eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi pielęgnacji zieleni i koszenia trawy na terenach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2022.Ogłoszenie z dnia 2022-07-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi pielęgnacji zieleni i koszenia trawy na terenach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy w roku 2022.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 7

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-479

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 863 55 24

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wlochy.zgn@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnwlochy.waw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gospodarowanie Nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi pielęgnacji zieleni i koszenia trawy na terenach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy w roku 2022.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e7b0304-f3b1-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237260

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019755/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługi zieleni i koszenie trawników w obrębie nieruchomości znajdujących się w zasobach ZGN Włochy m.st. Warszawy.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00223742/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: EZP.2610.25.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 91418,65 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są „Usługi pielęgnacji zieleni i koszenia trawy na terenach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2022.”
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z cenami jednostkowymi Wykonawcy, znajdującymi się w Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

77341000-2 - Okrzesywanie drzew

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena oferty niepodlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.