eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tczów › Termomodernizacja sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Tczowie oraz montaż odnawialnych źródeł energiiOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Tczowie oraz montaż odnawialnych źródeł energii

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TCZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224031

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 124

1.5.2.) Miejscowość: Tczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-706

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 676 80 23

1.5.8.) Numer faksu: 48 676 80 23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tczow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Tczowie oraz montaż odnawialnych źródeł energii

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-383c6a4e-fdfd-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237514

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055354/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Termomodernizacjasali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Tczowie oraz montaż odnawialnych źródeł energii

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.tczow.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Komunikacja miedzy zamawiającym a wykonawcami, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie odbywa się za pośrednictwem Platformy ZETO PZP (dalej: Platforma) pod adresem: https://przetargi.tczow.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej najnowszej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.;
f) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez wykonawcę.
2. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej, określa:
a) dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. pliki o wielkości do 100 MB w formatach: dopuszczalne wszystkie formaty dokumentów;
b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
a. plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
b. oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.
3. Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej, określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
4. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zamówień Publicznych ZETO PZP, tel. +48 81 718 42 27 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 8.00-16.00) e-mail: hd@zeto.lublin.pl.
5. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Platformy ZETO PZP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tczów, którą reprezentuje Wójt Gminy Arkadiusz Baran (adres Tczów 124, 26-706 Tczów tel. 48/6768022, e-mail.: sekretariat@tczow.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@tczow.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Termomodernizacja sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Tczowie oraz montaż odnawialnych źródeł energii”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy Pzp.
Szczegółowe informacje odnośnie RODO określono w Rozdziale XXXVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje odnośnie RODO określono w Rozdziale XXXVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SG.271.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Projekt obejmuje wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Tczów oraz montaż odnawialnych źródeł energii. Zakres zadania obejmuje min:
1) montaż instalacji fotowoltaicznej,
2) hydroizolację stropodachu,
3) wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED,
4) czyszczenie i malowanie elewacji sali sportowej farbami termoizolacyjnymi,
5) wykonanie systemu ogrzewania i wentylacji sali sportowej bazującego na nowym źródle ciepła – energia elektryczna,
6) modernizacja instalacji elektrycznej,
7) docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz do spełnienia wymagań izolacyjności przegród budowlanych,
8) wymiana stolarki okiennej i powierzchni przezroczystych nieotwieralnych na elementy spełniające wymagania WT.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji określono w załącznikach:
1) nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy,
2) nr 10 do SWZ – Dokumentacja techniczna obejmująca:
a) Projekt budowlany, w tym:
a. inwentaryzacja budynku,
b. część rysunkowa do inwentaryzacji,
c. część opisowa do Projektu Zagospodarowania Terenu,
d. część opisowa do branży architektonicznej,
e. część opisowa branży konstrukcyjnej,
f. część opisowa do branży sanitarnej,
g. część opisowa do branży elektrycznej,
h. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – BIOZ,
i. ekspertyza techniczna możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej oraz dwóch central wentylacyjnych na dachu
budynku hali sportowej w miejscowości Tczów,
j. część rysunkowa do opracowania.
b) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych,
c) Przedmiar.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212222-8 - Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262110-5 - Demontaż rusztowań

45262120-8 - Wznoszenie rusztowań

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45442100-8 - Roboty malarskie

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum: 1 000 000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych).
W przypadku gdy okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania polisy i przedstawienia Zamawiającemu aktualnego dokumentu.
2. Zdolności technicznej lub zawodowej.
a. Posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył:
- co najmniej dwie roboty o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 złotych brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) każda z nich, polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie i/lub termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej;
- co najmniej jedną instalację fotowoltaiczną o mocy minimum 50 kW.
b. Dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:
- co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia (jako osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi), posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej;
- co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia (jako osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami związanymi z obiektem budowlanym), posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe;
- co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia (jako osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami związanymi z obiektem budowlanym), posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy uprawnienia budowlane we wskazanym zakresie oraz dokumenty potwierdzające przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez zamawiającego, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:
1) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument ten, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
2) Oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy, należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ppkt 2), będzie zobowiązany złożyć każdy z Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez zamawiającego, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:
1) Dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1 000 000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych).
2) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.
W złożonym dokumencie Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył:
a) co najmniej dwie roboty o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 złotych brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) każda z nich, polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie i/lub termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej;
b) co najmniej jedną instalację fotowoltaiczną o mocy minimum 50 kW.
3) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ;
W złożonym dokumencie wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:
- co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia (jako osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi), posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej;
- co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia (jako osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami związanymi z obiektem budowlanym), posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe;
- co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia (jako osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami związanymi z obiektem budowlanym), posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy uprawnienia budowlane we wskazanym zakresie oraz dokumenty potwierdzające przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci kart katalogowych lub folderów lub ulotek informacyjnych lub kart technicznych potwierdzających zgodność oferowanego przez Wykonawcę urządzenia/sprzętu z cechami określonymi w zawartym w opisie przedmiotu zamówienia - dla paneli fotowoltaicznych
i inwertera, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę;
2. Zamawiający uzna równoważne środki dowodowe, jeżeli potwierdzą one, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
3. Zamawiający zgodnie z art. 107. ust. 4 Pzp może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
4. Zamawiający nie przewiduje złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, w trybie określonym w art. 107 ust. 2 Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy – według załącznika nr 1 do SWZ;
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – według załącznika nr 3 do SWZ;
3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – według zał. nr 4 do SWZ;
4) zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) – według załącznika nr 5 do SWZ;
5) pełnomocnictwo – jeśli jest wymagane;
6) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
Zamawiający Informuje, że dokument wymieniony w ppkt 1) - stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 23 530,00 PLN (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzydzieści złotych).
2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt. 1-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Zwoleniu O/Tczów
57 9157 0002 0020 0200 0592 0028
Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – z adnotacją: „Wadium – postępowanie nr SG.271.11.2023”.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznaczną ofertę, zgodnie z przedmiotem zamówienia w określonym terminie. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, oraz podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), pod warunkiem, że oferta będzie spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
Podpisem elektronicznym opatruje ją Wykonawca (Pełnomocnik) upoważniony przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
3) Wykonawca (Pełnomocnik) wspomniany wyżej, dołącza do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, z podpisami upoważnionych przedstawicieli wykonawców. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać m.in.:
a) w przypadku konsorcjum – określenie postępowania, którego dotyczy, oznaczenie wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazanie Wykonawcy (Pełnomocnika) i zakres pełnomocnictwa (dokument winien być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców);
b) w przypadku spółki cywilnej – określenie postępowania, którego dotyczy, wskazanie Pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa (dokument winien być podpisany przez wszystkich wspólników).
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Wykonawcą (Pełnomocnikiem).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, udzieli zaliczki na poczet wykonania zamówienia do wysokości wkładu własnego, stanowiącego różnicę pomiędzy wynagrodzeniem umownym brutto a przyznanym w promesie wstępnej dofinansowaniem (min. 5 % wynagrodzenia umownego).
2. Warunki dotyczące udzielenia zaliczki, zostały szczegółowo określone w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 9 do SWZ.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania, został szczegółowo określony w § 16 projektowanych postanowień umownych - załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych ZETO PZP pod adresem: https://przetargi.tczow.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Obligatoryjna przesłanka wykluczenia:
Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023, poz. 129 z późn. zm.), w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022, Zamawiający dodaje obligatoryjną przesłankę wykluczenia z postępowania w brzmieniu: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy.
2. Obligatoryjna wizja lokalna:
Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej, która odbędzie się w dniu 06.06.2023 r. w godz. 08:30-14:00, budynek sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tczowie: Tczów 113, 26 – 706 Tczów.
Szczegółowe dane dotyczące wizji lokalnej określono w Rozdziale XXVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.