eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piotrków Trybunalski › Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Żeromskiego od ronda Trybusa do ronda Żołnierzy Wyklętych.Ogłoszenie z dnia 2022-07-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Żeromskiego od ronda Trybusa do ronda Żołnierzy Wyklętych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Piotrków Trybunalski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648468

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pasaż Karola Rudowskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Piotrków Trybunalski

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@piotrkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piotrkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Żeromskiego od ronda Trybusa do ronda Żołnierzy Wyklętych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-558b48ab-f93f-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235693

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016777/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Przebudowa ul. Żeromskiego - etap I projektowanie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/633270

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Komunikacja między zamawiającym a wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/633270
Korzystanie z Platformy przez wykonawcę jest bezpłatne.
2) Zamawiający dopuszcza korzystanie z komunikacji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej zamowienia.publiczne@piotrkow.pl lub skrzynki podawczej ePUAP, z zastrzeżeniem sposobu i formy składania oferty.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2) W korespondencji wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym
w IDW.
3) Formaty dokumentów elektronicznych (plików):
a) .doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsx,.pdf, .jpg, .zip. – zamawiający rekomenduje stosowanie formatu .pdf. z uwagi na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu.
b) formaty m.in. .rar .gif .bmp .numbers .pages, niewystępujące w Rozporządzeniu
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (…), mogą być uznane przez zamawiającego za złożone nieskutecznie.
c) do kompresji danych (zalecane) zamawiający rekomenduje formaty: .zip lub .7Z
– zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego pliku.
4) Rozmiar jednego pliku przesyłanego przez:
a) Platformę – formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty – max. 150 MB, pozostała komunikacja max. 500 MB.
b) pocztę elektroniczną lub ePUAP max. 50 MB.
5) Do podpisania plików wykonawca może użyć:
a) kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – dla dokumentów
w formacie „pdf” zamawiający zaleca podpisywanie formatem PAdES, dokumenty
w formacie innym niż „pdf” zaleca podpisywać formatem XAdES zewnętrzny.
W przypadku użycia podpisu zewnętrznego plik z podpisem należy przekazać łącznie z podpisywanym dokumentem. W przeciwnym razie zamawiający uzna taki dokument za niepodpisany.
b) podpisu zaufanego (inaczej Profil Zaufany)
– wielkość pliku nie może przekraczać 10 MB po podpisaniu dokumentu, dostępny format podpisu „xml”. Plik można podpisać na stronie:
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
c) zaawansowanego podpisu elektronicznego z dowodu osobistego
– informacje na stronach: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
oraz https://www.gov.pl/web/e-dowod
Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju (podpisywanie różnymi rodzajami podpisów, np. osobistym
i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików) oraz nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu, co mogłoby skutkować naruszeniem integralności plików. 
6) Data wpływu (doręczenia) dokumentów elektronicznych:
a) data wczytania do Platformy oferty / wniosku o dopuszczenie, dokumentów
i oświadczeń składanych wraz z ofertą po użyciu przycisku „Złóż ofertę”,
b) datę wczytania do Platformy oświadczeń, zawiadomień oraz informacji po użyciu przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”,
c) data otrzymania potwierdzenia od zamawiającego doręczenia mu wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną,
d) data poświadczenia wysłania dokumentu na urzędową skrzynkę na ePUAP z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi doręczeń.
3. Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami:
Ewa Tymińska, tel. 44 732 77 96;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych wykonawcy jest Prezydent Miasta, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Włodzimierzem Laskiem w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@piotrkow.pl, tel. 7327765
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, archiwizacji a także celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:
1) dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
2) upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.
7. Dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi wykonawcami umowy).
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
1) dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
2) sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZ.271.24.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej tj. projektów: projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanych, wykonawczych, oraz technicznych rozbudowy ul. Żeromskiego ok. 350mb od ronda Trybusa do ronda Żołnierzy Wyklętych”, w ramach zadania pn.: „ Przebudowa ul. Żeromskiego”.
Zamówienie obejmuje wykonanie, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego :
1) projektu budowlanego obejmującego: projekt zagospodarowania terenu i projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne w ilości 4 kompletne egzemplarze w formie papierowego oryginału i 1 egzemplarz w formie cyfrowej (pdf i dwg) dla wszystkich branż w tym:
a) branży drogowej wraz z elementami małej architektury (m. in. wiaty przystankowe kosze na śmieci, ławki, progi zwalniające), oraz elementami związanymi z układem drogowym - zjazdy do posesji (zjazdy drogowe powojenny być uzgodnione z właścicielami posesji), przy budowie nowego zjazdu/zmianie parametrów istniejącego zjazdu należy załączyć uzgodnienia z właścicielami posesji, zjazdy publiczne, oraz oznakowanie miejsc niebezpiecznych pod kątem bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami. Projekt winien zawierać plansze dotyczące rozbiórek. Zakres budowy drogi musi być zgodny z wytycznymi wskazanymi przez ZDiUM;
wraz z przesunięciem zatok autobusowych. Projekt winien zawierać plan organizacji ruchu na czas budowy i stałą organizację ruchu
b) branży elektrycznej w zakresie:
 budowy oświetlenia ulicznego typu „LED” w oparciu o wydane warunki techniczne;
 projekt usunięcia ewentualnych kolizji i przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu (ewentualne zmiany lokalizacji przyłączy należy uzgodnić z właścicielem posesji i dołączyć oświadczenia),
c) branży sanitarnej w zakresie:
 budowy kanalizacji deszczowej zgodnie z wymogami gestora sieci i warunkami technicznymi, z uwzględnieniem odwodnienia terenów przyległych wraz z wpustami i siecią rozdzielczą (projekt powinien obejmować odcinek od sieci kanalizacji deszczowej do granicy pasa drogowego). Przebieg przyłączy do budynków należy uzgodnić z właścicielem posesji wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego. Przebieg odcinków do budynków należy uzgodnić z właścicielem posesji.
 przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego. Przebieg odcinków do budynków należy uzgodnić z właścicielem posesji (należy załączyć oświadczenia).
 odwodnienia drogi w zakresie regulacji wysokościowej wpustów ulicznych istniejącej kanalizacji deszczowej,
 projektu przebudowy sieci wodociągowej (magistrala wodociągowa i sieć wodociągowa), wraz z wymianą istniejących i uzupełnieniem brakujących przyłączy wodociągowych w pasie drogowym, oraz węzłów wodociągowych (zasuwy i hydranty p. poż), (projekt przyłączy powinien obejmować odcinek od sieci wodociągowej do zasuwy/studzienki, przyłącza powinny zostać skosztorysowane wyłącznie w pasie drogowym). Przebieg przyłączy do budynków należy uzgodnić z właścicielem posesji,
 projektu budowy kanału technologicznego,
d) usunięcia niezbędnych kolizji (w przypadku ich wystąpienia);
e) przygotowanie materiałów do wniosku o zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w przypadku konieczności zlokalizowania pod pasem jezdnym sieci lub urządzeń nie związanych z drogą jeżeli będzie taka konieczność, opracowanych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
2) projektu wykonawczego dla wszystkich branż opisanych w § 1 ust. 2, a także projektu wykonawczego usunięcia niezbędnych kolizji w przypadku ich wystąpienia (ewentualne zmiany lokalizacji przyłączy należy uzgodnić z właścicielem posesji i dołączyć oświadczenia), – wykonane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego, oraz wymaganiami jak w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
3) kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich branż – wykonany zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; (w cenie uwzględnić jedno przeszacowanie kosztorysów na żądanie Inwestora)
4) przedmiaru robót – dla wszystkich branż – wykonany zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
5) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż – wykonana zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
6) projektu zieleni wraz z jej inwentaryzacją, sporządzony przez osobę uprawnioną.
W przypadku planowanej wycinki drzew i krzewów z uwagi na kolizje z ich częściami nadziemnymi i podziemnymi, wykonanie projektu zieleni obejmującego również wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, wraz z opinią ornitologiczną, oraz projektem nasadzeń kompensacyjnych;
7) badań gruntu oraz dokumentacji geotechnicznej – w ilości 3 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału, oraz 1 egzemplarza w formie cyfrowej (pdf, dwg);
8) zbiorczego zestawienia kosztów – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału, oraz 1 egzemplarza w formie cyfrowej;
9) projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu - w ilości po 4 kompletne egzemplarze w formie papierowego oryginału, oraz 1 egzemplarza w formie cyfrowej.
Do obowiązków wykonawcy należy:
1) uzyskanie wszelkich dokumentów, opinii, uzgodnień, zgód, decyzji, zezwoleń i sprawdzeń zastosowanych rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, niezbędnych do prawidłowego wykonania prac projektowych, w szczególności:
a) uzyskanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 z dokonaniem kontroli usytuowania sieci podziemnych uzbrojenia terenu poprzez pomiar wszystkich elementów naziemnych i podziemnych sieci (studnie), z uwzględnieniem nasadzeń itp., a także wypisów z rejestru gruntów działek, które będą podstawą opracowania dokumentacji,
b) uzyskanie brakujących warunków technicznych do projektowania dla budowy/przebudowy infrastruktury technicznej kolidującej z przebudową drogi, jeżeli będzie zachodziła taka potrzeba.
c) uzgodnienia branżowe dokonane przez wszystkich gestorów sieci występujących w granicach opracowania,
d) uzyskanie innych opinii przyrodniczych niż wymienione w pkt 1 g), w przypadku konieczności ich wykonania
e) uzyskanie opinii Narady Koordynacyjnej.
f) przygotowanie materiałów do wniosku o zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w przypadku konieczności lokalizowania pod pasem jezdnym sieci lub urządzeń nie związanych z drogą.
g) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnionej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
h) opracowanie operatu wodnoprawnego - jeżeli będzie zachodziła potrzeba opracowania
i) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego - jeżeli będzie zachodziła potrzeba w świetle obowiązujących przepisów Prawo Wodne,
j) wykonanie mapy zawierającej projekty podziału nieruchomości sporządzonej zgodnie z odrębnymi przepisami i przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego map z podziałem nieruchomości ,
k) przygotowanie i przekazanie załączników wynikających z art. 11d oraz uzyskanie stosownych opinii wynikających ze „specustawy drogowej”,
l) przygotowanie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla terenu objętego inwestycją,
m) przygotowanie załączników wynikających z art. 11d oraz uzyskanie stosownych opinii wynikających z zapisów ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
n) przygotowanie kompletnych materiałów i wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i uzyskanie niezbędnych zaleceń i decyzji konserwatorskich dla terenu objętego inwestycją jeśli będzie taka potrzeba,
2) pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji.
2. Zamawiający wymaga, aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 w zw. z art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, tj.: pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji.
4. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w SWZ CZĘŚĆ II.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111250-5 - Badanie gruntu

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert zakwalifikowanych jako nieodrzucone, zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta branży drogowej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku powyższym zakresie.
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku powyższym zakresie.
3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający nie stawia warunku powyższym zakresie.
4) zdolność techniczna lub zawodowa:
1. dotycząca doświadczenia wykonawcy:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje, przynajmniej 2 usługi o wartości min. 50.000,00 zł brutto każda polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy drogi (ulicy) wraz z budową, przebudową infrastruktury technicznej,
tj. oświetlenia ulicznego lub kanalizacji deszczowej lub kanalizacji sanitarnej lub wodociągu.
Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wykonawca polega na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, doświadczenie to oceniane będzie na podstawie konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego.
2. dotycząca osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli dysponuje i skieruje do realizacji następujące osoby:
1) co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej,
2) co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
3) co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, urządzeń i instalacji kanalizacyjnych.
Ww. osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku dysponowania osobami będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumieniu o wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwestie uprawnień należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych:
1) w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane,
2) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
3) wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale VII IDW,
4) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu,
5) wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie o aktualności informacji w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 5 do SWZ IDW,
2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ IDW.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dołącza do oferty (jeśli dotyczy):
1) Oświadczenie o podziale zadań pomiędzy współwykonawców, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ IDW.
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp – w przypadku wykonawcy polegającego na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby – załącznik nr 3 do SWZ IDW.
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień składania:
1) wykaz usług wykonanych należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonywanych, zawierający co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy drogi (ulicy) wraz z budową, przebudową infrastruktury technicznej, tj. oświetlenia ulicznego lub kanalizacji deszczowej lub kanalizacji sanitarnej lub wodociągu
o wartości 50.000,00 zł brutto każda, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości , daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – załącznik nr 7 do IDW.
W przypadku, gdy wykonawca wykonał w ramach jednego kontraktu/ umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego postępowania winien wyodrębnić zakres/rodzaj robót, o którym mowa powyżej i podać jego wartość.
Jeżeli wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/ umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), zamawiający nie dopuszcza by wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac przez wykonawcę oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
3) dowody określające czy usługi wskazane w wykazie zostały wykonane (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane) należycie ,
4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, zawierający:
 co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej,
 co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, urządzeń i instalacji kanalizacyjnych.
– załącznik nr 8 do IDW.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

---

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty wykonawca składa również za pośrednictwem Platformy (jeśli dotyczy):
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a wykonawca w formularzu Oferta wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do wykonawcy jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby.
2) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy Wykonawcy działający wspólnie:
 jeżeli ofertę składa kilku wykonawców działających wspólnie, obowiązani są ustanowić wspólnego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – do pełnomocnictwa stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego,
 pełnomocnikiem może być jeden z wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z wykonawców),
 jeżeli pełnomocnikiem pozostałych wykonawców jest wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.
3) pełnomocnictwo do złożenia Oferty, podpisania podmiotowych środków dowodowych lub innych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z Ofertą, chyba że prawo do ich podpisania wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1,
4) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień Rozdziału XIX IDW,
5) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, – oświadczenie nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert,
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby wykonawcy składającego ofertę, w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1),
7) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , dotyczące dostaw, usług lub robót budowlanych, które wykonają poszczególni wykonawcy, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,
8) przedmiotowe środki dowodowe: nie dotyczy.
9) oświadczenia i/lub dokumenty, stanowiące wyjaśnienia, na podstawie których zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli wykonawca zastrzega takie informacje).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu.
4. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający, mając na uwadze, charakter zamówienia i proporcjonalność, określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tzn:
1) w przypadku składania oferty na Cześć 1 i Część 2 – Warunek określony w Rozdziale VIII SWZ IDW pkt 2.4.1, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia wykonawcy), musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców działających wspólnie,
2) Warunek określony w Rozdziale VIII SWZ IDW pkt 2.4.2, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia) mogą spełniać wykonawcy łącznie.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach -w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty, w celu wykazania spełniania warunków udziału, oświadczenie o podziale zadań pomiędzy współwykonawców, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewidywane zmiany do umowy:
1) Umowa może zostać zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 zamawiający przewiduje dokonać:
I. zmiany terminu zakończenia realizacji umowy:
a) w szczególności, gdy dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności wykonawca, w szczególności zmiany będącej następstwem działań administracji, w szczególności związanej z:
 przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń lub wniesienia środków odwoławczych do decyzji lub innych aktów organów administracji, itp.,
b) związana ze zmianą uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy o zamówienie publiczne, spowodowanych działaniem osób trzecich;
c) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;
d) z przyczyn będących następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający, w szczególności będących następstwem konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia;
e) w przypadku wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) w zakresie sposobu dokonywania płatności.
II. zmiany sposobu wykonania:
a) w zakresie wykonywanych usług projektowych objętych przedmiotem umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji umowy;
b) w przypadku zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie realizacji umowy przez zamawiającego;
c) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
d) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.
III. zmiana wysokości wynagrodzenia może nastąpić w przypadku:
a) w wyniku zmian wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym w szczególności zmiany stawki VAT;
b) w przypadku zmiany zakresu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/633270

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-12 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ofertę stanowi:
1) formularz Oferta, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW, bądź też w innej zgodnej formie, odpowiadającej treści IDW,
2) część niejawna oferty (jeśli dotyczy), zawierająca informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – należy załączyć w osobnym pliku z oznaczeniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5. ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.