eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żary › "Budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żary (Grabik, Łaz)"Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żary (Grabik, Łaz)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻARY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770681

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Jana Pawła II 6

1.5.2.) Miejscowość: Żary

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.kochanowska@gminazary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminazary.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żary (Grabik, Łaz)”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-08e87996-fe08-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237091

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036937/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa dróg na terenie Gminy Żary: Cz.I Grabik, Cz.II Łaz

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-08e87996-fe08-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje ogólne:
1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia oraz poczty elektronicznej, które dostępne są pod adresami:
https://ezamowienia.gov.pl , e-mail: anna.kochanowska@gminazary.pl
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e- Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5) Sposób komunikowania się za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia został opisany pod adresem: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf.
6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB.
7) Minimalne wymagania techniczne sprzętu używanego w celu korzystania z Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
8) Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2020r., poz. 2452) określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego jako:
- dla dokumentów w formacie „PDF” zaleca się podpis formatem PAdES,
- dokumenty w formacie innym niż „PDF” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
W przypadku podpisu jakiegokolwiek dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym formatu XAdES (zewnętrzny podpis), niezbędne jest by prócz podpisywanego dokumentu był do niego dołączony również plik z tym podpisem.
9) Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Żary (Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary, telefon kontaktowy: 68 470 73 00);
 W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RSZ.271.1.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1- Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Grabik składająca się z 3 zadań:

Zadanie 1- Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Grabik dz. Nr 127/2, 185/2.

Zakres prac obejmuje budowę odcinka drogi o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 175 metrów w m. Grabik, położonej na działkach o nr ew. 127/2, 185/2 zgodnie z projektem opracowanym przez Biuro Projektów i Nadzorów Delta, Robert Skulski, Zielona Góra.
Szczegółowy zakres prac obejmuje m. in.:

- budowę drogi o nawierzchni asfaltowej szerokości 3,50 m i długości ok. 175 m,
- dowiązanie wykonywanej drogi do istniejących dróg,
- budowę zjazdów do poszczególnych posesji,
- ewentualne zabezpieczenie rurami osłonowymi istniejącej infrastruktury technicznej nie
wymagającej przebudowy,
- regulacja wysokościowa istniejących skrzynek i pokryw uzbrojenia sieci urządzeń obcych,
- rozbiórka elementów dróg w obrębie nowo zagospodarowanego terenu,
- wykonanie utwardzonych poboczy o szer. 0,5 m z obu stron,
- ułożenie krawężników najazdowych,
- wykonanie innych prac niezbędnych do realizacji zamówienia wynikających z opracowanej
dokumentacji technicznej,
- wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego.


Zadanie 2- Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Grabik dz. Nr 412, 718/2, 411/4.

Zakres prac obejmuje budowę odcinka drogi o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 178 metrów w m. Grabik, położonej na działkach o nr ew. 412, 718/2, 411/4 zgodnie z projektem opracowanym przez Biuro Projektów i Nadzorów Delta, Robert Skulski, Zielona Góra.

Szczegółowy zakres prac obejmuje m. in.:

- budowę drogi o nawierzchni asfaltowej szerokości 3,50 m i długości ok. 178 m,
- dowiązanie wykonywanej drogi do istniejących dróg,
- budowę zjazdów do poszczególnych posesji,
- ewentualne zabezpieczenie rurami osłonowymi istniejącej infrastruktury technicznej nie
wymagającej przebudowy,
- regulacja wysokościowa istniejących skrzynek i pokryw uzbrojenia sieci urządzeń obcych,
- rozbiórka elementów dróg w obrębie nowo zagospodarowanego terenu,
- wykonanie utwardzonych poboczy o szer. 0,5 m z obu stron,
- ułożenie krawężników najazdowych na zjazdach,
- wykonanie innych prac niezbędnych do realizacji zamówienia wynikających z opracowanej
dokumentacji technicznej,
- wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego.

Zadanie 3- Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Grabik dz. Nr 439.

Zakres prac obejmuje budowę odcinka drogi o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 62 metrów w m. Grabik, położonej na działce o nr ew. 439 zgodnie z projektem opracowanym przez Biuro Projektów i Nadzorów Delta, Robert Skulski, Zielona Góra.

Szczegółowy zakres prac obejmuje m. in.:

- budowę drogi o nawierzchni asfaltowej szerokości 3,50 m i długości ok. 62 m,
- dowiązanie wykonywanej drogi do budowanego obecnie zjazdu z drogi wojewódzkiej,
- budowę zjazdów do poszczególnych posesji,
- ewentualne zabezpieczenie rurami osłonowymi istniejącej infrastruktury technicznej nie
wymagającej przebudowy,
- regulacja wysokościowa istniejących skrzynek i pokryw uzbrojenia sieci urządzeń obcych,
- rozbiórka elementów dróg w obrębie nowo zagospodarowanego terenu,
- wykonanie utwardzonych poboczy o szer. 0,5 m z lewej strony i 0,75 m po stronie prawej (pobocze umocnione ),
- ułożenie krawężników najazdowych po prawej stronie drogi,
- umocnienie skarp pytami ażurowymi – ok. 80 m2
- wykonanie innych prac niezbędnych do realizacji zamówienia wynikających z opracowanej
dokumentacji technicznej,
- wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2- Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łaz dz. Nr 274, 276.

Zakres prac obejmuje budowę odcinka drogi o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 582 metrów w m. Łaz tj. I etap, położonej na działkach o nr ew. 274, 276, 282, 317, zgodnie z projektem opracowanym przez Biuro Projektów i Nadzorów Skala, Daniel Sadowski.Zakres prac obejmuje m. in.:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
- roboty ziemne i podbudowy,
- elementy ulic,
- nawierzchnie,
- urządzenia obce,
- roboty wykończeniowe i oznakowanie.

W I etapie prac zostaną wykonane następujące odcinki:

• Odcinek A - Droga wewnętrzna w km 0+000 do 0+263,80
-Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S,
-Długość projektowanej drogi 263,80m,
-Szerokość projektowanej drogi: 3,5m,
-Spadek poprzeczny jednostronny 3% wg PZT,
-Geometria drogi zgodnie z rysunkami PZT.

• Odcinek B - Droga wewnętrzna w km 0+000 do 0+031,56
-Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S,
-Długość projektowanej drogi 31,56m,
-Szerokość projektowanej drogi: 3,0m,
-Spadek poprzeczny jednostronny 3% wg PZT,
-Geometria drogi zgodnie z rysunkami PZT.

• Odcinek C - Droga wewnętrzna w km 0+000 do 0+286,81
-Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S,
-Długość projektowanej drogi 286,81m,
-Szerokość projektowanej drogi: 3,0m,
-Spadek poprzeczny jednostronny 3% wg PZT,
-Geometria drogi zgodnie z rysunkami PZT,
-Geometria poszczególnych elementów zgodnie z rysunkami PZT.

• Konstrukcja jezdni i zjazdów dla odcinków A, B i C:
-4cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S,
-4cm - warstwa wiążąca/wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W,
-15cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm,
-15cm - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem dowieziona z wytwórni Rm = 2,5MPa.

Zakres prac obejmuje ponadto wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego oraz innych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania robót objętych zakresem.

Wykonawca winien szczegółowo zapoznać się z dokumentacją projektową i dokonać wizji lokalnej miejsca robót w celu prawidłowego przygotowania oferty.
Szczegółowy zakres robót budowlanych został określony pomocniczo w przedmiarach robót załączonych do SWZ.

Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie.
Zamawiający nie posiada żadnych materiałów, które mogły by być użyte przy realizacji tego zadania.
Dołączone przez Zamawiającego przedmiary robót nie stanowią podstawy do wyceny robót są jedynie elementem pomocniczym i nie wyklucza się pominięcia w nich elementów potrzebnych do zrealizowania zadania.

Wykonawca w ramach realizacji zadania zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne elementy do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej:
- w zakresie doświadczenia:
Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie co najmniej:

a) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej, o wartości nie mniejszej niż:

Część 1: 350.000 PLN brutto
Część 2: 300.000 PLN brutto

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wystarczającym będzie wykazanie spełnienia najwyższego z warunków opisanych powyżej.

- osoby skierowane do realizacji zamówienia:

Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami z niezbędnymi uprawnieniami do realizacji zamówienia: tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych budownictwie tj.

kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub posiadający odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa uprawniające do wykonania przedmiotu zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie- na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w 5.1 ppkt 4)- wg załącznika Nr 6 do SWZ.
Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.
2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w 5.1 ppkt 4)- wg załącznika Nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1, 8.2, 9.4 SWZ ,
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w pkt 8.4 SWZ (jeżeli dotyczy),
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale: a) w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub b) w postaci elektronicznej podpisane podpisem zaufanym lub c) w postaci elektronicznej podpisane podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie pełnomocnictwa w postaci cyfrowego odwzorowania (skanu) dokumentu, który pierwotnie sporządzono jako dokument w postaci papierowej- dokument w postaci elektronicznej musi być opatrzony przez mocodawcę lub notariusza podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
4) Uzasadnienie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa- jeżeli dotyczy.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1233 ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku (ZIP).
5) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień pkt 13 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium dla poszczególnych części w wysokości:
Część 1- 7.000 zł,
Część 2- 6.000 zł,
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy:
 pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
PKO BP 85 1020 5402 0000 0202 0351 3421 z adnotacją: wadium: „Budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żary (Grabik, Łaz) cz. ……………”,
 gwarancjach bankowych,
 gwarancjach ubezpieczeniowych,
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji winno być złożone w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego i przekazanego wraz z ofertą. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi obejmować cały okres związania z ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści wskazanie adresu e mail lub adresu pocztowego na który Zamawiający prześle oświadczenie o zwolnieniu wadium.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1
i 2 ustawy Pzp. Wykonawca będzie miał możliwość w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp wystąpienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium spowoduje rozwiązanie stosunku prawnego Zamawiającego z Wykonawcą i utratę przez Wykonawcę prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, uregulowanych w Dziale IX ustawy Pzp.
7. Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 5.1. SWZ.
3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
1) w pkt 5.1 SWZ wykazuje co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2) w pkt 5.1 SWZ Wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych Wykonawców , którzy wykonają prace do realizacji których te zdolności są wymagane;

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Możliwości zmian umowy i warunki tych zmian:
a) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę i Zamawiającego - w przypadku zdarzeń losowych , choroby lub innych przyczyn niezależnych od każdej ze stron,
b) zmiany kierownika budowy, inspektorów nadzoru po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy - w przypadku zdarzeń losowych , choroby lub innych przyczyn niezależnych od każdej ze stron,
c) zmiany podwykonawcy- jeśli Wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub sytuacji finansowej tego podwykonawcy jako innego podmiotu. Nowy podmiot- podwykonawca wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym niż podwykonawca wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia,
d) zmiany harmonogramu finansowo-rzeczowego – w przypadku zmiany kolejności wykonania elementów robót.
e) zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących sytuacjach:
- zawieszenia robót przez Zamawiającego,
- działania sił wyższych (klęski żywiołowe itp.),
- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych w zakresie objętym umową,
- wystąpienia opóźnienia w wydaniu zezwoleń, uzgodnień, decyzji itp. przez odpowiednie organy administracyjne czy podmioty branżowe, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
- odkrycia stanowisk archeologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca,
- w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych do realizacji zadania uzgodnionych pisemnie przez obie strony.
- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy np. wystąpienie zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi oraz sytuacji przedłużenia obowiązywania lub konieczności wprowadzenia rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, jak również działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, których działania nie są konsekwencją winy jakiejkolwiek ze stron,
- stwierdzenie wpływu w/w okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dowodów przedłożonych przez Wykonawcę, potwierdzających wpływ w/w okoliczności na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji.
f) Inne zmiany:
- możliwa jest zmiana postanowień umowy w formie pisemnej w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
2. Każda zmiana umowy w zakresie określonym w ust. 1 odbywać się będzie na pisemny wniosek strony inicjującej zmianę, z podaniem opisu zmiany, uzasadnienia zmiany, terminu jej wniesienia oraz skutków jakie za sobą niesie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy e-zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.