eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włoszczowa › Przebudowa przepustów na drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków we Włoszczowie oraz w miejscowości SilpiaOgłoszenie z dnia 2021-10-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa przepustów na drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków we Włoszczowie oraz w miejscowości Silpia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Włoszczowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009923

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 14

1.5.2.) Miejscowość: Włoszczowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 29-100

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 41 394 26 69

1.5.8.) Numer faksu: 41 394 23 39

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@gmina-wloszczowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://wloszczowa.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/wloszczowa

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa przepustów na drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków we Włoszczowie oraz w miejscowości Silpia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d00b93e4-17bd-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00235862

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004082/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa przepustów na drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków we Włoszczowie oraz w miejscowości Silpia

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00184822/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FIP.271.1.6.2021.AS7

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 275194,26 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i remont przepustów na drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków we Włoszczowie oraz w miejscowości Silpia Przedmiot zamówienia obejmuje modernizacje i remont dwóch przepustów na terenie Gminy Włoszczowa w tym zadania pn.: -Przebudowa przepustu na drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków we Włoszczowie, -Przebudowa przepustu w miejscowości Silpia Duża. Szczegółowy zakres robót do wykonania obejmuje:- roboty przygotowawcze,-roboty rozbiórkowe: rozebranie nawierzchni jezdni z płyt drogowych, rozebranie ścian żelbetowych przyczółków oraz istniejącego przepustu rurowego betonowego wraz z odwozem powstałego gruzu,-roboty ziemne: karczowanie krzaków, wykopy pod przepust rurowy wraz z przyczółkami oraz z odwozem nadmiaru ziemi, zasypanie i zagęszczenie wykopów wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypów, wyrównanie i plantowanie powierzchni gruntu po wykonanych robotach,-wykonanie rurociągu tymczasowego na czas wykonywania robót związanych z przepustem rurowym: wykopy wraz z robotami ziemnymi pod wykonanie rurociągu wraz z zasypaniem, zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej, formowanie i zagęszczenie nasypów, oraz mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża po demontażu rurociągu, -wykonanie przepustu rurowego wraz przyczółkami żelbetowymi: ławy żwirowe pod przepustem i fundamentami przyczółków, montaż przepustu rurowego, montaż zbrojenia fundamentów i przyczółków, deskowanie fundamentów i przyczółków,-wykonanie mechanicznego wyrównania i plantowania istniejącego podłoża gruntowego przy przepuście oraz na dojeździe do niego,-wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczania podłoża gruntowego przy przepuście oraz pod drogę dojazdową,- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na przepuście i dojeździe do niego,-wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na przepuście i dojeździe do niego, -wykonanie oczyszczenia i skropienia istniejącej nawierzchni tłuczniowej przy użyciu asfaltu,-wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej,-wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej,-wykonanie oczyszczenia istniejących rowów z namułu,-wykonanie plantowania skarp oraz powierzchni terenu po wykonanych robotach ziemnych przy czyszczeniu rowu,-wykonanie umocnienia dna cieku przed i za przepustem przy użyciu narzutu kamiennego z bruku,-wykonanie humusowania skarp z obsianiem trawą. Przedmiot umowy określa dokumentacja projektowa, która składa się z: -planów sytuacyjnych, -opisów technicznych,-przedmiarów robót,-przekrojów poprzecznych,- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Uwaga: Załączone do dokumentacji projektowej przedmiary robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia. Zostały załączone do SWZ w celach informacyjnych i pomocniczych. Przedmiary nie stanowią podstawy do obliczenia wynagrodzenia należnego wykonawcy w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Zobowiązuje się Wykonawcę, aby pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.),
unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa przepustów na drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków we Włoszczowie oraz w miejscowości Silpia. Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt. 2 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegają odrzuceniu. W przedmiotowym postępowaniu jedyna złożona oferta podlega odrzuceniu. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.