eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › Remont pomieszczeń szatni dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń ratowników i części socjalnej przeznaczonej dla ratowników w budynku Pływalni Podolanka w Płocku.Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont pomieszczeń szatni dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń ratowników i części socjalnej przeznaczonej dla ratowników w budynku Pływalni Podolanka w Płocku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366071611

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Celebry Papieskiej 1

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 785660424

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mosirplock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mosirplock.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalnośc obiektów sportowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pomieszczeń szatni dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń ratowników i części socjalnej przeznaczonej dla ratowników w budynku Pływalni Podolanka w Płocku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0e7ad6a-fde7-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237638

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d0e7ad6a-fde7-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2.Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów, zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia oraz wymagania techniczne i organizacyjne, określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji również za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez adres e-mail: zamowienia@mosirplock.pl – nie dotyczy składania ofert. Maksymalny rozmiar plików wynosi 25 MB.
4. Zamawiający rekomenduje przesyłanie danych w formatach dopuszczalnych odpowiednimi przepisami prawa: pdf, doc, jpg (jpeg) ze szczególnym wskazaniem na pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystywanie formatu: zip.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie.
6. Szczegóły dot. komunikacji znajdują się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób uczestniczących w niniejszym postępowaniu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o., 09-400 Płock, Pl. Celebry Papieskiej 1;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. jest Pan Adam Lisicki, kontakt: adres e-mai: iod@mosirplock.pl, tel. 609 493 414.
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont pomieszczeń szatni dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń ratowników i części socjalnej przeznaczonej dla ratowników w budynku Pływalni Podolanka w Płocku, prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym, na ich wniosek, udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „Ustawa Pzp”;
5) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
6) obowiązek podania przez osobę fizyczną, biorącą udział w niniejszym postępowaniu, danych osobowych dotyczących bezpośrednio tej Osoby, jest wymogiem ustawowym wynikającym z określonych przepisów Ustawy Pzp, związanym z udziałem tej osoby w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do otrzymanych w toku postępowania danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Osoba, podająca w prowadzonym postępowaniu swoje dane osobowe posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania i uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej Osoby narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) Osobie, podającej swoje dane osobowe nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w niniejszym postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOSiR 1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont pomieszczeń szatni dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń ratowników i części socjalnej przeznaczonej dla ratowników, znajdujących się na terenie Pływalni Podolanka w Płocku przy ul. Czwartaków. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) remont pomieszczeń szatni dla osób niepełnosprawnych o pow. ok. 80m2,
2) przebudowę pomieszczenia dla ratowników i części socjalnej przeznaczonej dla ratowników o pow. ok. 49m2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45431000-7 - Kładzenie płytek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w złożonej Ofercie.
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego,
2) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ,
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1) posiadają zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania,
2) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie,
3) pozostają w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia – w tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
a) posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną w odniesieniu do jednego oraz wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, w wysokości co najmniej 200 tyś zł;
4) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe – Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3. Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy w dniach 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 10 do SWZ),

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie przez Zamawiającego wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1. potwierdzenie posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, (o którym mowa w R. V ust. 2 pkt 1 SWZ) – w tym celu Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową, zobowiązany jest przedłożyć dokument potwierdzający, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju lub za granicą (np. KRS, CEIDG), w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;
UWAGA: Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych, o ile Wykonawca wskaże w ofercie, dane umożliwiające dostęp do tych baz i potwierdzi aktualność danych zawartych w tych bazach.
2. Potwierdzenie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o której mowa w Rozdz. V ust. 2 pkt 3) SWZ: w tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia, określoną przez Zamawiającego w SWZ w Rozdz V ust. 2 pkt 3 lit. a).
UWAGA: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.
2. Wadium może być wniesione, wg wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach:
1)pieniądzu,
2)gwarancjach bankowych,
3)gwarancjach ubezpieczeniowych
4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).
Poręczenie/gwarancja wymienione w ust. 2, ppkt 2-4, winno zawierać stwierdzenie, że na każde pisemne żądanie Zamawiającego, wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Koniecznym jest aby dokument gwarancji/poręczenia obejmował odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące zatrzymania wadium przez Zamawiającego, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
3. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego, otwarty w PKO BP SA 31 1020 1592 0000 2502 0267 6666 z adnotacją w tytule wpłaty: Wadium - Remont szatni dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń ratowników - Pływalnia Podolanka.
4.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, wskazanym w pkt. 3 powyżej, przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu bankowego, sporządzonej przez Wykonawcę, nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
5.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej (z podpisem elektronicznym wystawcy gwarancji/poręczenia).
6.W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, kiedy wadium wnoszone jest w postaci gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych, w treści gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych muszą znajdować się wszystkie podmioty (członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej itp.) wymienione jako Wykonawcy.
7.Wadium utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
7.W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 97 i 98 oraz 307 ust. 4 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna itp.). W przypadku złożenia oferty wspólnej, Wykonawcy mają obowiązek ustanowienia Pełnomocnika (LIDERA) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez pozostałych Wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie lub ich uprawnionych przedstawicieli.
UWAGA: Forma udzielonego pełnomocnictwa musi spełniać wymagania takie jak forma przygotowanej oferty (zgodnie z art. 99 § 1 kc).
2) Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zmówienia, musi być przedstawiona jako jedna oferta.
3) Spełnienie warunków przy składaniu oferty wspólnej:
a) warunek określony w ust. 2 pkt 1 (zdolność do występowania w obrocie gospodarczym) musi spełniać każdy z Wykonawców,
b) warunek określony w ust. 2 pkt 3 (zdolność ekonomiczna i finansowa) musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców (Partnerów) składających ofertę wspólną,
4) Wykonawcy składający ofertę wspólną, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie art. 445 ust. 1 Ustawy Pzp.
4) W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia wówczas:
a) każdy z Wykonawców składa oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (o którym mowa w pkt. 1 R.VII SWZ) i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (o którym mowa w pkt. 2 R.VII SWZ) w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) oświadczenie, z którego wynika, którą usługę wykonają poszczególni Wykonawcy, na podstawie art. 117 ust 4 ustawy Pzp – zał. nr 7 do SWZ.
5) pełnomocnictwo (oryginał) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy przez osobę/y podpisującą/e ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z zapisu w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innym właściwym rejestrze,-w przypadku złożenia oferty wspólnej - pełnomocnictwo udzielone Liderowi – zapis zawarty w lit. a) stosuje się odpowiednio,

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z paragrafem 21 Działu III SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Oferty należy złożyć za pomocą Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ustala się, że realizacja zamówienia, nastąpi w terminach:
1) przekazanie terenu budowy (teren realizacji robót oraz zaplecza technicznego, miejsce składowania materiałów, sprzętu, miejsce komunikacji i realizacji wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót) - nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym, w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
2) rozpoczęcie robót - w ciągu 5 dni roboczych od przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) kompleksowe wykonanie robót - w terminie 6 tygodni od rozpoczęcia robót przez Wykonawcę,

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.