eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarna Białostocka › Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi KościelnejOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czarna Białostocka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Torowa 14 A

1.5.2.) Miejscowość: Czarna Białostocka

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-020

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 857131340

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@czarnabialostocka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip-umczarnabialostocka.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-46ea1fe5-fe0a-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237436

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026787/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-46ea1fe5-fe0a-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej przetargi@czarnabialostocka.pl . Adres strony internetowej, na której będą udostępniane zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://bip-
um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ (dotyczy składania ofert), oraz pocz elektr: przetargi@czarnabialostocka.pl .
2.Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postęp, zawiadomienia, wezwania, zadawanie pytań oraz ogólne informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się nr ogłoszenia (BZP) lub nr refer postęp tj. Or.271.13.2023. 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postęp o udzielenie zamów publicz, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na P. e-Zamówienia. Wykonawca posiadający konto na P. e-Zamówienia ma dostęp do formu: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komun. 4. Możliwość korzystania w postęp z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na P. e- Zamówienia oraz zalogowania się na P. e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularza do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokum zamów wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na P. e- Zamówieniach. Zamawiający wymaga aby komuni między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświad, wnioski,
zawiadomienia oraz inform, przekazywane były w formie elektro. 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w
sposób niezgodny z SWZ. 6. Wymagania techn i organizacyjne wysyłania i odbierania dokum elektron, elektron kopii dokum i oświadczeń oraz inform przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z P. e-Zamówień. 7. Zamawiający przekazuje link do postęp oraz ID postępo jako inform do niniejszej SWZ. Dane postępow można wyszukać również ze
strony głównej P. e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowanie/konkurs”). 8. Za datę i godz przekazania oferty, wniosków,
zawiadomień, dokum elektron, oświad lub elektron kopii dokum lub oświad oraz innych inform przyjmuje się datę ich przekazania na P. e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl lub datę ich przekazania za pomocą pocz elektron z zastrzeżeniem, iż ofertę wraz z załącz określonymi w roz X. SWZ, pod rygorem odrzucenia oferty na podst art 226 ust.1 pkt6 Pzp, można przekazać wyłącznie na P. e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl Dokum składane w formie elektron lub w postaci elektron muszą być opatrzone podp
elektron, podp zaufanym lub podp osob (zgodnie z art. 63 ust. 2 Pzp). Ofertę, oświadczenia o których mowa w art.125 ust.1 Pzp., pśd, pełnomocnictwa sporządza się w postaci elektr, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt,.rtf,.pdf,.doc,.docx,.odt. Zalecany przez Zamawiającego format danych - .pdf. 9. Komuni w postęp, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektro za pośrednictwem “Formularze” („Formularze
do komunikacji”). Za pośred „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komun umożliwiają również dołączenie załącz do przesyłania wiadomoś (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załącz zamawiający dopuszcza również możliwość składania doku elektr za pomocą poczty elektr, na wskazany w pkt. 1 adres e-mail. Sposób sporządzania dok elektr musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozp MRPiT z dn 23.12.2020 r. w sprawie pśd oraz innych dokum lub oświad, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozp PRM z dn 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządz i przekazyw inform oraz wymagań tech dla dokum elektro oraz środ komu elektron w postęp o udzielenie zamó publi lub konkursie. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewn i wewn) dodaje się do przesłanej wiadomości uprzednio podpisane dokum wraz z wygenerowanym plikiem podp (typ zewn) lub dokum z wszytym podp
(typ wewnętrzny). Wszystkie wysłane i odebrane w postępo przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 roz Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprochrony osób fiz w związku z przetwarzaniem dan osob i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz. o ochronie da¬nych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Roz”, informuję, że:
1.Admin Pani/Pana dan oso jest Gmina Cz B reprezentowana przez Burmistrza Cz B z siedzibą: ul. Torowa 14A, 16-020 Cz B, tel.:
85 713 13 40, e-mail: um@czarnabialostocka.pl. 2.W sprawach z zakresu ochrony dan oso może się Pan/i kontaktować się z IOD pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl 3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postęp o udzielenie zp. 4.Dane osob będą przechowywane przez okres zg. z art. 78 ust. 1 i 4 ust. z dnia z dnia 11.09.2019 r.– Pzp (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zak postępowania o udzielenie zam, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy. 5.Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Roz w związku z przepisami PZP. 6.Odbiorcami Pan/i danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dok postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP. 7.Ob podania przez Pan/i danych osobowych bezpośrednio Pan/i
dotyczących jest wymogiem ust określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w post o udzielenie zam publ; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP. 8.Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,w przypadku gdy przetw danych odbywa się z naruszeniem przep Roz służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Wawa,9.Osobie, której
dane dotyczą nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Roz prawo do usunięcia dan osob; prawo do przenoszenia dan osob, o którym mowa w art. 20 Roz;na podstawie art. 21 Roz prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania dan osob. 10.W przypadku gdy wykonanie obow, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Roz, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Admin może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodat inf mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zam publ. 11.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia dan oso, o którym mowa w art. 16 Roz, nie może skutkować zmianą wyniku postę o
udzielenie zam publ lub konkursu ani zmianą post. umowy w zakresie niezgodnym z PZP. 12.Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Roz, nie ogranicza przetwarzania dan osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zam publ. 13.W przypadku dan osob zamieszczonych przez Admin w BZP, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Roz, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Admin.14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zam, w przypadku gdy wniesienie
żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Roz, spowoduje ograniczenie przetwarzania dan osob zawartych w protok i załą do protok,
Admin nie udostępnia tych danych zawartych w protok i w zał do protok, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Roz. 15.W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Roz, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Admin może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych inf mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zam. 16.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzup, o którym mowa w art. 16 Roz, nie może naruszać integralności protok oraz jego zał. 17.Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pan/i danych osobowych nie podlega Pan/i decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Roz

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Or.271.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W ramach zadania należy opracować kompleksową, wielobranżową dokumentację projektową w zakresie rozwiązania architektonicznego, konstrukcyjnego, instalacyjnego i sieciowego, drogowego, usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem występującym na terenie inwestycji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych. Jednostka projektowa wykona we własnym zakresie mapę do celów projektowych, sporządzi dokumentację niezbędną do wydania decyzji pozwolenia na budowę w tym przygotowanie wniosków do poszczególnych organów o wydanie stosownych opinii i decyzji przewidzianych prawem w tym między innym uzyska decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzyska warunki zasilania obiektu w energię elektryczną, wodę i odprowadzenie ścieków, pozwolenia wodno prawnego (o ile zajdzie konieczność). Wykonawca sporządzi dokumentację na przebudowę lub budowę infrastruktury technicznej w przypadku wystąpienia kolizji z projektowanym obiektem.
I. Zamawiana dokumentacja winna obejmować:
1) Koncepcję sali gimnastycznej i zagospodarowania terenu – projekt wstępny.
2) Projekt zagospodarowania terenu.
3) Projekty techniczne -wykonawcze branż:
a) zagospodarowania terenu, miejsc postojowych, małej architektury, zieleni (nasadzeń drzew i krzewów),
b) sieci i przyłącza energetycznego,
c) sieci i przyłącza wodnego,
d) sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej,
g) sieci i przyłącza teletechnicznego,
h) architektonicznej, aranżacji wnętrz, kolorystyki i zestawienia wyposażenia,
i) konstrukcyjnej,
j) instalacji wodno-kanalizacyjnych, hydrantów,
k) instalacji elektrycznych, oświetlenia LED, instalacji fotowoltaicznej
l) instalacji centralnego ogrzewania, źródła ciepła,
m) instalacji wentylacji i klimatyzacji, odzysku ciepła (rekuperacji), chłodu,
n) systemu kontroli dostępu
o) instalacji teletechnicznych światłowodowych
p) systemu zarządzania budynkiem obejmujący: system wizyjnego monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego sieć teleinformatyczną, sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym, sterowanie ogrzewaniem osobnych pomieszczeń, sterowanie wentylacją, klimatyzacją, system alarmowy, system przeciwpożarowy.
4) Instrukcję bezpieczeństwa przeciwpożarowego, projekt oznakowania ewakuacyjnego i sprzętu przeciw pożarowego.
5) Przedmiary robót.
6) Kosztorys inwestorski.
7) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
8) Charakterystykę energetyczną.
9) Operat kosztów eksploatacyjnych hali (energii elektrycznej, cieplnej, kosztów serwisowania urządzeń).
10) Wyposażenia i dostosowania dla osób z niepełnosprawnością, w tym rozgrywania zawodów osób z niepełnosprawnościami,
11) Projekty w innych branżach, jeżeli okażą się niezbędne w trakcie projektowania.
12) Wymienione projekty winny być opracowane w 4 egz., branża kosztowa i STWIOR w 3 egz. oraz CD/DVD lub pendriver w 2 egz. wszystkich ww. elementów dokumentacji - w wersji modyfikowalnej (rozszerzenia: format doc, ath) i niemodyfikowalnej (rozszerzenia: pdf );
13) Złożenie kompletnych wniosków o pozwolenie na budowę, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami czy decyzjami, zgodnie z Prawem Budowlanym.
14) Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
1. Zamówieniem objęty jest również nadzór autorski na etapie realizacji robót. Czynności nadzoru autorskiego prowadzone będą wyłącznie na wezwanie Zamawiającego, a ich wykonanie każdorazowo będzie potwierdzane przez Zamawiającego na karcie nadzoru.
2. Do obowiązków wykonawcy należą również wszelkie prace przygotowawcze i pomocnicze związane z prawidłowym opracowaniem projektu, w tym:
1) uzyskanie wszelkich warunków wstępnych, opinii i uzgodnień, wypisów, wyrysów, decyzji, ocen, badań w tym geotechnicznych i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę;
2) współpraca z Zamawiającym lub wskazanymi osobami na etapie opracowywania dokumentów dla instytucji finansujących;
3) udzielanie wyjaśnień co do treści projektu w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót,
4) przed przystąpieniem do sporządzenia właściwego projektu, Projektant jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia koncepcję projektową - projekt wstępny i uzyskać jego akceptację;
5) Projektant zobowiązany jest do zorganizowania minimum pięciu spotkań roboczych z Zamawiającym na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej w celu omówienia przyjętej koncepcji, rozwiązań projektowych i materiałowych,
7) stosowania zasady oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków przy sporządzaniu projektu w szczególności przy wyborze rozwiązań konstrukcyjnych, instalacyjnych, materiałów i urządzeń.
II. Warunki do uwzględnienia w projektowaniu:
1) Sposób opracowania projektu
2) Dokumentacja projektowa winna być opracowana w stanie kompletnym w zakresie poszczególnych branż oraz opinii, uzgodnień i decyzji – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3) Dokumentacja projektowa musi opisywać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski
i przedmiar robót winny posiadać jednolite oznaczenia i wzajemnie zgodne odnośniki.
5) W szczególności należy uwzględnić przepisy :
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.), Obowiązujących polskich norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności dokumenty odniesienia wymienione w art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. Roz MInfrast z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r., nr 75, poz.690 z późn. zm.).Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. poz. 1129 z 2013 r.) Roz MInfras z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (Dz. U. nr 130 poz. 1389 z późn. zm.)Roz MIiR z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 poz. 376)Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp oraz wytyczne federacji i związków sportowych.
Wykonawca w ramach niniejszego zadania jest zobowiązany także do zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania powyższych opracowań.
III. Lokalizacja obiektu
1. Lokalizacja i istniejące zagospodarowanie – teren objęty opracowaniem znajduje się
w Czarnej Wsi Kościelnej pomiędzy ulicami Piękną i Szkolną, na działce nr ew. 8/11 obręb Czarna Wieś Kościelna.
Na w/w działce znajdują się:
boisko o nawierzchni poliuretanowej,
boisko o nawierzchni z trawy naturalnej,
3-torowa bieżnia prosta o nawierzchni poliuretanowej wraz z rozbiegiem
i piaskownicą do skoku w dal. Ww. elementy pozostają bez zmian.
W części znajdują się różne nawierzchnie utwardzone oraz budynki dydaktyczne szkoły. Aktualnie istnieje jeden wjazd na przedmiotowy teren zlokalizowane od strony ul. Szkolnej - droga powiatowa nr 1424B, nawierzchnia gruntowa.
2. Istniejąca infrastruktura techniczna – w otaczających nieruchomość ulicach znajdują się sieci:
wodociągowa,
kanalizacji sanitarnej,
teletechniczna,
energetyczna.
Projektowany obiekt należy przyłączyć do wszystkich w/w sieci – wykonać projekty wszystkich przyłączy.
3. Warunki geotechniczne – Należy przeprowadzić badania geotechniczne warunków gruntowych pod nowoprojektowaną salę gimnastyczną.
IV. Założenia do projektowania
1. Założenia ogólne dla zagospodarowania terenu – wejście główne do obiektu zewnętrzne z terenu oraz poprzez łącznik z budynkiem dydaktycznym.
2. Wjazd główny na działkę założyć wjazdem od strony ul. Szkolnej.
3. Założenia ogólne dla obiektu
Projektowana sala gimnastyczna powinna umożliwiać organizowanie zarówno imprez sportowych, jak i sportowo – rekreacyjnych. Należy przewidzieć widownię do 120 miejsc na trybunach.
W obiekcie należy zapewnić możliwość uprawiania następujących dyscyplin sportowych:
mini halowa piłka nożna,
koszykówka,
siatkówka,
piłka ręczna,
4. Założenia szczegółowe dla sali gimnastycznej
Główna Sala
Widownia
Pomieszczenia dla nauczycieli / instruktorów / trenerów / sędziów .
Węzły sanitarne
Pomieszczenia techniczne
Komunikacja w budynku
Wyposażenie obiektu
Wykończenie obiektu .
5. Założenia ogólne dla branż
Branża elektryczna
gniazd wtykowych,
siły
niskoprądowe
przeciwpożarowe,
zasilania dla wszystkich zaprojektowanych urządzeń,
oświetlenia terenu,
fotowoltaicznej na potrzeby obiektu z podłączeniem również istniejącego budynku dydaktycznego i kuchni szkoły,
odgromową.
Branża sanitarna
lokalne źródło ciepła
wypadek pożaru
wentylacji nawiewno
klimatyzacji,
wody ogrodowej.
Szczegółowy zakres poszczególnych instalacji należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania.
6. Projekt sali gimnastycznej winien nawiązywać do współczesnych tendencji w kształtowaniu obiektu sportowego zarówno pod względem funkcjonalności, elastyczności, efektywności przestrzennej jak i oszczędności energii oraz uwzględniać racjonalne koszty wybudowania.
7. Wskazana jest prosta, o wielofunkcyjnych elementach, otwarta na zewnątrz bryła uwzględniająca architektonicznie sąsiedztwo Szkoły Podstawowej oraz ośrodka zdrowia .
8. Obiekt sali gimnastycznej oraz jego elementy, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy zaprojektować w sposób zapewniający spełnienie wszelkich niezbędnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa:
9. Należy przyjąć optymalny ekonomicznie układ konstrukcyjny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:
1) W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
a) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie co najmniej dwa zamówienia polegające na opracowaniu kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej budynków/obiektów hal sportowych lub sal gimnastycznych, kubaturowych obiektów użyteczności publicznej,
b) dysponują co najmniej:
jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub równoważne im uprawnienia wydane według odrębnych przepisów oraz posiadającym aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli potwierdzenie przynależności traci ważność w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić nowe potwierdzenie, ważne na czas trwania umowy lub wskaże inną osobę posiadającą przynajmniej takie same uprawnienia (aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa).. Na potwierdzenie zdolności zawodowej Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie, że dysponuje osobą posiadającą wymagane uprawnienia, wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) do projektowania w specjalności właściwej do realizacji przedmiotu zamówienia która będzie kierownikiem zespołu projektowego.
oraz
c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: energetycznej lub równoważne im uprawnienia wydane według odrębnych przepisów oraz posiadającym aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli potwierdzenie przynależności traci ważność w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić nowe potwierdzenie, ważne na czas trwania umowy lub wskaże inną osobę posiadającą przynajmniej takie same uprawnienia (aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa).. Na potwierdzenie zdolności zawodowej Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie, że dysponuje osobą posiadającą wymagane uprawnienia, wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) do projektowania w specjalności właściwej do realizacji przedmiotu zamówienia która będzie członkiem zespołu projektowego.
oraz
d) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej lub równoważne im uprawnienia wydane według odrębnych przepisów oraz posiadającym aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli potwierdzenie przynależności traci ważność w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić nowe potwierdzenie, ważne na czas trwania umowy lub wskaże inną osobę posiadającą przynajmniej takie same uprawnienia (aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa).. Na potwierdzenie zdolności zawodowej Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie, że dysponuje osobą posiadającą wymagane uprawnienia, wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) do projektowania w specjalności właściwej do realizacji przedmiotu zamówienia która będzie członkiem zespołu projektowego.
UWAGA
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. (art. 117 pzp)
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o
braku podstaw wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 i 4 do SWZ. Oświadczenia te składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
2) W celu potwierdzania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Załącznik nr 6 do SWZ;
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami projektowymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 PLN)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 35 1020 1332 0000 1102 0280 9606.
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) kwotę gwarancji,
3) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ……………………..r. – do dnia …………………………r.”,
4) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 p.z.p.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) w postaci elektronicznej należy dołączyć do oferty.
7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
8. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
9. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu poniżej.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust 1 p.z.p., oświadczenia , o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust.2 pkt 3 p.z.p co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli:
1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w rozdziale X pkt. 1 SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenia, z których wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swojej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
5. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:
1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
umowy.
2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisów przez strony. 3) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują
należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzieńskładania ofert warunki określone w specyfikacji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku
zamawiającego,
4) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy a także z np. wystąpienia zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń,
5) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem,
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),
c) zmiany danych teleadresowych,
d) zmiana obowiązującej stawki VAT,
6. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w pkt.5 termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zakresie powierzenia części lub całości wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, poprzez:
1) w przypadku nie przewidzenia podwykonawców w momencie składania oferty, wprowadzenie ich podczas realizacji zamówienia,
2) rozszerzenie kręgu podwykonawców,
3) zmianę lub wykreślenie podwykonawcy,
4) zmianę zakresu prac powierzonych podwykonawcy,
8. Warunki zmian:
1) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego,
2) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy,
3) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważność

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
2. Zamawiający nie wymaga wizji lokalnej.
3. Dla przedmiotowego postępowania nie ma zastosowania żadna z sytuacji określonych w art. 65 ust 1, art. 66 i art. 69 pzp. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność komunikowania się z Wykonawcą w sposób inny niż przewidziany w niniejszej SWZ.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.
5. Przedmiot zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz 1320).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.