Pani/a danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postęp. o udzielenie zam. publ. ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)na podstawie art.18RODOprawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18ust. 2RODO(przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18ust. 1RODO,nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postęp. o udzielenie zam. publ.prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;8) nie przysługuje Pani/u:w związku z art.17ust.3 lit.b,d lub eRODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODO;na podst. art. 21RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podst. prawną przetwarzania Pani/a danych osobowych jest art.6ust.1 lit.cRODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.018.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Budowa wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:
2.1. Dokumentacji projektowej:
-pozyskanie materiałów geodezyjnych wraz z aktualną mapą do celów projektowych dla całości opracowania, wykonanie pomiarów uzupełniających w razie konieczności,
-wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego,
-wykonanie badań geotechnicznych,
-w razie konieczności wykonanie badań nośności istniejącej nawierzchni,
-w razie konieczności wykonanie wszelkich inwentaryzacji i opinii technicznych w tym również inwentaryzacji zieleni,
-opracowanie szczegółowej koncepcji projektowej na bazie wstępnej koncepcji zawartej w PFU,
- w razie konieczności przygotowanie materiałów oraz uzyskanie niezbędnych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych,
- opracowanie projektu budowlanego w tym uzyskanie wszystkich niezbędnych wymaganych prawem warunków technicznych, uzgodnień, opinii, decyzji oraz pozwoleń,
- przygotowanie kompletu wymaganych dokumentów i uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznego zgłoszenia dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
- opracowanie i uzgodnienie projektów technicznych i/lub wykonawczych dla wszystkich branż,
- opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. - - opracowanie przedmiarów robót,
- opracowanie kosztorysów inwestorskich.

2.2. Cześć wykonawcza:
• Wykonanie uzbrojenia terenu, niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania obiektu (przyłącza i instalacje: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, elektrycznej);
• Zakup, dostawa i montaż kontenerowego zaplecza sanitarno-magazynowego;
• Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych wodnego placu zabaw;
• Wykonanie nawierzchni bezpiecznych (nawierzchnia syntetyczna);
• Zakup, dostawa i montaż elementów małej architektury – ławek, koszy na odpadki, stojaków na
rowery, modułowych przebieralni, tablic z regulaminem użytkowania obiektu;
• Dostawa i montaż słupów i opraw oświetleniowych;
• Rozbudowa rolkowiska o pętlę okalającą wodny plac zabaw – nawierzchnia z asfaltobetonu;
• Wykonanie utwardzonych dojść do obiektu – nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej;
• Wykonanie ogrodzenia wokół strefy wodnego placu zabaw;
• Humusowanie i obsianie trawą terenu przyległego w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu pierwotnego;
• Częściowy demontaż istniejących elementów malej architektury (ławki, kosze na odpadki – docelowo do przeniesienia w inną lokalizację);
• Uporządkowanie terenu.
• Nadzór autorski
3. Zamówienie składa się z części projektowej oraz wykonawczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5a i 5 b do SWZ tj.zał nr 5 a Program Funkcjonalno-Użytkowy - PFU. Część opisowa oraz zał nr 5 b Program Funkcjonalno-Użytkowy - PFU Rysunki. Wizualizacja wodnego placu zabaw dostępna jest w zał nr 13 do SWZ

4. Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia wykonawca:
a) od momentu przejęcia placu budowy będzie zobowiązany do zorganizowania cotygodniowej rady budowy z udziałem kierownika budowy, osób nadzorujących budowę oraz przedstawicieli zamawiającego
b) zapewni wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do pełnego rozruchu całego przedmiotu
zamówienia,
c) opracuje instrukcje utrzymania, eksploatacji i konserwacji urządzeń i przekaże ją zamawiającemu,
d) przeprowadzi szkolenie ze sposobu obsługi obiektów, w tym urządzeń technicznych wodnego placu zabaw oraz toalety automatycznej, co zostanie potwierdzone odrębnymi protokołami
e) zapewni niezbędne zabezpieczenie terenu inwestycji gdyż roboty będą prowadzone na terenie ogólnodostępnym,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45262300-4 - Betonowanie

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 340 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie: minimum 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto zawierającą w swoim zakresie budowę i/lub/przebudowę i/lub/rozbudowę i/lub /remont obiektu rekreacji wodnej.

• Pojęcia budowa, przebudowa, rozbudowa, remont należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). Pojęcie modernizacji mieści się w pojęciu przebudowa, rozbudowa albo remont.
Pojęcie obiekt rekreacji wodnej należy rozumieć jako: wodny plac zabaw wyposażony w atrakcje wytwarzające aerozol wodny, i / lub basen (rekreacyjny, pływacki lub brodzik basenowy) i /lub fontannę, i/lub instalację typu „dry – plaza”.

• Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
• W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie: średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
UWAGA: Zamawiający dopuszcza wykonanie roboty budowlanej w formule zaprojektuj i wybuduj, jednakże wartość części budowlanej nie może być niższa niż 500 000,00 zł brutto

• Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy Pzp), co oznacza możliwość sumowania zasobów w tym zakresie.

2) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą/osobami zdolną/zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającą/posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane
w zakresie projektowania: w specjalności:
- drogowej bez ograniczeń, konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń , instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, architektonicznej

w zakresie kierowania robotami budowlanymi :w specjalności:
- drogowej bez ograniczeń, konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń , instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

oraz zrzeszoną/nymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117),

lub spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.zm.) tj. osobą/osobami której/ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).

Zamawiający dopuszcza dowolne łączenie ww. funkcji

Uwaga: Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy), co oznacza możliwość sumowania zasobów w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: ▪ oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt 5.4.) ppkt 1)
▪ wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt 5.4.) ppkt 2)
▪ wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z pkt. 6. ppkt 6.2. rozdziału X SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
UWAGA: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (pkt. 6. ppkt 6.1. rozdziału X SWZ) zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia -każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia.
Powyższe oznacza, iż:
◦ Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
◦ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 lub ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp („ (...), z którego wynika które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.”

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4 do SWZ.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w oparciu o art. 455 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp oraz w przypadkach określonych w załączniku nr 4 do SWZ tzw. „zmiany kontrakt we”. Szczególne informacje na temat zmian umowy zostały opisane w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
4. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w rozdziale XVIII SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Systemu e-ZP”” pod adresem: https://e-zp.pyskowice.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia wynosi maksymalnie 340 dni od dnia podpisania umowy i obejmuje on również czas potrzebny na przygotowanie dokumentacji projektowej, prowadzenie nadzoru autorskiego oraz uzyskanie zgód właściwych organów zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm., przy czym termin ten obejmuje:
a) czas na wykonanie koncepcji technicznej– do 60 dni od dnia zawarcia umowy
b) czas na opracowanie dokumentacji projektowej, STWiORB) oraz uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zezwoleń i uzgodnień decyzji w tym decyzji wynikających z prawa budowlanego - do 170 dni od dnia zawarcia umowy
Całkowity termin wykonania zamówienia jest poza cenowym kryterium oceny ofert.
Uwaga dot. lit. a) i b): daty protokołów odbioru częściowego dot. koncepcji technicznej i dokumentacji projektowej (wraz z STWiORB i wszystkich wymaganych prawem decyzji, zezwoleń i uzgodnień) są równoznaczne z datami ich wykonania; w terminach tych Wykonawca musi również uwzględnić czas na zgłaszanie przez Zamawiającego uwag do przedstawionej koncepcji lub dokumentacji projektowej (7 dni roboczych od dnia ich przekazania).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.