eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Choszczno › Remont dachu budynku pływalni Wodny Raj w Choszcznie -II POSTĘPOWANIEOgłoszenie z dnia 2022-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont dachu budynku pływalni Wodny Raj w Choszcznie
-II POSTĘPOWANIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Centrum Rekreacji i Sportu Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384059636

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Bolesława Chrobrego, 33

1.4.2.) Miejscowość: Choszczno

1.4.3.) Kod pocztowy: 73-200

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: crs@choszczno.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: crs.choszczno.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00238339

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00228806/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w wysokości minimum 400 000,00 zł.
2) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli:
a) Wykonawca udokumentuje wykonanie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie lub też budowie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej o wartości minimum 300 000,00 zł brutto każda, wraz z potwierdzeniem, że wykonane roboty zostały wykonane należycie i w terminie. Doświadczenie wykonawcy obejmować może również remont, przebudowę lub budowę kompletnych obiektów budowlanych, pod warunkiem, że wykonawca udokumentuje,
że w ramach tych prac wykonał roboty budowlane obejmujące pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej o wartości minimum 300 000,00 zł brutto każda.
Ocena spełnienia tego warunku, według reguły spełnia/nie spełnia, dokonana zostanie na podstawie treści przedłożonego wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, wraz z załączonymi dowodami określającymi, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Na wykazie należy wskazać jedynie te roboty, które odpowiadają rodzajowo
i wartościowo określonym powyżej robotom wykazywanym dla spełnienia warunku przedmiotowego udziału w postępowaniu.
Uwaga: warunek ten nie podlega sumowaniu – oznacza to, że albo wykonawca składających ofertę wykaże się realizacją jednej wymaganej roboty, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją jednej wymaganej roboty (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą łączne zrealizowanie wymaganej roboty, ale
żaden z nich nie wykonał jej w całości), albo w sytuacji gdy wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia (nie może wykazać się wykonaniem wymaganych robót) polega na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi wykazać zrealizowanie całości wymaganej roboty.
b) Wykonawca posiada lub dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającego właściwe uprawnienia budowlane, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi objętymi zamówieniem.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w wysokości minimum 400 000,00 zł.
2) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli:
a) Wykonawca udokumentuje wykonanie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie lub też budowie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej o wartości minimum 200 000,00 zł brutto każda, wraz z potwierdzeniem, że wykonane roboty zostały wykonane należycie i w terminie. Doświadczenie wykonawcy obejmować może również remont, przebudowę lub budowę kompletnych obiektów budowlanych, pod warunkiem, że wykonawca udokumentuje,
że w ramach tych prac wykonał roboty budowlane obejmujące pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej o wartości minimum 200 000,00 zł brutto każda.
Ocena spełnienia tego warunku, według reguły spełnia/nie spełnia, dokonana zostanie na podstawie treści przedłożonego wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, wraz z załączonymi dowodami określającymi, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Na wykazie należy wskazać jedynie te roboty, które odpowiadają rodzajowo
i wartościowo określonym powyżej robotom wykazywanym dla spełnienia warunku przedmiotowego udziału w postępowaniu.
Uwaga: warunek ten nie podlega sumowaniu – oznacza to, że albo wykonawca składających ofertę wykaże się realizacją jednej wymaganej roboty, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją jednej wymaganej roboty (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą łączne zrealizowanie wymaganej roboty, ale
żaden z nich nie wykonał jej w całości), albo w sytuacji gdy wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia (nie może wykazać się wykonaniem wymaganych robót) polega na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi wykazać zrealizowanie całości wymaganej roboty.
b) Wykonawca posiada lub dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającego właściwe uprawnienia budowlane, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi objętymi zamówieniem.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-07-13 10:00

Po zmianie:
2022-07-15 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-07-13 10:05

Po zmianie:
2022-07-15 10:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-08-11

Po zmianie:
2022-08-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.