eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa wieży widokowej na Rysim Wzgórzu"Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wieży widokowej na Rysim Wzgórzu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA SOPOTU

1.3.) Oddział zamawiającego: w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675563

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Niepodległości 930

1.5.2.) Miejscowość: Sopot

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-704

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdiz.sopot.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdiz.sopot.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wieży widokowej na Rysim Wzgórzu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-921b36bd-fddd-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00236024

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041398/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.20 Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji punktu widokowego Rysie Wzgórze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zdizsopot/public/postepowanie?postepowanie=47692532

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zdizsopot/public/postepowanie?postepowanie=47692532

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie P.Z.P., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zdizsopot lub poprzez stronę Zamawiającego http:/bip.zdiz.sopot.pl w zakładce Przetargi i Ogłoszenia, zwany dalej Systemem. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Wymagania zostały określone w rozdziale XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L.119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie,
adres Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, adres mail: sekretariat@zdiz.sopot.pl,
tel.: +48 58 551 72 61.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować pod adresem e-mail: e-mail: iod@zdiz.sopot.pl;/ adres do
korespondencji: Al Niepodległości 930, 81 – 861 Sopot.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 24/NZ/2023/AT

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia przewidzianym do realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej, z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń (np. w przypadku takiej konieczności - decyzji na wycinkę zieleni, wszelkie pozwolenia Konserwatora Zabytków m. Sopotu) oraz złożenie wniosku o pozwolenia na budowę, a także z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, w oparciu o powstałą w niniejszym postępowaniu dokumentację projektową dla zadania pn.: „ Budowa wieży widokowej na Rysim Wzgórzu” Przedmiot zamówienia obejmuje : zamówienie podstawowe (gwarantowane) tj. wykonanie dokumentacji projektowej
budowy wieży widokowej wraz z drogą dojazdową oraz zamówienie objęte prawem opcji dotyczące prowadzenia nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych przedmiotu zamówienia (niegwarantowane, opcjonalne).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zakres przedmiotu zamówienia opcjonalnego obejmuje pełnienie Nadzoru Autorskiego nad robotami budowlanymi
realizowanymi na podstawie przedmiotu niniejszego zamówienia. W ofercie Wykonawca winien uwzględnić wszystkie
czynności związane z pełnieniem Nadzoru Autorskiego podczas 1 pobytu na budowie. Zamawiający przewiduje
maksymalnie 5 pobytów Wykonawcy na budowie w trakcie realizacji Robót budowlanych w ramach Nadzoru Autorskiego,
objętego niniejszym zamówieniem. Nadzór Autorski Zamawiający planuje powołać w terminie do 5 lat od dnia odbioru
końcowego dokumentacji będącej przedmiotem umowy, o której mowa powyżej, lecz nie dłużej niż do dnia upływu rękojmi
za wady dla Robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot niniejszego zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.
Ustawy P.Z.P. na usługi projektowania i nadzoru autorskiego nad realizacją robót w oparciu o powstałą dokumentację. Zamówienia
polegające na powtórzeniu podobnych usług projektowania i nadzoru autorskiego zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje
uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Powyższe
zamówienia mogą zostać udzielone o ile Wykonawca spełni przynajmniej następujące warunki: Wykonawca dotychczas realizował
usługi w terminie i z najwyższą starannością; zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego;
Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy; strony uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego
zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: oferta najkorzystniejsza zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
a) wykonał należycie co najmniej 1 opracowanie projektowe polegające na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę wieży widokowej lub budowli o konstrukcji stalowej

b) dysponuje lub będzie dysponować osobami, które skieruje do wykonywania niniejszego zamówienia tj.: co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w ramach specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która brała udział w wykonaniu co najmniej jednego opracowania obejmującego swym zakresem projektowanie budowli o konstrukcji stalowej,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy P.Z.P. w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 5 do SWZ;
3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych 3) w art.7 ust.1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwaną dalej
„specustawą sankcyjną” (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.)Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której
mowa w ust. 3) na podstawie:
a) Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
b) Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o
których mowa w art. 1 specustawy sankcyjnej.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jaki
zakres zamówienia publicznego wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 11 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

a) Zmiana terminu wykonania Umowy:
 wobec konieczności wprowadzenia zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej w zakresie dla wykonania opracowań dodatkowych i zamiennych, nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia publicznego, na uzasadniony wniosek Jednostki Projektowej lub Zamawiającego,
 na skutek konieczności zmniejszenia zakresu Dokumentacji Projektowej, z jednoczesnym prawem do zmniejszenia wynagrodzenia Jednostki Projektowej, wg stawek zgodnych z Umową, przy czym zmniejszenie może nastąpić maksymalnie o 20% wartości brutto wskazanej w §6 ust. 1 Umowy,
 z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie Umowy pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją działań którejkolwiek ze Stron,
 zmiany będące następstwem działania organów administracji państwowej, w szczególności odmowa wydania lub przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień oraz inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego
 inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Jednostki Projektowej skutkujące niemożliwością prowadzenia prac projektowych,
 zmiana terminu następuje o uzasadniony czas trwania przeszkody bądź o czas zmian wynikający z okoliczności zmian;
b) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:
 zmiana wysokości wynagrodzenia Jednostki Projektowej wynikająca z ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
 w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079)
 w przypadku zaistnienia zmian sposobu wykonania przedmiotu Umowy, o których mowa poniżej w punkcie c), z jednoczesnym prawem do odpowiednich zmian terminu wykonania zamówienia publicznego,
 w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu zamówienia publicznego – zmniejszenie wynagrodzenia o wartość niewykonanych prac projektowych, z jednoczesnym prawem do zmiany terminu wykonania zamówienia publicznego,
 zmiana wynagrodzenia będzie ustalana na podstawie cen umownych dla każdego elementu Dokumentacji Projektowej, zmiana wynagrodzenia zostanie określona w oparciu o Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych przy założeniu, że stawki j.n.p. zostaną przyjęte w wysokości średniej opublikowanej w ŚZWPP za poprzedni kwartał w stosunku do dnia wystąpienia okoliczności powodującej konieczność zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
 w przypadku zmiany cen kosztów związanych z realizacją zamówienia, w związku z waloryzacją określoną w §14.
c) Zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy:
 zmiana zakresu opracowania dokumentacji z jednoczesnym prawem do odpowiednich zmian wynagrodzenia Jednostki Projektowej,
 aktualizacja/zmiana rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,
 zmniejszenie zakresu prac projektowych objętych przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego, z jednoczesnym prawem do zmniejszenia wynagrodzenia Jednostki Projektowej wg stawek zgodnych z Umową, przy czym zmniejszenie może nastąpić maksymalnie o 20% wartości wynagrodzenia brutto wskazanej w §6 ust. 1 Umowy,
 rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do podanego w Ofercie Jednostki Projektowej; w przypadku zaistnienia korzyści dla Zamawiającego takich, jak skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia publicznego lub zastosowania bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: SMART PZP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

CENA I CZAS REAKCJI ZESPOŁU PROJEKTANTÓW

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

d) Inne zmiany, niewymagające sporządzenia Aneksu do Umowy:
 zmiany personelu Jednostki Projektowej na uzasadniony wniosek Jednostki Projektowej pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz zastąpienie osób Jednostki Projektowej pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami legitymującymi się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i doświadczeniem; Zamawiający nie dopuszcza do zmiany składu Personelu na osoby o niższych kwalifikacjach lub innym doświadczeniu, niż wykazano w złożonej ofercie, potwierdzając spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 zmiany zakresu czynności powierzonych Podwykonawcy na uzasadniony wniosek Jednostki Projektowej pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na taką zmianę;
 zmiany Podwykonawcy albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Jednostka Projektowa powoływała się na zasadach określonych w Art. 118.ust.2 Ustawy PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w Art. 118.ust.1 Ustawy PZP, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Jednostka Projektowa samodzielnie spełnia je w stopniu co najmniej równoważnym, jaki był wymagany na etapie postępowania przetargowego,
 w przypadku zmian organizacyjno-prawnych występujących po stronie Zamawiającego – w miejsce praw i obowiązków Zamawiającego automatycznie wstępuje jego następca prawny, bez potrzeby zmiany Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia,
 zmiany spowodowane zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia publicznego,

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.