eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włoszczowa › Modernizacja i przebudowa dróg i chodników oraz przebudowa przepustówOgłoszenie z dnia 2021-10-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja i przebudowa dróg i chodników oraz przebudowa przepustów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Włoszczowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009923

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 14

1.5.2.) Miejscowość: Włoszczowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 29-100

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 41394 2669

1.5.8.) Numer faksu: 413942339

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@gmina-wloszczowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://wloszczowa.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/wloszczowa

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja i przebudowa dróg i chodników oraz przebudowa przepustów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d34f69d-0c05-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00235861

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004082/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja i przebudowa dróg i chodników oraz przebudowa przepustów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00168583/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FIP.271.1.4.2021.AS7

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2059521,27 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Modernizacja i remont dróg i chodników na terenie Gminy Włoszczowa Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację i remont dziewięciu dróg i dwóch chodników na terenie Gminy Włoszczowa w tym zadania pn.:-Modernizacja drogi gminnej nr 397016T w miejscowości Knapówka -Modernizacja drogi gminnej nr 397007T w miejscowości Kotowie -Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Woli Wiśniowej w kierunku torów -Modernizacja drogi wewnętrznej w Łachowie.-Modernizacja drogi wewnętrznej w Rząbcu -Modernizacja ul. Okrężnej w Czarncy -Modernizacja chodnika na ul. Partyzantów w Kurzelowie -Modernizacja drogi w Nieznanowicach - "Rybaczka" -Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Jędrzejowskiej we Włoszczowie-Budowa drogi wyjazdowej przy os. Armii Krajowej we Włoszczowie -Remont wew. drogi „Górna Wieś „ w m. Bebelno Wieś. Ogólny zakres robót remontowych obejmuje:-roboty przygotowawcze (pomiarowe),-roboty rozbiórkowe: nawierzchni chodnika i krawężników wraz z wywozem powstałego gruzu, cięcie nawierzchni bitumicznej i betonowej, frezowanie istniejącej nawierzchni wraz z odwozem urobku, frezowanie istniejącej nawierzchni wraz z odwozem urobku, rozebranie przepustu betonowego pod koroną drogi,-roboty instalacyjne: przełożenie istniejącej instalacji oświetleniowej wraz z przestawieniem istniejących słupów oświetleniowych,-roboty ziemne mechaniczne: pod ścinkę poboczy, wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika wraz z wywozem nadmiaru ziemi, koryto pod nawierzchnię jezdni, poszerzeń i miejsc przełomowych wraz z odwozem nadmiaru ziemi,-wykonanie oczyszczenia i odmulenia istniejącego cieku oraz rowu z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp i dna rowu,-wykonanie oczyszczenia istniejących przepustów rurowych,-wykonanie montażu przepustu pod koroną drogi wraz z montażem ławy żwirowej oraz przyczółków (ścianek czołowych),-wykonanie profilowania, wyrównania i zagęszczenia istniejącego podłoża gruntowego,-wykonanie wyrównania i zagęszczenia podbudowy z kruszywa łamanego,-wykonanie ściany oporowej z elementów prefabrykowanych,-wykonanie warstwy odsączającej z piasku,-wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na drodze i na zjazdach,-wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na drodze i na zjazdach i chodniku,-wykonanie wyrównania i zagęszczenia istniejącej podbudowy przy użyciu kruszywa łamanego,-wykonanie ustawienia krawężników stanowiących obramowanie drogi, chodnika, zjazdów i nawierzchni asfaltowej,-wykonanie ustawienia obrzeży stanowiących obramowanie chodnika,-wykonanie regulacji pionowej studzienki telefonicznej,-wykonanie regulacji pionowej dla studzienek zaworów wodociągowych,-wykonanie regulacji pionowej hydrantu przeciwpożarowego ziemnego,-wykonanie regulacji pionowej studzienek dla włazów kanałowych,-wykonanie regulacji pionowej studzienek telefonicznych,-wykonanie nawierzchni drogi, chodnika oraz zjazdów z kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej,-oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej przy użyciu asfaltu, -wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej, -wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej,-wykonanie zjazdów na posesje z kruszywa łamanego,-wykonanie poboczy z kruszywa łamanego mineralnego po obu stronach jezdni,-wykonanie robót wykończeniowych: uzupełnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej po wykonanych pracach związanych z remontem chodnika, plantowanie powierzchni gruntu (wyrównanie terenu poza krawędzią krawężników, obrzeży i poboczy). Przedmiot umowy określa dokumentacja projektowa, która składa się z: -planów sytuacyjnych, -opisów technicznych,-przedmiarów robót,-przekrojów poprzecznych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Uwaga: Załączone do dokumentacji projektowej przedmiary robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia. Zostały załączone do SWZ w celach informacyjnych i pomocniczych. Przedmiary nie stanowią podstawy do obliczenia wynagrodzenia należnego wykonawcy w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Zobowiązuje się Wykonawcę, aby pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 1784327,01 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Modernizacja i remont przepustów na drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków we Włoszczowie oraz w miejscowości Silpia Przedmiot zamówienia obejmuje modernizacje i remont dwóch przepustów na terenie Gminy Włoszczowa w tym zadania pn.: -Przebudowa przepustu na drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków we Włoszczowie, -Przebudowa przepustu w miejscowości Silpia Duża. Szczegółowy zakres robót do wykonania obejmuje:- roboty przygotowawcze,-roboty rozbiórkowe: rozebranie nawierzchni jezdni z płyt drogowych, rozebranie ścian żelbetowych przyczółków oraz istniejącego przepustu rurowego betonowego wraz z odwozem powstałego gruzu,-roboty ziemne: karczowanie krzaków, wykopy pod przepust rurowy wraz z przyczółkami oraz z odwozem nadmiaru ziemi, zasypanie i zagęszczenie wykopów wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypów, wyrównanie i plantowanie powierzchni gruntu po wykonanych robotach,-wykonanie rurociągu tymczasowego na czas wykonywania robót związanych z przepustem rurowym: wykopy wraz z robotami ziemnymi pod wykonanie rurociągu wraz z zasypaniem, zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej, formowanie i zagęszczenie nasypów, oraz mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża po demontażu rurociągu, -wykonanie przepustu rurowego wraz przyczółkami żelbetowymi: ławy żwirowe pod przepustem i fundamentami przyczółków, montaż przepustu rurowego, montaż zbrojenia fundamentów i przyczółków, deskowanie fundamentów i przyczółków,-wykonanie mechanicznego wyrównania i plantowania istniejącego podłoża gruntowego przy przepuście oraz na dojeździe do niego,-wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczania podłoża gruntowego przy przepuście oraz pod drogę dojazdową,- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na przepuście i dojeździe do niego,-wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na przepuście i dojeździe do niego, -wykonanie oczyszczenia i skropienia istniejącej nawierzchni tłuczniowej przy użyciu asfaltu,-wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej,-wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej,-wykonanie oczyszczenia istniejących rowów z namułu,-wykonanie plantowania skarp oraz powierzchni terenu po wykonanych robotach ziemnych przy czyszczeniu rowu,-wykonanie umocnienia dna cieku przed i za przepustem przy użyciu narzutu kamiennego z bruku,-wykonanie humusowania skarp z obsianiem trawą. Przedmiot umowy określa dokumentacja projektowa, która składa się z: -planów sytuacyjnych, -opisów technicznych,-przedmiarów robót,-przekrojów poprzecznych,- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Uwaga: Załączone do dokumentacji projektowej przedmiary robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia. Zostały załączone do SWZ w celach informacyjnych i pomocniczych. Przedmiary nie stanowią podstawy do obliczenia wynagrodzenia należnego wykonawcy w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Zobowiązuje się Wykonawcę, aby pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

4.5.5.) Wartość części: 275194,26 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2086641,09 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2086641,09 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2086641,09 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Budowlano-Drogowy 'Dukt ' Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9591952026

7.3.3) Ulica: ul. Przedborska 84

7.3.4) Miejscowość: Włoszczowa

7.3.5) Kod pocztowy: 29-100

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2086641,09 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja i przebudowa dróg i chodników oraz przebudowa przepustów w zakresie części 2 Przebudowa przepustów na drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków we Włoszczowie oraz w miejscowości Silpia. Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt. 2 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu albo oferty podlegają odrzuceniu.
W przedmiotowym postępowaniu w części 2 jedyna złożona oferta podlega odrzuceniu. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.