eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B oraz sfinansowanie kosztów egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. B dla 4 uczestników projektu z MCK w Głubczycach Aktywni górą! w OWK OHPOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B oraz sfinansowanie kosztów egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. B dla 4 uczestników projektu z MCK w Głubczycach Aktywni górą! w OWK OHP

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 007001280

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tamka 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-349

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: (+ 48) 22 578 47 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kgohp@ohp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ohp.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Opolska Wojewódzka Komenda OHP

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 754-20-98-163

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Armii Krajowej 4

1.11.4.) Miejscowość: Opole

1.11.5.) Kod pocztowy: 45-071

1.11.6.) Województwo: opolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.11.9.) Numer telefonu: +48 77 453 88 82

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ohp.opole.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.opolska.ohp.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B oraz sfinansowanie kosztów egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. B dla 4 uczestników projektu z MCK w Głubczycach Aktywni górą! w OWK OHP

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f50dcd25-f947-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237791

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00162508/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Kursy prawa jazdy kategorii B dla uczestników projektu pt. "Aktywni górą!" (POWER 2014-2020)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. "Aktywni górą!" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f50dcd25-f947-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy eZamówienia. Adres strony na której jest dostępna: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f50dcd25-f947-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie eZamówienia. Szczegółowe informacje na
temat zakładania konta, zasady i warunki korzystania z Platformy eZamówienia określa regulamin dostępny pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu, oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy” –
zawierające interaktywne instrukcje.
Przeglądanie dokumentów zamówienia nie wymaga rejestracji ani logowania – dostępne jest dla wszystkich zainteresowanych.
Cała komunikacja w postępowaniu (wnioski o wyjaśnienia SWZ, wnioski o zwrot wadium, inne informacji, odpowiedzi na wezwania
Zamawiającego) odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy eZamówienia. Wysyłanie wiadomości e-mail jest dopuszczalne
wyłącznie w sytuacji awarii Platformy eZamówienia (jednak nie dotyczy to składania ofert).
Sposób komunikacji opisuje instrukcja:
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 Mb (wielkość dotyczy plików
przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
W przypadku problemów technicznych i awarii można skorzystać ze wsparcia technicznego przez formularz udostępniony na stronie
Platformy w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywny
95/460WE (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy,
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
e-mail: kgohp@ohp.pl
tel. (+ 48) 22 578 47 01
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Głównej Ochotniczych Hufców Pracy – adres poczty elektronicznej:
iodkg@ohp.pl
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B oraz sfinansowanie kosztów egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. B dla 4 uczestników projektu z MCK w Głubczycach „Aktywni górą!” dla OWK OHP w OPOLU”
4. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
5. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Komendanta Głównego OHP będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych.
6. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat licząc od pierwszego stycznia roku następnego, po roku w którym
zakończono sprawę.
7. Stosowanie do art. 22 RODO Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opierać się będzie wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
8. Posiada Pan/Pani :
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Jeżeli Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych
informacji, jak również weryfikować je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych.
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Panu/Pani:
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OWK OHP 271/9/2023/ZDA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B i sfinansowanie kosztów egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. B dla 4 uczestników projektu „Aktywni górą!” w miejscowości Głubczyce

4.2.6.) Główny kod CPV: 80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
1) Cena – waga kryterium 100 %;
cena najniższa brutto
C= ------------------------------------------------ x 100 pkt
cena oferty ocenianej brutto
spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie łącznia cena za przeszkolenie osób brutto, podana przez Wykonawcę w
Formularzu Ofertowym odpowiednio do części
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu
zamówienia.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym
zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu i zostanie uznana za
najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu:
1.1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie:
a) posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
b) sytuacji finansowej lub ekonomicznej
1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców i posiadał wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wydany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek. Stawiane wymagania reguluje Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ze zm. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212) „(Art. 28. 1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.)”
1.2 Zdolność techniczna i zawodowa:
Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli wykaże:
1) Dysponowanie co najmniej 1 osobą/instruktorem, który posiada kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji, oraz posiadanie przez instruktora doświadczenia umożliwiającego przeprowadzenie kursu prawa jazdy, nie krótsze niż 2 lata. Osoby prowadzące szkolenia muszą widnieć w ewidencji instruktorów nauki jazdy (zajęcia praktyczne lub teoretyczne) lub ewidencji wykładowców (zajęcia teoretyczne).
2) Jeżeli działalność jest prowadzona na obszarze różnych powiatów, to przedsiębiorca musi uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w odrębnych właściwych rejestrach na każdą z tych jednostek. Obowiązujący wzór tego wniosku został określony w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek (Dz.U. Dz.U. 2019 poz. 596). Podstawa prawna: art. 55, 103 i 105 ustawy z dnia 20.06.1997r.
3) Wykonawca powinien posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP (prowadzonego w trybie art. 20 ustawy „O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”).
4) Zamawiający nie wymaga osobistego wykonywania przedmiotu zamówienia.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, albo w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają usługi, roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 83 5).
4. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców lub w przypadku reprezentowania Wykonawcy
przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną
(nie przez osobę której dotyczy upoważnienie).
2) Oferta musi być podpisana elektronicznie przez pełnomocnika/osobę umocowaną do reprezentowania
Wykonawcy/Wykonawców.
3) Pełnomocnictwo musi być podpisane podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, bądź notariusza

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania,
zamieszczone są w Projekcie umowy - Załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.
2. Warunki umowy podpowierzenia danych osobowych, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z Wykonawcą
wybranym w wyniku postępowania, zamieszczone są w Projekcie umowy - Załącznik nr 3a do umowy.
3. Wykonawca nie ma prawa umieszczania lub żądania umieszczania w zawieranych umowach po wyborze jego oferty,
jakichkolwiek postanowień za wyjątkiem postanowień o charakterze informacyjnym lub wskazujących na sposób
wykonywania umowy w zakresie komunikacji stron i form tej komunikacji.
4. Przyjmuje się, że zapisy istotnych postanowień umów niezakwestionowane przed złożeniem oferty, zostaną przyjęte
przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej zawarcia. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące zapisów zawartych w
projektach umów, będą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 135 ustawy Pzp.
5. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy stanowiącej Załącznik nr 3, to jest
innych niż zmiany zdefiniowane w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i
niewymagających przewidzenia w SWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w
istotnych postanowieniach umowy.
6. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma E-zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9ba523e6-cd67-11ed-9355-06954b8c6cb9

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 83 5).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.