eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej GOPR przy ul. Sudeckiej 79, 58-500 Jelenia GóraOgłoszenie z dnia 2023-05-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej GOPR przy ul. Sudeckiej 79, 58-500 Jelenia Góra

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Grupa Regionalna Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego GRUPA KARKONOSKA GOPR

1.3.) Oddział zamawiającego: GRUPA KARKONOSKA GOPR

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000844011

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sudecka 79

1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 757524734

1.5.8.) Numer faksu: 757524734

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@goprkarkonosze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gopr.org/news/przetargi

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Stowarzyszenie

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej GOPR przy ul. Sudeckiej 79, 58-500 Jelenia Góra

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7ad8ea41-fca6-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235967

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Dotyczy: wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014-2020 pt. „Termomodernizacja budynku biurowego Grupy Karkonoskiej GOPR”. Nr naboru: RPDS.03.03.01-IZ.00-02-438/22 Nr projektu: RPDS.03.03.01-02-0001/22

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7ad8ea41-fca6-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe minimalne wymagania
techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji
połączenia, formatu przesyłu danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych określa Regulamin Platformy e-
Zamówienia, dostępny pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/pl/regulamin/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”), zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest: Naczelnik Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - GRUPA KARKONOSKA GPOR, 58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka 79, nr tel./faksu: 75/75 24 734, e-mail: naczelnik@goprkarkonosze.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GOPR.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące m. in.:
1) Roboty budowlane w tym:
- wykonanie docieplenia ścian w gruncie,
- wykonanie docieplenia ścian ponad gruntem,
- wymiana stolarki okiennej,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- wykonanie remontu tarasów,
- wykonanie schodów zewnętrznych,
- wykonanie remontu dachu,
- utylizacja odpadów rozbiórkowych.
2) Roboty sanitarne w tym:
- wykonanie instalacji C.O.,
- wykonanie instalacji kotłowni i pompy ciepła,
- prace towarzyszące.
3) Roboty elektryczne w tym:
- demontaż instalacji,
- rozdzielnice elektryczne,
- wykonanie instalacji oświetleniowej,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
- wykonanie systemu ochrony odgromowej,
- wykonanie systemu zarządzania energią.
4) Zabudowa przestrzeni pod tarasem budynku.
5) Budowa instalacji monitoringu wizyjnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

15.1. cena brutto przedmiotu zamówienia – 60%.

Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

Pc

Pc – ilość punktów ofert badanej w kryterium cena
ano – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert,
ank – cena brutto badanej oferty.


15.2. Okres gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia – 40%

15.2.1. Zamawiający wymaga udzielenia min. 60 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
W ramach kryterium - „okres gwarancji” Zamawiający przyzna punkty za dodatkowy okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wg następujących zasad:


Zaoferowany okres gwarancji Liczba punktów
brak dodatkowego okresu gwarancji
(wymagany okres gwarancji wynosi min. 60 miesięcy) 0
12 miesięcy dodatkowego okresu gwarancji (tj. 72 miesięcy) 20
24 miesiące dodatkowego okresu gwarancji (tj. 84 miesięcy i więcej) 40

15.2.2. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi min. 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych i nie jest punktowany. Wykonawca, który zaoferuje dodatkowy okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, otrzyma dodatkowe punkty wg wyżej wskazanej tabeli. Za zaoferowany okres gwarancji powyżej 84 miesiące, Wykonawca otrzyma 40 punktów.


15.3. Łączna liczba punktów badanej oferty będzie liczona według poniższego wzoru:
P = C + G


P- łączna ilość punktów badanej oferty
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny "cena"
G – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny "okres gwarancji"

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie określa szczegółowego ww. warunku udziału w postępowaniu.

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zamawiający nie określa ww. szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.


3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie określa ww. szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.


4) zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu termomodernizacji budynku obejmującym zakresem ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie tynku zewnętrznego o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto, z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy ta robota budowlana została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
4.2) w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże i udokumentuje, że dysponuje lub będzie dysponował:
1) Kierownikiem budowy – osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane(Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) – Rozdział 2 „Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie” lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest uprawniona do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń.

2) Kierownikiem robót sanitarnych – osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) – Rozdział 2 „Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie” lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest uprawniona do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

3) Kierownikiem robót elektrycznych – osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) – Rozdział 2 „Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie” lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest uprawniona do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – w zakresie informacji określonych w załączniku nr 5 do SWZ „Doświadczenie Wykonawcy” oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami – w zakresie informacji określonych w Załączniku nr 6 do SWZ (Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
10.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku nr 61 1020 2124 0000 8302 0067 0521 PKO BP z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na zadanie: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej GOPR przy ul. Sudeckiej 79, 58-500 Jelenia Góra”

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
4) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
5) zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna;
6) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi złożyć wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia;
7) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.2 SWZ;
8) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, których oferta wspólna zostanie najwyżej oceniona, są oni zobowiązani na wezwanie zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 8.5 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 8.5.1. SWZ, składa odpowiednio wykonawca/wykonawcy, który/którzy wykazuje/wykazują spełnienie warunku;
9) w przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że:

1.1. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p.:
1) zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:
a) niezawinione przez Wykonawcę przedłużenia się procedur, w tym administracyjnych, na etapie uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnień,
b) wystąpienia ponadnormatywnych warunków pogodowych dla miejsca wykonywania zamówienia, klęsk żywiołowych powodujących zniszczenia wykonanych wcześniej robót lub uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
c) konieczność usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej niezinwentaryzowanej geodezyjnie,
d) istotnego wpływu przedsięwzięć realizowanych przez gestorów mediów dotyczących terenu objętego przedmiotowym zamówieniem;
e) siły wyższej mającej bezpośredni, udokumentowany wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić w formie pisemnej, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, że siła wyższa miała wpływ na wykonywanie przez niego przedmiotu umowy;
f) zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, związanych z COVID 19, które mają lub mogą mieć wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku zastosowania znajdują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności art. 15r ustawy z 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.);
g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego.
h) waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w §8 umowy.
2) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających zastosowanie zapisów pkt. 1.1. ppkt. 1), złożyć do Zamawiającego umotywowany, pisemny wniosek o dokonanie stosownych zmian warunków wykonywania umowy.
3) Jeżeli w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1.1. ppkt 1) konieczna będzie zmiana istotnych postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne zostaną stosownie zmodyfikowane, w sposób zapewniający zgodność ze stanem faktycznym oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
4) W przypadku kiedy wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) skutkować będzie zmianą powodującą modyfikację ogólnego charakteru umowy, wówczas nie przewiduje się wprowadzenia takiej zmiany.

1.2 zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 ust.1 pkt 2 do 4 oraz ust.2 u.p.z.p.

2. Wszystkie zmiany umowy dokonywane będą przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej.

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu pkt.2 podlega unieważnieniu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.