eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › Kompleksowa usługa sprzątania budynku "B" od poniedziałku do piątku oraz usługa sprzątania wybranych powierzchni budynku "A" w soboty, niedziele i święta w PCUZ - ZOZ S.A. w PolkowicachOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Kompleksowa usługa sprzątania budynku „B” od poniedziałku do piątku oraz usługa sprzątania wybranych powierzchni budynku „A” w soboty, niedziele i święta w PCUZ – ZOZ S.A. w Polkowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych -ZOZ S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390760852

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kard. B. Kominka 7

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-101

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@pcuz.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcuz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9d4c3e8c-bdf5-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Podmiot leczniczy - przedsiębiorstwo prowadzące działalność medyczną

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa usługa sprzątania budynku „B” od poniedziałku do piątku oraz usługa sprzątania wybranych powierzchni budynku „A” w soboty, niedziele i święta w PCUZ – ZOZ S.A. w Polkowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d4c3e8c-bdf5-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235899

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021187/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Kompleksowa usługa sprzątania budynku „B” od poniedziałku do piątku oraz usługa sprzątania wybranych powierzchni budynku „A” w soboty, niedziele i święta w PCUZ – ZOZ S.A. w Polkowicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128266

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP-18/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa sprzątania budynku „B” od poniedziałku do piątku oraz usługa sprzątania wybranych powierzchni budynku „A” w soboty, niedziele i święta w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. w Polkowicach.
2. Zakres objęty usługą sprzątania jak w pkt. 1 zgodnie z SWZ.
3. Wymagania dotyczące wykonywania usługi jak w pkt. 2:
1) Prace objęte umową Wykonawca będzie realizował zatrudnionym przez siebie personelem, przy użyciu własnego sprzętu i narzędzi. Lista personelu zostanie złożona w siedzibie Zamawiającego w dniu podpisania umowy i będzie aktualizowana każdorazowo w przypadku zmiany składu personelu wykonującego usługę.
2) Wykonawca zapewni dezynfekcję, pranie i suszenie mopów,
3) Środki czystości: preparaty, płyny do mycia i dezynfekcja powierzchni i urządzeń sanitarnych, proszki do czyszczenia, worki na śmieci itp. niezbędne do wykonania usługi sprzątania zapewnia we własnym zakresie Wykonawca, środki muszą być zgodne z właściwymi przepisami prawa (posiadać atesty, certyfikaty dopuszczenia do użytkowania w obiektach służby
zdrowia). Preparaty powinny posiadać aktualne karty charakterystyki.
Wszystkie preparaty dezynfekcyjne, które będzie stosował Wykonawca muszą posiadać szerokie spektrum działania (B,V,F,Tbc), spełniać wymogi ustawy 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 24), ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2301) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974). Środki myjące, dezynfekcyjne i konserwujące, służące do wykonywania usługi muszą posiadać, odpowiednio do ich rodzaju,
następujące dokumenty: - karty charakterystyki substancji niebezpiecznej
- wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych / zgłoszenie do rejestru medycznego / pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym.
4) Wykonawca uzupełni Plan Higieny (załącznik nr 10 do SIWZ) o nazwy preparatów dezynfekcyjnych i myjącoczyszczących w oparciu o wymogi szczegółowe Zamawiającego dla preparatów dezynfekcyjnych i myjąco-czyszczących – załącznik nr 10A i 10B.
5) Wykonawca wraz z ofertą przedstawi uzupełniony wykaz środków dezynfekcyjnych i myjąco-czyszczących zgodnie z
Załącznikiem.
6) Artykuły higieniczne: papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie lub piankę do uzupełnienia w pomieszczeniach
i toaletach zapewni Zamawiający w ilości wg potrzeb do wykonania Umowy.
7) Minimalne wymagania Zamawiającego dla preparatów dezynfekcyjnych, myjąco-czyszczących, na środki czystości i
higieniczne zostały wyszczególnione w załączniku nr 11 do zapytania ofertowego. Wykonawca będzie dostarczać na
bieżąco środki czystości i higieniczne wg rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
8) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wymogów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 699 z późn. zm.). Wykonawca nie posiadający zezwolenia do prowadzenia działalności w zakresie zbierania, odzysku,
unieszkodliwiania i transportu odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, powierzy realizację zadania w wyżej wymienionym zakresie podmiotowi posiadającemu powyższe zezwolenie.
9) Przy usuwaniu odpadów zebranych w obiekcie (oraz odpadów powstałych w trakcie wykonywania usług), Wykonawca zobowiązuje się do ich sortowania zgodnie z systemem zbierania odpadów, obowiązujących w obiekcie oraz aktualnymi przepisami w tym zakresie.
10) Koszty wywozu i zagospodarowania odpadów ponosi Zamawiający.
11) Wywóz dodatkowych odpadów (plastikowe butelki itp. plastik spożywczy) 2 razy w miesiącu transportem Zamawiający.
12) Zamawiający udostępni pomieszczenie do przechowywania sprzętu o powierzchni 2,68 m2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90900000-6 - Usługi w zakresie sprzątania i odkażania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 174906,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 292337,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 174906,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: UNICO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 382947580

7.3.3) Ulica: Jaworzyńska 261/16

7.3.4) Miejscowość: Legnica

7.3.5) Kod pocztowy: 59-220

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 174906,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.