eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z kompleksową obsługą serwisową i wsparciem technicznym dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w GdańskuOgłoszenie z dnia 2022-07-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z kompleksową obsługą serwisową i wsparciem technicznym dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220934198

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rybaki Górne 8

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-861

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wfos.gdansk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfos.gdansk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z kompleksową obsługą serwisową i wsparciem technicznym dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d171fe4-f92d-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235619

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00064167/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzetu komputerowego i akcesoriów (w tym najem urządzeń wielofunkcyjnych).

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu, który jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: zamowienia@wfos.gdansk.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu, który jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: zamowienia@wfos.gdansk.pl
Kontakt za pośrednictwem systemu ePUAP - w wyszukiwarce podmiotu należy wpisać „Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku”.
Zamawiający zaleca korzystanie z systemów miniPortal i ePUAP jedynie w zakresie, w jakim jest to bezwzględnie wymagane, zgodnie z niniejszą SWZ, tzn. celem złożenia w postępowaniu oferty (i dokumentów przekazywanych wraz z nią). W pozostałym zakresie Zamawiający rekomenduje korzystanie z poczty elektronicznej (zamowienia@wfos.gdansk.pl ).
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać dostęp do konta na ePUAP. Wykonawca posiadający dostęp do konta na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz Identyfikator postępowania generowany przez miniPortal (ID postępowania) jako Załącznik nr 8 do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Dokumenty te (w wersji aktualnej na dzień wszczęcia postępowania) stanowią integralną część SWZ w zakresie, w jakim określają zasady oraz wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu.
Zamawiający rekomenduje przesyłanie danych w formatach dopuszczalnych odpowiednimi przepisami prawa: ze szczególnym wskazaniem na .pdf, .doc, .docx. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystywanie jednego z formatów: .zip, .7Z.
W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji podpisów.
Zamawiający zaleca, aby we wszelkiej korespondencji związanej z postępowaniem posługiwać się znakiem sprawy, tj.: O.2210.002.2022.
Za datę złożenia: oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń, elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przyjmuje się:
1) datę ich przekazania na ePUAP (w przypadku korzystania z tego systemu) – potwierdzeniem przekazania jest urzędowe potwierdzenie wygenerowane przez ePUAP,
2) moment ich pojawienia się w systemie teleinformatycznym (serwerze) odbiorcy prowadzonym i kontrolowanym przez odbiorcę, tj. w momencie przyjęcia ich przez serwer odbiorcy i zarejestrowania na nim odpowiednich danych (w przypadku korzystania z poczty elektronicznej – nie dotyczy złożenia oferty).
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu poczty elektronicznej (lub przy użyciu innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
− Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania jest Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku mający siedzibę w Gdańsku przy ul. Rybaki Górne 8,
− kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą adresu e-mail iod@wfos.gdansk.pl
− dane osobowe przekazane w ramach niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z kompleksową obsługą serwisową i wsparciem technicznym dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji,
− odbiorcami danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, a także przepisów o dostępie do informacji publicznej,
− dane osobowe przekazane w ramach niniejszego postępowania będą przechowywane, przez okres 5 lat od daty zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,
nie krócej niż do 31.12.2028 r.; okres przechowywania został określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe w Gdańsku,
− obowiązek podania danych osobowych w związku z niniejszym postępowanie jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
− w odniesieniu do danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
− osoby, których dane osobowe przekazane będą w ramach niniejszego postępowania, posiadają:
􀀀 prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
􀀀 prawo do sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, jednak skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
􀀀 prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, jednak prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego,
􀀀 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania,
− osobom, których dane osobowe przekazane będą w ramach niniejszego postępowania, nie przysługuje:
􀀀 prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
􀀀 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
􀀀 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: O.2210.002.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 302656,36 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 32500,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (najem) dwóch wielofunkcyjnych urządzeń z funkcją drukarki, kopiarki i skanera, wolnostojących z podstawą do swobodnego przemieszczania się, na okres 36 miesięcy, liczonych od dnia zainstalowania i uruchomienia urządzenia potwierdzonego testami poprawności działania. Zainstalowanie i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego urządzeń, a także świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej i wsparcia technicznego, w tym sukcesywnej dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń w okresie realizacji umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30232110-8 - Drukarki laserowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30120000-6 - Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

50313200-4 - Usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena punktowa oferty zostanie dokonana zgodnie z formułą, iż oferta nieodrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą i otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, obliczonych według wzoru:
• Cmin – minimalna cena brutto spośród ocenianych ofert
• Cn – cena badanej oferty
• C – cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
C = (Cmin/Cn) x 100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania zamówienia to taki, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował należycie lub nadal realizuje co najmniej dwa zamówienia na najem lub dzierżawę lub leasing urządzenia wielofunkcyjnego lub drukarki.
W przypadku zamówień zrealizowanych, czas trwania umowy powinien wynosić min. 12 miesięcy.
W przypadku zamówień nadal realizowanych, muszą to być zamówienia realizowane przez min. 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Przez jedno wykonane zamówienie Zamawiający rozumie realizację przedmiotu jednej umowy (jednego zamówienia).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik nr 6 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2) W myśl przepisu art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
3) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowego środka dowodowego, aktualnego na dzień jego złożenia, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu:
 wykazu zrealizowanych dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty przedmiotowe środki dowodowe - deklaracje zgodności WE oferowanych urządzeń. Wykonawca składa deklarację dla każdego oferowanego modelu urządzenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wskazanych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Wykonawcy składający ofertę wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, dopuszcza łączenie spełnienia warunku udziału przez Wykonawców.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegający się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Jakiekolwiek zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dopuszczalne są w przypadkach przewidzianych w art. 455 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Istotne zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy: 1) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie całości lub części przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 2) opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie następowało z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub niezawinionych przez Wykonawcę; 3) zaistnieją zmiany przepisów prawa, w zakresie w jakim zmienione prawo wpływa na obowiązki Stron lub zapisy Umowy; 4) Wykonawca powierzy realizację części zamówienia podwykonawcy lub zmieni zakres podwykonawstwa; 5) wystąpi siła wyższa; 6) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 7) konieczność wprowadzenia tych zmian spowodowana jest: a) zmianą stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, że zmiana stawki podatku od towarów i usług i/lub podatku akcyzowego realnie zwiększyła koszty Wykonawcy przy realizacji przedmiotu Umowy; b) zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę pod warunkiem, że zmiana ta skutkować będzie zwiększeniem kosztów po stronie Wykonawcy związanych z realizacją Umowy; c) zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę rzeczywistego wpływu ww. zmian na zwiększenie kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy; d) zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę rzeczywistego wpływu ww. zmian na zwiększenie kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
Warunki wprowadzenia zmian umowy zostały wskazane w pkt. 24 SWZ oraz w Załączniku nr 5 do SWZ (projekcie umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.