eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myślibórz › Budowa dwóch samodzielnych kancelarii leśniczego w Leśnictwie Otanów oraz Leśnictwie Rów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - II postępowanieOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa dwóch samodzielnych kancelarii leśniczego w Leśnictwie Otanów oraz Leśnictwie Rów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślibórz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810539232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Myślibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 957472381

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mysliborz@szczecin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mysliborz.szczecin.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa dwóch samodzielnych kancelarii leśniczego w Leśnictwie Otanów oraz Leśnictwie Rów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – II postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f9afa535-fe06-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237285

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo_mysliborz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo_mysliborz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy SmartPZP (dalej:
„Platforma”). Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w zakładce „Korespondencja”.
Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz.
2452). Za datę wpływu oświadczeń, ofert, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Platformy.
Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy. W celu
skorzystania z Platformy konieczna jest rejestracja Wykonawcy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo_mysliborz po
kliknięciu na przycisk „Załóż konto”. Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie
podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji
postępowania nie wymaga logowania. Zamawiający, informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami
elektronicznymi. Do przesłania dokumentów i złożenia oferty nie jest niezbędne posiadanie certyfikatu kwalifikowanego. Minimalne
wymagania techniczne dotyczące korzystania z Platformy: a) przesyłane dokumenty powinny być załączone w formie plików w
formacie odpowiednio .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml,
.dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg; b) wymagania sprzętowe dla Wykonawcy: (i) przeglądarka internetowa Mozzilla Firefox ver. 65 i
późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer
11, (ii) lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych
wersji przeglądarek, (iii) system operacyjny Windows 7 i późniejsze, (iv) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre), (v) w
przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web, (vi)
oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym, (vii) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 1 Mb/s, (viii) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub
lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje, (ix) zainstalowany
program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf. Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i
odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu
można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej opisane zostały w rozdziale 10 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Z-cy informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Myślibórz. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, panią Karolinę Kaczmarek, z którą w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
rodo@szczecin.lasy.gov.pl lub telefonicznie wybierając numer +48 91 432 8712.Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.Z-cy
udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o który mowa w dziale IXPZP, do upływu terminu do ich wniesienia.Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art.255-256 i 310 PZP – w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego Archiwizacji. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP, a także na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe.Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z
prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Z-cego, z uprawnienia, o którym mowa wart. 15 ust. 1 -3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem dodatkowych
informacji,mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarza danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku,
gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa wart. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu,
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Z-cy nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO.Pozostałe informacje w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.1.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch budynków biurowych (samodzielnych kancelarii leśniczego) w leśnictwie Otanów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 63/14, 245/3; gmina: Myślibórz, obręb: Otanów oraz na działce o nr ewid. 176/7, 200; gmina: Myślibórz, obręb: Rów wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Zamawiający wymaga, aby budowa budynku kancelarii realizowana była w technologii drewnianej z wykorzystaniem prefabrykowanych gotowych elementów oraz montażu na placu budowy tych elementów (modułów) ściennych, dachowych, stropowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331211-8 - Instalowanie wentylacji zewnętrznej

45232460-4 - Roboty sanitarne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45321000-3 - Izolacja cieplna

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, która
uzyska największą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny oferty określonych w rozdziale 16 SWZ tj. cena oraz przedłużenie
minimalnego okresu gwarancji jakości.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w
obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada
środki finansowe lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż 340 000,00 zł (słownie złotych: trzysta czterdzieści
tysięcy 00/100).
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
5 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)
wykonał co najmniej dwie roboty budowlane (przez robotę budowlaną rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1
umowy) polegające na budowie budynku całorocznego w technologii drewnianej (o drewnianej konstrukcji ścian, stropów,
dachu), obejmujące wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej o wartości zadania nie mniejszej niż 250
000,00 zł brutto każda.
Pod pojęciem budowy należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę,
rozbudowę lub nadbudowę obiektu budowlanego (art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane),
b) Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do potencjału technicznego,
c) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony,
jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej po jednej osobie na:
- kierownik budowy (co najmniej 1 osoba) - Posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm., dalej – „Prawo budowlane”) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 334 z późn. zm.), które uprawniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji
przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę jego zakres.
- kierownik robót sanitarnych (co najmniej 1 osoba) - Posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 334 z późn. zm.), które uprawniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji
przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę jego zakres.
- kierownik robót elektrycznych (co najmniej 1 osoba) - Posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
wydane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 334 z późn. zm.), które uprawniają do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę
jego zakres.
Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez jedną lub dwie osoby posiadające łącznie ww. kwalifikacje.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 6.1. i 6.3. SWZ Zamawiający działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP, (b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej
orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
jej złożeniem;
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór
oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SWZ);
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia
dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności; cd. w Informacjach dodatkowych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. SWZ Zamawiający działając na podstawie
art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków
dowodowych, o których mowa w pkt 9.2. lit. a) SWZ, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający
sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji
ekonomicznej lub finansowej.
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 7 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami
wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Okres wyrażony w latach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składnia ofert.
c) dowodów określających, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w
postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne odpowiednie dokumenty.
d) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień (numer oraz zakres
uprawnień zapewniających prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, z podaniem daty i pełnej
podstawy prawnej ich wydania) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:
a)formularz Oferty sporz.wg wzoru stan.zał. nr 1 do SWZ pod rygorem nieważności,w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,b)kosztorys ofertowy uproszczony sporz.na
podst.przedmiaru robót stan.zał.nr2SWZ pod rygorem nieważności,w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym(Zamawiający zaleca sporządzenie kosztorysu ofertowego z
wykorzystaniem formularza stan.zał.nr 2a do SWZ),
c)ośw., sporządzone zg.ze wzorami stan.odp.zał. nr 3A i zał.3B do SWZ, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do
reprezentacji pod.składającego ośw., złożone przez:
-Wykonawcę,-Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam.(o ile wykonawcy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zam.)d)ośw., sporządzone zg.ze wzorami stan.odpowiednio zał.nr 3C i zał.3D doSWZ, pod rygorem nieważności,
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób
upoważnionych do reprezentacji pod.udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadzie określonej w art.118PZP, o ile
dotyczy,e)zobowiązanie pod.udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zam.lub inny podmiotowy śr.dow.potw., że Wykonawca realizując zam., będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych pod.zg.z pkt 9.4. SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując speł.warun.udziału w post.polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów;(Niewiążący wzór zobow.do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zam.stan.zał.nr5 do SWZ),f)odpis lub infor.z Krajowego Rejestru Sądowego,Centralnej Ewidencji i Infor.
o Dział.Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu
Wykonawcy/podmiotu udostęp.zasoby na zasadach określ.w art. 118 PZP, jest umocowana do jego
reprezentowania.Wykonawca nie jest zobowiązany do złoż.dok., o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca/pod.udostępniający zasoby
dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dok.,g)pełnomocnictwo lub inny dok.potw.umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy/podmiotu udost.zasoby na zasadach określonych w art. 118PZP, jeżeli w imieniu Wykonawcy/podmiotu
udostęp.zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprez.nie wynika z innych dok.złożonych wraz z ofertą (np.
odpisu lub inf.z Krajowego Rejestru Sądowego,Centralnej Ewidencji i Inf.o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru),sporz.pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie opisanej w pkt 9.17-9.21 SWZ,
h)pełnomocnictwo lub inny dok.potw.umocowanie dla pełnomocnika ustan.przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zam.do reprezentowania ich w post.albo do reprezentowania w post. i zawarcia umowy ws.zam.pub.,jeżeli ofertę
składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zam., sporządzone pod rygorem nieważności, w postaci
elektronicznej i opatrzonej się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub
w formie opisanej w pkt 9.17-9.21 SWZ, i)podmiotowy śr.dow. w postaci ośw., o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP – z
którego wynika, które rob.bud. wykonają poszczególni Wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. (Zam.rekomenduje wykorzystać oświadczenie znajdujące się w treści formularza Oferty stan.zał.nr1
do SWZ). j)wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób
upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 16 000,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy 00/100 PLN).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu
związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 462).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BNP Paribas
Bank Polska SA nr rachunku: 85 2030 0045 1110 0000 0038 7060 z dopiskiem: „wadium na zabezpieczenie oferty w
postępowaniu pn. „Budowa dwóch samodzielnych kancelarii leśniczego w Leśnictwie Otanów oraz Leśnictwie Rów wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli
w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2. ppkt 2)-4) należy przekazać
Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi
osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta
Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw. z art. 266 PZP.
6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi
wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania;
3) Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3A do SWZ) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym ) lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.3. SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera),
upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla
wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
8) Na mocy art. 117 ust. 4 PZP, Wykonawcy będą zobowiązani złożyć wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy - oświadczenie takie należy złożyć w sytuacji gdy, stosownie do
postanowień pkt 7.3. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą polegać na zdolnościach (w
odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia) tych z Wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wzór stosownego oświadczenia został zawarty w treści
formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 1 SWZ i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie właśnie w tym formularzu.
Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP odnosi się również do wykonawców,
prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia szczegółowo zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 4 do SWZ. 1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje
możliwość dokonania następujących zmian Umowy: (1) w zakresie zmiany terminów realizacji poszczególnych robót
określonych w Harmonogramie oraz Terminu Wykonania; (2)w zakresie zmiany kolejności wykonywania lub zmiany
terminów wykonania poszczególnych świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów
określonych w Harmonogramie, jednakże bez dokonywania zmiany Terminu Wykonania całego przedmiotu umowy. (3) w
zakresie zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy związanej z koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, w szczególności robót zamiennych, (4) W zakresie
zmiany Wynagrodzenia, w przypadku, gdy zmiany, o których mowa w pkt (3) będą miały wpływ na koszty wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
2.Inicjatorem zmian w Umowie może być każda ze Stron, z tym, że ostateczna decyzja, co do wprowadzenia zmian i ich
zakresu należy do Zamawiającego. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę umowy, nie
stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy do
jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 3. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Strony
dopuszczają możliwość (i) zmian redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,
nie stanowiących zmiany, o której mowa w art. 455 ust. 1 PZP. 4. Zamawiający na podstawie art. 436 pkt 4 PZP, przewiduje
możliwość dokonania zmiany Wynagrodzenia w przypadku wystąpienia: (i) zmiany stawki podatku od towarów i usług, (ii)
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, (iii) zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne lub (iv) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.) - jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 5. Zamawiający na podstawie art.
439 PZP, przewiduje możliwość zmiany wysokości Wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów i kosztów
zawiązanych z realizacją zamówienia innych niż te wskazane w ust. 4 powyżej. 6. Jeżeli w terminie, o którym mowa ust. 5
Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę Wynagrodzenia jednocześnie na podstawie postanowień ust. 4 i 5, to
Wykonawcy będzie należny wzrost Wynagrodzenia jedynie w oparciu o jedną z tych podstaw, w zależności od tego, która z
kwot zmiany będzie wyższa.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy (SmartPZP) - https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo_mysliborz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-22 10:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd. Wykaz pod.śr.dowod.na potwier.niepodlegania wykluczeniu
e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
f) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP
(oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg załącznika nr 3B do SWZ), w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108
ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, e) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących
płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.), f) art. 109 ust. 8 i 10 PZP, g) art. 7 ust. 1 pkt 1 Specustawy dot.
Wykonawcy wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i w rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 Specustawy, h) art. 7 ust. 1 pkt 2 Specustawy dot. beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) którym jest
osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę
lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Specustawy, i) art. 7 ust. 1 pkt
3 Specustawy dot. jednostki dominującej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
1 pkt 3 Specustawy - (wzór oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 9 do SWZ).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.