eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czempiń › Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru w ramach zadania: Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowania typu rondo na DW 310, odcinek od DW do działki nr ewid. 34/3, Głuchowo, Gmina Czempiń.Ogłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru w ramach zadania: Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowania typu rondo na DW 310, odcinek od DW do działki nr ewid. 34/3, Głuchowo, Gmina Czempiń.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZEMPIŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259287

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25

1.5.2.) Miejscowość: Czempiń

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-020

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 61 28 26 703 wew. 133

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.michalska@ug.czempin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czempin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru w ramach zadania: Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowania typu rondo na DW 310, odcinek od DW do działki nr ewid. 34/3, Głuchowo, Gmina Czempiń.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db98a200-fb97-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235649

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038957/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru w ramach budowy drogi gminnej od skrzyżowania z DW nr 310 w sąsiedztwie mostu na Kanale Mosińskim do drogi wewnętrznej dz. nr ewid 80/2, obręb Głuchowo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/czempin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/czempin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344).Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale 10 pkt. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują elektronicznie za pomocą platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”), dostępną pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/czempin i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie dotyczącej danego postepowania (nie dotyczy składania ofert). W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania Platformy, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: j.michalska@ug.czempin.pl (nie dotyczy składania ofert). Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet, b) komputer klasy PC lub MAC, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, np. Google Chrome, FireFox lub Internet Explorer, d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/czempin dokumenty określone w przepisach ustawy Pzp. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania. Wykonawca może zwrócić się do
zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,
zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Za datę wpływu oświadczeń, ofert, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO zawarta w rozdziale 22 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZ.271.1.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji: „Budowa drogi gminnej na długości około 600 m wraz z budową skrzyżowania typu rondo na drodze wojewódzkiej nr 310, odcinek od drogi wojewódzkiej do wysokości działki ewid. nr 34/3, obręb 0005 Głuchowo, gmina Czempiń - obszar wiejski” w branży inżynieryjnej drogowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w (%) zostanie wyrażona w punktach (1% = 1pkt.)

17.2 Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie kryterium, w następujący sposób:
1) Kryterium I - Cena brutto (C) – waga 60 % W ramach kryterium „Cena brutto” ocena zostanie dokonana zgodnie z poniższym wzorem:

Oferta o najniższej cenie brutto
C = ( ------------------------------------------- x 60 pkt
Cena brutto oferty badanej

gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Ocenie w ramach kryterium „cena brutto” podlegać będzie cena brutto podana w ofercie.

2) Kryterium II – dodatkowa ilość dni pobytu na budowie (D) – waga 40 %. W ramach kryterium “Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie” ocenie będzie podlegała zaoferowana dodatkowa ilość dni pobytu inspektora nadzoru na budowie. Maksymalna liczba dni brana pod uwagę do punktacji to dodatkowe 2 dni w tygodniu powyżej minimalnych 2 dni wymaganych przez Zamawiającego.
Punktacja:

Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie Punkty
0 dni 0 pkt.
1 dzień 20 pkt.
2 dni 40 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie” to 40,00 pkt.

UWAGA:
a) Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie powinna być podana w pełnych dniach.
b) Zamawiający ustala minimalną ilość dni pobytu inspektora nadzoru na budowie, który wynosi 2 dni w tygodniu.
c) Zamawiający ustala maksymalną ilość dodatkowych dni pobytu inspektora nadzoru na budowie, która wynosi 2 dni w tygodniu (oprócz podstawowych 2 dni w tygodniu, które są obowiązkowe)
d) Łączna ilość dni pobytu na budowie nie może być dłuższa niż 4 dni w tygodniu (minimalna ilość dni pobytu inspektora nadzoru, która jest obowiązkowa + zaoferowana dodatkowa ilość dni pobytu na budowie).
e) W przypadku braku wskazania w ofercie dni pobytu na budowie Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca nie podał dodatkowych dni pobytu na budowie i Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium.
f) W przypadku podania przez Wykonawcę dodatkowych dni pobytu na budowie dłuższych niż 2 dni Zamawiający do oceny przyjmie, dodatkowe 2 dni pobytu na budowie.
a. Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych w pkt. 17.2., obliczona wg wzoru:

O = C + D - ostateczna ocena danej oferty
C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena
D - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium dodatkowa ilość dni pobytu na budowie

b. Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów w w/w kryteriach oceny ofert. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

c. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyżej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa do wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
d. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdej części zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji: „Budowa drogi gminnej na długości około 600 m wraz z budową skrzyżowania typu rondo na drodze wojewódzkiej nr 310, odcinek od drogi wojewódzkiej do wysokości działki ewid. nr 34/3, obręb 0005 Głuchowo, gmina Czempiń - obszar wiejski” w branży instalacyjnej elektrycznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w (%) zostanie wyrażona w punktach (1% = 1pkt.)

17.2 Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie kryterium, w następujący sposób:
1) Kryterium I - Cena brutto (C) – waga 60 % W ramach kryterium „Cena brutto” ocena zostanie dokonana zgodnie z poniższym wzorem:

Oferta o najniższej cenie brutto
C = ( ------------------------------------------- x 60 pkt
Cena brutto oferty badanej

gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Ocenie w ramach kryterium „cena brutto” podlegać będzie cena brutto podana w ofercie.

2) Kryterium II – dodatkowa ilość dni pobytu na budowie (D) – waga 40 %. W ramach kryterium “Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie” ocenie będzie podlegała zaoferowana dodatkowa ilość dni pobytu inspektora nadzoru na budowie. Maksymalna liczba dni brana pod uwagę do punktacji to dodatkowe 2 dni w tygodniu powyżej minimalnych 2 dni wymaganych przez Zamawiającego.
Punktacja:

Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie Punkty
0 dni 0 pkt.
1 dzień 20 pkt.
2 dni 40 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie” to 40,00 pkt.

UWAGA:
a) Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie powinna być podana w pełnych dniach.
b) Zamawiający ustala minimalną ilość dni pobytu inspektora nadzoru na budowie, który wynosi 2 dni w tygodniu.
c) Zamawiający ustala maksymalną ilość dodatkowych dni pobytu inspektora nadzoru na budowie, która wynosi 2 dni w tygodniu (oprócz podstawowych 2 dni w tygodniu, które są obowiązkowe)
d) Łączna ilość dni pobytu na budowie nie może być dłuższa niż 4 dni w tygodniu (minimalna ilość dni pobytu inspektora nadzoru, która jest obowiązkowa + zaoferowana dodatkowa ilość dni pobytu na budowie).
e) W przypadku braku wskazania w ofercie dni pobytu na budowie Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca nie podał dodatkowych dni pobytu na budowie i Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium.
f) W przypadku podania przez Wykonawcę dodatkowych dni pobytu na budowie dłuższych niż 2 dni Zamawiający do oceny przyjmie, dodatkowe 2 dni pobytu na budowie.
a. Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych w pkt. 17.2., obliczona wg wzoru:

O = C + D - ostateczna ocena danej oferty
C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena
D - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium dodatkowa ilość dni pobytu na budowie

b. Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów w w/w kryteriach oceny ofert. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

c. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyżej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa do wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
d. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdej części zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji: „Budowa drogi gminnej na długości około 600 m wraz z budową skrzyżowania typu rondo na drodze wojewódzkiej nr 310, odcinek od drogi wojewódzkiej do wysokości działki ewid. nr 34/3, obręb 0005 Głuchowo, gmina Czempiń - obszar wiejski” w branży instalacyjnej telekomunikacyjnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w (%) zostanie wyrażona w punktach (1% = 1pkt.)

17.2 Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie kryterium, w następujący sposób:
1) Kryterium I - Cena brutto (C) – waga 60 % W ramach kryterium „Cena brutto” ocena zostanie dokonana zgodnie z poniższym wzorem:

Oferta o najniższej cenie brutto
C = ( ------------------------------------------- x 60 pkt
Cena brutto oferty badanej

gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Ocenie w ramach kryterium „cena brutto” podlegać będzie cena brutto podana w ofercie.

2) Kryterium II – dodatkowa ilość dni pobytu na budowie (D) – waga 40 %. W ramach kryterium “Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie” ocenie będzie podlegała zaoferowana dodatkowa ilość dni pobytu inspektora nadzoru na budowie. Maksymalna liczba dni brana pod uwagę do punktacji to dodatkowe 2 dni w tygodniu powyżej minimalnych 2 dni wymaganych przez Zamawiającego.
Punktacja:

Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie Punkty
0 dni 0 pkt.
1 dzień 20 pkt.
2 dni 40 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie” to 40,00 pkt.

UWAGA:
a) Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie powinna być podana w pełnych dniach.
b) Zamawiający ustala minimalną ilość dni pobytu inspektora nadzoru na budowie, który wynosi 2 dni w tygodniu.
c) Zamawiający ustala maksymalną ilość dodatkowych dni pobytu inspektora nadzoru na budowie, która wynosi 2 dni w tygodniu (oprócz podstawowych 2 dni w tygodniu, które są obowiązkowe)
d) Łączna ilość dni pobytu na budowie nie może być dłuższa niż 4 dni w tygodniu (minimalna ilość dni pobytu inspektora nadzoru, która jest obowiązkowa + zaoferowana dodatkowa ilość dni pobytu na budowie).
e) W przypadku braku wskazania w ofercie dni pobytu na budowie Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca nie podał dodatkowych dni pobytu na budowie i Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium.
f) W przypadku podania przez Wykonawcę dodatkowych dni pobytu na budowie dłuższych niż 2 dni Zamawiający do oceny przyjmie, dodatkowe 2 dni pobytu na budowie.
a. Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych w pkt. 17.2., obliczona wg wzoru:

O = C + D - ostateczna ocena danej oferty
C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena
D - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium dodatkowa ilość dni pobytu na budowie

b. Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów w w/w kryteriach oceny ofert. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

c. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyżej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa do wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
d. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdej części zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
a. Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do potencjału technicznego.
b. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
Część I
- w okresie ostatnich trzech lat (wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi nadzoru inwestorskiego w branży inżynieryjnej drogowej nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie drogi i/lub/ parkingu i/lub placu – o wartości wykonanej usługi minimum 100 000,00 zł brutto każda usługa,
Część II
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do doświadczenia w zakresie II części postępowania.
Część III
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do doświadczenia w zakresie III części postępowania.
c. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
Część I – inspektorem branży inżynieryjnej drogowej – co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej.
Część II - inspektorem branży instalacyjnej elektrycznej – co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Część III - inspektorem branży instalacyjnej telekomunikacyjnej – co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.
Zamawiający wymaga, aby ww. osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadały min. 3 letnie doświadczenie w danej specjalności. Doświadczenie oznacza czas liczony od dnia uzyskania uprawnień.
Powyższe osoby muszą posiadać niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.).
Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część zamówienia może posłużyć się tym samym potencjałem osobowym oraz tym samym doświadczeniem.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 7.1., 7.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych odrębnie dla każdej części:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, (c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a) PZP, (d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b) PZP, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, (e) art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzona karę aresztu - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania - (wzór oświadczenie Wykonawcy stanowi załącznik nr 8 do SWZ).
Dalsza część postanowień w tym postanowienia dot. dokumentów składanych przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawarte są w pkt. 10.5 -10.7 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 8.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych odrębnie dla każdej części:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane (wykaz usług stanowi załącznik nr 6 do SWZ – dotyczy części I);
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami (konsorcjum) wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Okres wyrażony w latach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składnia ofert.
b) dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,
c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), doświadczenia (jeżeli jest wymagane) wykształcenia (jeżeli jest wymagane) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną.
W terminie składania ofert określonym w pkt 15.1. SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę dla każdej części osobno zawierającą:
a) formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ) sporządzony pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
b) oświadczenia, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu składającego oświadczenie, złożone przez:
• Wykonawcę,
• Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum),
c) oświadczenia, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadzie określonej w art. 118 w zw. z art. 266 PZP, o ile dotyczy,
d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z pkt 10.4. SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; (Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ),
e) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
f) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) lub osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP - działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 14.4. lit e) SWZ, sporządzone w sposób określony w pkt 10.13.-10.22 SWZ,
g) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP – z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum),
h) wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

12.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
Część I – 900,00 zł (dziewięćset złotych)
Część II – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Część III - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
12.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 807, 1079).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Poniecu, Oddział w Czempiniu numer 36 8682 1030 0040 0000 0390 0003 tytułem: FZ.271.1.17.2023 Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru w ramach zadania: Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowania typu rondo na DW 310, odcinek od DW do wysokości działki nr ewid. 34/3, Głuchowo, Gmina Czempiń część I
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
12.3 Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
12.4 Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 12.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
12.5 Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
12.6 Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.9 W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) dokumenty, o których mowa w pkt 10.3. obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
8) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP odnosi się również do Wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych w § 8 ust. 1 na inne, spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
2. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy – jeżeli dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Przewiduje się zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług – przy niezmienności ceny netto,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonej w niniejszej umowie jeden raz w roku, w oparciu o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia ustalany przez Komisję Trójstronną lub Radę Ministrów. W przypadku tej zmiany, Wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalne do wpływu na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku tej zmiany, Wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalne do wpływu na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.
4. Zmiany określone w ust. 3 obowiązywać będą od dnia wejścia w życie.
5. Zmiany określone w ust. 3 pkt 2 i 3 zostaną dokonane, jeżeli będę one miały wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę. (...)
§12
Zamawiający przewiduje dokonywanie zmian w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 6 miesięcy w zakresie, o którym mowa w art. 439 PZP, na następujących zasadach:
1) Strony mogą żądać waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie, gdy wskaźnik, o którym mowa w pkt 4), zmieni się o co najmniej+/- 3% w okresie 6 miesięcy od zawarcia umowy w odniesieniu do daty zawarcia umowy;
2) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegać waloryzacji jednorazowo po upływie pełnych 6-ciu miesięcy od zawarcia umowy;
3) waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy za prace związane ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności za nadzór nad robotami dodatkowymi lub robotami zamiennymi,
4) waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik (Ww) wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej – ogółem), publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok, ogłaszanego przez Prezesa GUS i zmiana wynagrodzenia będzie dokonywana w wysokości 50% korekty wyliczonej w oparciu o ten wskaźnik. W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS;
5) Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony według wzoru:
Pn = 0,5*Ww/100
gdzie:
Pn - współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej do
zastosowania do wynagrodzenia;
Ww - wskaźnik wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce
narodowej – ogółem), publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok, ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych;
6) maksymalna nominalna wartość zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiającego w efekcie zastosowania postanowień niniejszego ustępu wynosi 5% wynagrodzenia ofertowego.
(...) dalsze postanowienia zawiera §12 Projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/czempin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.