eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa trzech sztuk samochodów osobowych z napędem hybrydowym dla Spółki AMW Invest w formie leasingu konsumenckim dla potrzeb pracowników AMW Invest sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2022-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dostawa trzech sztuk samochodów osobowych z napędem hybrydowym dla Spółki AMW Invest w formie leasingu konsumenckim dla potrzeb pracowników AMW Invest sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AMW INVEST Sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: AMW INVEST Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932117189

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jerozolimskie

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-001

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: Tel (22) 355 29 90

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@amwinvest.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.amwinvest.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa trzech sztuk samochodów osobowych z napędem hybrydowym dla Spółki AMW Invest w formie leasingu konsumenckim dla potrzeb pracowników AMW Invest sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-67c435e2-f865-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237947

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://josephine.proebiz.com

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ust. 2, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia.
3. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie wyłącznie poprzez Platformę zakupową JOSEPHINE. Jest to jednocześnie strona internetowa prowadzonego postępowania.
4. Aby korzystać z Platformy zakupowej konieczne jest korzystanie z komputera podłączonego do internetu i przeglądarki internetowej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych znajdują się pod adresem:
https://store.proebiz.com/docs/josephine/pl/Wymagania_techniczne_sw_JOSEPHINE.pdf
- w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.
6. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę zakupową) – zobowiązany jest zapoznać się z Instrukcjami użytkowników Platformy zakupowej - dostępnymi pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/ , znajdującymi się w prawym górnym rogu strony, oznaczonymi symbolem w postaci książki (Skrócona instrukcja dla Wykonawcy).
7. Złożenie oferty poprzez Platformę zakupową oznacza akceptację zasad korzystania z udostępnionych przez Zamawiającego środków komunikacji elektronicznej określonych w niniejszej części SWZ.
1. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (określone w części XVII ust. 1 -4 SWZ), podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w części XVII ust. 5 i 6 SWZ, w tym oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp (określone w części XIV ust. 4 SWZ), oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo , sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2021 r. poz. 2070).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, wykonawca składa pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem niniejszej umowy jest AMW INVEST Sp. z o.o.
2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
 przez e-mail: c.cwiek@amwinvest.pl
3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem niniejszej umowy będą przetwarzane w następujących celach:
 związanych z realizacją podpisanej z Panią/Pana umowy,
 związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
 udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
 udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
 niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą , z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia o których mowa w art 16 rozporządzenia 2016/679 , nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawa.W postępowaniu o
udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania , o którym mowa w art 18 ust 1 rozporządzenia 206/679, ni ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZP 08/06/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 408000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - dostawa jednego używanego/nowego, samochodów osobowych z napędem hybrydowym kombi/sedan z 5 miejscami siedzącymi (4 osoby + kierowca)
Typ nadwozia: kombi/sedan, Rodzaj paliwa – benzyna/hybryda o mocy nie mniejszej niż: 122 kW - opis samochodu stanowi załącznik nr 3a. do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 114000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Pojemność silnika

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Część 2 - dostawa jednego używanego/nowego, samochodów osobowych z napędem hybrydowym kombi/sedan z 5 miejscami siedzącymi (4 osoby + kierowca)
Typ nadwozia: kombi/sedan, Rodzaj paliwa – benzyna/hybryda o mocy nie mniejszej niż: 122 kW Rodzaj paliwa –hybryda o mocy nie mniejszej niż: 122 kW -, - opis samochodu stanowi załącznik nr 3b;

4.2.5.) Wartość części: 114000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Pojemność silnika

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) Część 3 dostawa jednego używanego/nowego, samochodów osobowych z napędem hybrydowym kombi/sedan z 5 miejscami siedzącymi (4 osoby + kierowca) Typ nadwozia: sedan, Rodzaj paliwa –hybryda o mocy nie mniejszej niż: 160 kW -opis samochodu stanowi załącznik nr 3c

4.2.5.) Wartość części: 180000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie wymagane

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie wymagane

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Karty katalogowe oferowanego samochodu.
2. Opis przedmiotu zamówienia - Parametry oferowanego samochodu.
3. Przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 1 i 2 , wykonawca składa wraz z ofertą.
4. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych o których mowa w pkt 1, lub złożone środki dowodowe są niekompletne zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie
5. Załączniki, o których mowa w pkt, 2 nie podlegają uzupełnieniu.
6. Jeżeli Wykonawca nie złożył załączników, o których mowa w pkt.2, lub złożone są niekompletne, lub nie potwierdzają spełnienia parametrów technicznych plus wyposażenia minimalnego , oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Karty katalogowe oferowanego samochodu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Opis przedmiotu zamówienia - Parametry oferowanego samochodu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określono w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-25 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-25 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

środki ochrony prawnej określono w SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.