eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Paprotnia › Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Paprotnia.Ogłoszenie z dnia 2022-07-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Paprotnia.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Paprotnia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582523

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 3 Maja 2

1.5.2.) Miejscowość: Paprotnia

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-107

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: (25) 631 21 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: s.bojar@paprotnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.paprotnia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Paprotnia.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b90a452a-f876-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237767

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038087/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Paprotnia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.paprotnia.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi.paprotnia.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej:
1) Rekomendowane przeglądarki internetowe:
a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11;
b) Google Chrome 31;
c) Mozilla Firefox 26;
d) Opera 18.
2) Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci Internet;
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
c) włączona obsługa JavaScript;
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
e) zainstalowany Acrobat Reader;
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy;
3) Rekomendowane formaty przesyłanych danych:
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg.
Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Paprotnia jest Wójt Gminy Paprotnia, adres: ul. 3 maja 2, 08-107
Paprotnia, adres e-mail ug@paprotnia.pl, tel./fax 256312110; z Inspektorem Ochrony Danych - wyznaczonym do kontaktów z
osobami, których dane dotyczą w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw
przysługujących im na mocy RODO - można skontaktować się pisząc pod adresem e-mail: iod@paprotnia.pl lub adres siedziby
wskazany w pkt 1);
Cele i podstawy przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym na podstawie ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą p.z.p., zawarcia i wykonania umowy w sprawie zamówienia
publicznego,
a także w celu realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.Odbiorcy danych:Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców danych:1)
osobom i podmiotom na podstawie art. 18 oraz art. 74 ustawy p.z.p.,2) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym
zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
prawa3) podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji przez Gminę Paprotnia zadań, w tym partnerom IT, podmiotom
realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne.Prawa osób, których dane dotyczące:
Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy p.z.p. związanym z udziałem
w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p.;8)
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Pani/Pana dane nie będą podlegały zaktualizowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4
RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w zawiązku z prowadzonym postępowanie i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postepowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPI.271.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia ma być wykonany w formule zaprojektuj i wybuduj. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac polegających na poprawie infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Paprotnia poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Hołubli oraz poprawę efektowności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Paprotni wraz z budową boiska szkolnego.
W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany między innymi do:
opracowania Zamawiającemu kompletnej (wielobranżowej) dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskania pozwolenia na budowę w imieniu zamawiającego, realizację opracowanego projektu i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie .
1. Wszystkie wytyczne dotyczące wykonania (sporządzenia dokumentacji i wykonania robót budowlanych) określone zostały w Programie Funkcjonalno - Użytkowym będący załącznikiem nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 p.z.p., polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z głównym przedmiotem zamówienia, o wartości robót budowlanych powtórzonych na wartość nie wyższą niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów:
1) „cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia” - znaczenie 60%;
2) „okres gwarancji na wykonane roboty budowlane” - znaczenie 40%;
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. Liczba punktów przyznana każdej ofercie obliczona zostanie w następujący sposób:
1) dla kryterium „cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia”:
a) oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma maksymalną ocenę 60 punktów,
b) oferty pozostałych Wykonawców otrzymają liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem:
An = (C min/Cn) x 60
C min - cena najniższa w złożonych ofertach
Cn - cena oferty rozpatrywanej
An - ocena punktowa
c) uzyskana liczba punktów zostanie zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
2) dla kryterium „okres gwarancji na wykonane roboty budowlane”:
a) oferta Wykonawcy, który zaoferuje 5 letni okres gwarancji - otrzyma ocenę 0 punktów;
b) oferta Wykonawcy, który zaoferuje 6 letni okres gwarancji - otrzyma ocenę 20 punktów;
c) oferta Wykonawcy, który zaoferuje 7 letni okres gwarancji - otrzyma ocenę 40 punktów.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego: 7 lat.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert: 5 lat.
Wykonawca może zaproponować termin gwarancji w pełnych latach. Bez względu na powyższe: Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Gwaranta - obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.
Nie wskazanie lub wskazanie innego terminu niż wyżej wymienione przez Wykonawcę
w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ będzie oznaczać, że Wykonawca zaproponował 5 letni okres gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,:
a) że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwie roboty polegające na budowie/rozbudowie/przebudowie/modernizacji budynku użyteczności publicznej za kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 złotych brutto wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego robota ta została wykonana, z załączeniem dowodów, określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota budowlana została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
b) Że dysponuje iż dysponuje osobami zdolnym do wykonania zamówienia, tj.:
- minimum 1 osoba posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno -budowlanej, wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 88);
- minimum 1 osoba posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 88);
- minimum 1 osoba posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 88);
- minimum 1 osoba posiadającą uprawnienia do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 88);
- minimum 1 osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji projektanta branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 88).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 4 do SWZ;
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Siedlcach Oddział Paprotnia nr 78 9194 0007 0070 0229 2000 0070 z dopiskiem: „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Paprotnia”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Paprotnia;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią
(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p zostanie odrzucona. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 ust. 2 Ustawy.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego:
w Banku Spółdzielczym w Siedlcach Oddział Paprotnia nr 78 9194 0007 0070 0229 2000 0070 Urząd Gminy Paprotnia z dopiskiem: „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Paprotnia”.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej w wyniku niniejszego postępowania, określając, iż dopuszcza się zmianę zakresu prac, sposobu wykonania, terminu wykonania zamówienia pod warunkiem zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
1) dopuszcza się zmianę terminu realizacji do 6 miesięcy na podstawie zgodnej woli stron, oraz zmiany ilości płatności ze środków własnych Zamawiającego,
2) dopuszcza się zmianę terminu wypłaty wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych części robót, w przypadku wprowadzenia zmian w dofinansowaniu przedmiotu umowy związanych
z realizacją programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych,
3) zmiany kluczowych specjalistów przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony
z przyczyn od nich niezależnych, w przypadku nie wywiązywania się kluczowych specjalistów z obowiązków wynikających z umowy oraz nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje i doświadczenie jak osoby wskazane w umowie,
4) wprowadzeniu robót zamiennych z powodu:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
b) aktualizacji rozwiązań projektowych w uwagi na postęp technologiczny,
c) zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy,
d) wad dokumentacji projektowej,
e) zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać udokumentowany. Wprowadzenie robót zamiennych w żaden sposób nie może wpłynąć na kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określoną w § 2 ust. 2 ppkt c) umowy.
5) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca.
6) Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w okresie realizacji zadania, zgodnie z art. 436 pkt 4 ustawy p.z.p., w przypadku zmiany:
a) stawki od podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
7) Wykonawca może złożyć do Zamawiającego wniosek o zmianę wynagrodzenia wraz
z uzasadnieniem.
Uzasadnienie powinno zawierać:
W przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia lub składek ubezpieczeniowych:
a) Opis zmiany;
b) Wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie płacy minimalnej, do których może się odnosić zmiana minimalnego wynagrodzenia wraz z podaniem obecnego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia uzyskiwanego w okresie 12 miesięcy przed zmianą,
c) Wykaz pracowników, do których może się odnosić zmiana w zakresie składek ubezpieczeniowych, wraz z podaniem obecnego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia uzyskiwanego w okresie 12 miesięcy przed zmianą.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://przetargi.paprotnia.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-19 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe warunki zmiany umowy:
8) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadkach określonych w pkt 6 nastąpi pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę kalkulacji kosztów pracy z oferty oraz kosztów wynikających z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących pracę na rzecz wykonawcy i zweryfikowaniu prawidłowości obliczeń kalkulacji przez Zamawiającego.
9) Zamawiający zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy p.z.p. dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w okresie realizacji zadania w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w przypadku zmian cen produkcji budowlano - montażowej
o min. 5,0 % w stosunku kwartalnym ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w poszczególnym kwartale w okresie realizacji robót.
10) W przypadku zmian cen produkcji budowlano - montażowej w stosunku kwartalnym
w wysokości, o której mowa w pkt 9 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Wykonawca może wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia, jeżeli przedstawi kalkulację kosztów materiałów i usług budowlanych uwzględnionych w ofercie, które uległy zmianie
w wyniku zmian cen produkcji budowlano - montażowej.
11) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia ogółem w przypadku określonym w pkt 9
w okresie trwania umowy nie może przekroczyć 5,0 % wynagrodzenia określonego w ofercie wykonawcy.
12) Zmiana podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy robót może nastąpić na zasadach określonych w § 6 umowy.
13) z powodu okoliczności siły wyższej (wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne), której nie można było przewidzieć, w szczególności będącej konsekwencją epidemii COVID-19;
14) z powodu działania lub zaniechania osób trzecich, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia (w szczególności z przyczyn leżących po stronie wykonawcy), pod warunkiem że działania te nie są konsekwencją winy stron umowy;
15) w przypadku wystąpienia warunków pogodowych o charakterze anomalii pogodowych, istotnie odbiegających od warunków pogodowych charakterystycznych dla pory roku i strefy klimatycznej, w których prowadzone są roboty, pod warunkiem, iż wystąpienie warunków pogodowych uniemożliwi wykonanie robót w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
16) Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub nie zmiany pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy) oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki. Projekt ten wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.
17) Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno - organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotycząc nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno - prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
18) Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,
d) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.