eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płoty › "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ulicy Stefana Batorego oraz przy ulicy Koszalińskiej w Płotach"Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ulicy Stefana Batorego oraz przy ulicy Koszalińskiej
w Płotach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PŁOTY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684479

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Konstytucji 3 Maja 1

1.5.2.) Miejscowość: Płoty

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-310

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 913033405

1.5.8.) Numer faksu: 913210745

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@ploty.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ploty.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ulicy Stefana Batorego oraz przy ulicy Koszalińskiej
w Płotach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f8d3102d-fdf5-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237088

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041713/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ulicy Stefana Batorego oraz przy ulicy Koszalińskiej w Płotach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f8d3102d-fdf5-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami odbywa się przy użyciu: Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne oraz poczty elektronicznej: inwestycje2@ploty.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. postępowanie prowadzone jest w
języku polskim,
2. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami(z zastrzeżeniem
sposobu przygotowania i złożenia oferty) odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl lub poczty elektronicznej,
3. korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne,
4. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk "Przeglądaj
postępowania/konkursy"),
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-f8d3102d-fdf5-11ed-9355-06954b8c6cb9
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”,
7. przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania,
8. sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej
w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie, wskazane w rozdziale "Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o
zamówienie publiczne" oraz "Opis sposobu przygotowania i składania oferty" niniejszej specyfikacji, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności (KIR), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
9. Dodatkowe wymagania dotyczące korespondencji:
1) Przy przekazywaniu korespondencji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wykonawca zapewnia gotowość odbioru i
odczytania co najmniej plików w formacie *.pdf.
2) W przypadku kompresji plików, zamawiający wskazuje format z rozszerzeniem .zip, lub
.7Z, które widnieją w załączniku nr 2 do Rozporządzenia KRI [5]. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w
rozporządzeniu występują: .gif .bmp .numbers .pages. .rar Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone
nieskutecznie.
3) Zamawiający wskazuje formaty danych, w szczególności wśród wskazanych w Rozporządzeniu KRI [5], w jakich wykonawca
powinien złożyć ofertę oraz pozostałe wymagane oświadczenia i dokumenty: *.pdf, *.jpg (.jpeg), *.doc, *.docx, *.odt, *.ods, *.txt, lub
*.xls4 ze szczególnym wskazaniem na .pdf. Złożenie przez wykonawcę oferty, oświadczeń i dokumentów w innym formacie, będzie
stanowić podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2023.IM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 176400 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ulicy Stefana Batorego oraz przy ulicy Koszalińskiej w Płotach” polegającego na: naprawie ubytków, impregnacji całej nawierzchni, naniesieniu natryskowo 3-4 mm warstwy EDPM w kolorze czerwonym, malowaniu linii oznaczających boiska oraz wymianie piłkochwytów boisk ORLIK położonych w Płotach przy ulicy Koszalińskiej, na działkach o numerach geodezyjnym 436/2 Płoty-3 i 47 Płoty-2 oraz przy ulicy Stefana Batorego, na działce o numerze geodezyjnym numer 88/12 Płoty-1.
Realizacja zadania będzie dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „MOJE BOISKO- ORLIK 2012 - EDYCJA 2022.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Przedmiar robót jako materiał pomocniczy oraz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH stanowiące załącznik nr 11 do SWZ – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
Zakres robót przedstawiony w przedmiarach przekazanych przez Zamawiającego nie jest podstawą do obliczenia ceny oferty, jak również nie będzie miał znaczenia przy rozliczaniu wykonywanych robót. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie umownej.
2. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót w celu dokonania weryfikacji dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.
Wykonawcy, którzy są zainteresowani jej przeprowadzeniem, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w niej w formie pisemnej lub faksowej (nr faksu 91 3210745), bądź za pośrednictwem e-maila na adres: a.porebska@ploty.pl lub p.sobczak@ploty.pl. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone. Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów
w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest
mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
1) Kryterium oceny ofert stanowi:
a) Cena – 60 punktów
b) Okres gwarancji – 40 punktów
2) Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, obliczoną wg wzoru:
P = Pc + Pg
gdzie:
P – ogólna liczba punktów przyznanych ofercie
Pc – punkty kryterium cena
Pg – punkty kryterium okres gwarancji
3) Do porównania i oceny ofert w danych kryteriach zostanie przyznana następująca punktacja:
a) KRYTERIUM: CENA
Ilość punktów zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
Pc = (najniższa cena brutto z ofert / cena brutto oferty badanej) x 60 x 100 %
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 60 punktów.
b) KRYTERIUM: OKRES GWARANCJI
Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji 36 miesięcy i maksymalny okres 60 m-cy.
Ilość punktów zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
Pg = (okres gwarancji oferty badanej / najdłuższy termin okresu gwarancji z ofert) x 40 x 100%
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 40 punktów.
4) Obliczenia punktacji dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5) Jeżeli Wykonawca zaoferuje terminy krótsze niż minimalne wymagane przez zamawiającego oferta zostanie odrzucona. Jeżeli
wykonawca zaoferuje terminy dłuższe niż maksymalne, do oceny oferty przyjęty zostanie maksymalny termin wskazany przez
zamawiającego.
6) Jeżeli zamawiający nie może wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans
ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym
kosztem .
7) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach, a jeżeli
zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
8) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy warunek wówczas, jeżeli wykaże, że:
wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną o wartości minimum 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) porównywalną z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia tj. polegającą na wykonaniu robót ogólnobudowlanych lub robót budowlanych związanych z budową, remontem, modernizacją lub przebudową boiska lub obiektu o nawierzchni naturalnej lub syntetycznej.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, na zasadzie spełnia / nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1),
a) sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, dotyczące odpowiednio:
- wykonawcy;
- każdego ze wspólników - w przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna);
b) sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3A do SWZ, dotyczące odpowiednio podmiotów udostępniających zasoby, na które powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy).


2) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, chyba, że Wykonawca w Formularzu Oferty (zał. Nr 1) wskażę dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego.
UWAGA: Dokumenty wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza RP:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.

4) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) - sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

• wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty składane wraz z załącznikiem nr 1 do SWZ – FORMULARZEM OFERTY:

1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składane na podstawie art. 273 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, w następującym zakresie:
• spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego w rozdziale XV SWZ,
• wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) i 5) ustawy Pzp;
a) Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, składa każdy z wykonawców.
c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.

2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1),
a) sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, dotyczące odpowiednio:
- wykonawcy;
- każdego ze wspólników - w przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna);
b) sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3A do SWZ, dotyczące odpowiednio podmiotów udostępniających zasoby, na które powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy).
3) Zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby, na które wykonawca będzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu (załączyć jeżeli dotyczy) - sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ.
4) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (załączyć jeżeli dotyczy).
5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty wykonują poszczególni wykonawcy – dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym złącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca przedkłada wraz z ofertą: 1. Oświadczenie, na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ; 2. Oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stanowiące załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 3. Odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę składane przez Wykonawcę; każdego ze wspólników w przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna) (złożyć wraz z ofertą) - ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ. 5. W celu podpisania umowy, wykonawca przedkłada zamawiającemu również kopię umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o której mowa w art. 59 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w § 9 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ. Ze względu na ograniczoną ilość znaków (4000) Zamawiający informuje, że pełna treść rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzania zawarta jest w § 9 (Zmiana Umowy) załącznik nr10 do SWZ - PROJEKT UMOWY.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl/pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Realizacja zadania będzie dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „MOJE BOISKO- ORLIK 2012 - EDYCJA 2022.
2. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków (4000) w punkcie 7.4. niniejszego ogłoszenia Zamawiający odsyła potencjalnych wykonawców odnoście możliwości zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty do SWZ oraz projektu umowy - załącznik nr 10 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.