eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Utworzenie laboratorium druku 3D i laboratorium badawczego pozyskiwania surowców z odpadów w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska przy al. Piastów 50aOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Utworzenie laboratorium druku 3D i laboratorium badawczego pozyskiwania surowców z odpadów w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska przy al. Piastów 50a

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320588161

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Piastów 17

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-310

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@zut.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6fa68409-cecb-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Nauka i edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utworzenie laboratorium druku 3D i laboratorium badawczego pozyskiwania surowców z odpadów w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska przy al. Piastów 50a

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6fa68409-cecb-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238192

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Wykonanie niniejszego zamówienia podlega współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.01.03.00-32-0004/21-00, 518-12-90-10123-00/18, pn. Utworzenie Laboratorium Badawczego Druku 3D i Laboratorium Badawczego Pozyskiwania Surowców z Odpadów” – zadanie 2 Prace budowlane.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160315

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/WBiIŚ/332/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie
i modernizacji pomieszczeń laboratoryjnych i utworzenie LABORATORIUM DRUKU 3D
i LABORATORIUM BADAWCZEGO POZYSKIWANIA SUROWCÓW Z ODPADÓW W BUDYNKU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PRZY AL. PIASTÓW 50A.
2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia wymagają prowadzenia w oparciu o pozwolenie na budowę (Zamawiający uzyskał prawomocną decyzję ze wskazanym pozwoleniem) oraz obejmują swoim zakresem roboty wielobranżowe (trzy branże, tj. roboty branży ogólnobudowlanej, elektrycznej oraz sanitarnej). szczegółowy opis robót stanowiących przedmiot niniejszego postępowania, w tym ich rodzaj, zakres określa zespół dokumentów (Dokumentacja Techniczno-Opisowa).
3. W zakres leżących po stronie Wykonawcy obowiązków związanych z realizacją niniejszego zamówienia wchodzą również świadczenia dodatkowe, związane z rozpoczęciem, wykonywaniem i ukończeniem robót budowanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, w tym w szczególności:
1) Objęcie terenu budowy na czas realizacji robót budowlanych z niniejszego zamówienia, odpowiednie jego przygotowanie, zabezpieczenie i utrzymywanie;
2) Pozyskanie, nabycie i dostarczenie na miejsce realizacji zamówienia (teren budowy) niezbędnych wyrobów, materiałów i urządzeń budowlanych;
3) Dobór, skierowanie do Realizacji robót i utrzymywanie przez cały okres realizacji Robót odpowiedniego personelu wykonawczego Robot, w tym personel kierowniczy w osobie kierownika budowy z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności uprawniającej do kierowania robotami budowlanymi branży ogólnobudowlanej, oraz kierowników robót z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności uprawniającej do kierowania: robotami budowlanymi branży ogólnobudowlanej (jedna osoba), robotami branży elektrycznej (jedna osoba), robotami branży sanitarnej (jedna osoba);
4) Wykonanie robót związanych z usunięciem gruzu i odpadów pochodzących z rozbiórki z terenu budowy i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja, itp.), stosownie do wymogów dokumentacji, o której mowa w dziale V ust. 2 SWZ oraz przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie;
5) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy;
6) Przeprowadzenie wymaganych pomiarów, testów i sprawdzenia wbudowanych czy w inny sposób zamontowanych w wykonaniu Robót urządzeń budowlanych;
7) Przygotowanie i wydanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej Robót;
8) Udzielenie Zamawiającemu minimum 60 miesięcznej gwarancji wykonanych w ramach niniejszego zamówienia robót budowlanych, jak również wbudowanych, zainstalowanych lub w inny sposób zastosowanych w wykonaniu tych robót wyrobów, materiałów i urządzeń budowlanych;
9) Usuwanie wszystkich wad i usterek z tytułu udzielonej gwarancji oraz w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady;
10) Innych określonych we Wzorze Umowy oraz załącznikach SWZ.
5. Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot postępowania z niniejszego ogłoszenia, warunki realizacji zamówienia, w tym szczegółowe postanowienia dotyczące informacji podanych w ust. 2 powyżej oraz wzajemne uprawnienia i obowiązki Zamawiającego
i Wykonawcy związane z realizacją zamówienia zawiera SWZ, w tym Wzór Umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3664593,71 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5488326,88 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3664593,71 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo-Usługowa „GEKO” Wojciech Gryczka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8531281102

7.3.3) Ulica: ul. Welecka 4

7.3.4) Miejscowość: Mierzyn

7.3.5) Kod pocztowy: 72-006

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3664593,71 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.