eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mordy › Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz wymiana źródła ciepła w budynku szkoły przy ul. Kilińskiego 13 w MordachOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz wymiana źródła ciepła w budynku szkoły przy ul. Kilińskiego 13 w Mordach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Mordy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582457

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kilińskiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Mordy

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-140

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 256415402

1.5.8.) Numer faksu: +48 256415115

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mordy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-miasto-mordy

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz wymiana źródła ciepła w budynku szkoły przy ul. Kilińskiego 13 w Mordach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-931a61bb-fbb7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235609

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063745/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz wymiana źródła ciepła w budynku szkoły przy ul. Kilińskiego 13 w Mordach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzp.mordy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzp.mordy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty, oświadczenia, środki dowodowe i inne dokumenty Wykonawcy sporządzają pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym złożenie ofert, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są elektronicznie, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
https://pzp.mordy.pl
zwanej dalej Platformą ZP. Instrukcja zakładania konta na Platformie ZP, Instrukcja korzystania z Platformy ZP, oraz Regulamin korzystania z Platformy ZP są zamieszone pod adresem https://pzp.mordy.pl/#/help.
Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy ZP. Przed przystąpieniem do składania ofert wykonawca powinien uzupełnić strefę wykonawcy prawidłowymi danymi firmy.
3. Korzystanie z Platformy ZP jest bezpłatne.
4. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
1) Dowolne urządzenie posiadające przeglądarkę internetową w najnowszej dostępnej wersji:
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge
- Opera
2) Konto poczty elektronicznej
3) Dostęp do Internetu
4) Zainstalowana przeglądarka plików .pdf (np. Acrobat Reader)
5) Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty
6) Dopuszczalnymi formatami przesyłanych danych są formaty wskazane w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247 ze zm.)
7) Preferowane formaty przesyłanych załączników: Zamawiający zaleca format .pdf.
8) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL automatycznie za pośrednictwem Platformy ZP. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie ZP ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania ofert, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym.
9) Oferta i dokumenty o których mowa w pkt 1 powinny zostać sporządzone i podpisane w sposób wskazany w pkt 1, przed przesłaniem ich za pomocą Platformy ZP.
5. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy ZP. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
6. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie stosuje przepisów art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp.
7. Zamawiający wymaga, aby wszelka korespondencja związana z postępowaniem była opatrzona znakiem postępowania, tj. IN.271.14.2023.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miasto i Gmina Mordy reprezentowane przez Burmistrza, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy, tel. 25 641 54 02, e-mail: sekretariat@mordy.pl
2. W sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/ Pani uprawnień można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – adres poczty elektronicznej: iod@mordy.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 275 ustawy Pzp w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi administrator zawarł zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych umowy powierzenia przetwarzania danych, w tym administratorzy systemów informatycznych i sieci komputerowych. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania w poufności pozyskanych w tych okolicznościach danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku skorzystania przez osobę, której dane są przetwarzane przez zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może zażądać od osoby występującej w wnioskiem wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wniesienie żądania nie ogranicza przetwarzania danych do czasu zakończenia postępowania; w przypadku jeśli wniesienie żądania spowoduje ograniczenie danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający nie udziela tych danych, chyba że zachodzą przesłanki z art. 18 ust. 2 RODO).
10. Na niezgodne z prawem przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IN.271.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 zamówienia – Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy.
1) Zakres rzeczowy Części 1 zamówienia obejmuje:
a) demontaż 73 szt. opraw oświetleniowych sodowych umieszczonych na słupach energetycznych niskiego napięcia wraz z wysięgnikami rurowymi i osprzętem – przewodami zasilającymi, bezpiecznikami i zaciskami;
b) montaż 73 szt. nowych kompletnych opraw oświetleniowych energooszczędnych LED o mocy 40W wraz z nowymi wysięgnikami rurowymi i osprzętem – przewodami zasilającymi, gniazdami bezpiecznikowymi BZO i zaciskami prądowymi.
2) Wymiana źródeł światła zostanie dokonana w miejscowościach: Doliwo, Klimonty, Sosenki-Jajki, Stara Wieś, Wólka Soseńska, Wyczółki.
3) Zdemontowane oprawy oświetlenia ulicznego i pozostałe zdemontowane elementy osprzętu – w tym wysięgniki, okablowanie, bezpieczniki, zaciski, itp. będą wstępnie magazynowane,
a następnie zagospodarowane jako odpady, tj. przekazane do odzysku lub utylizacji przez Wykonawcę. Wykonawca jest w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) wytwórcą wszelkich odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy.
4) Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączonym Opisem przedmiotu zamówienia
i przedmiarem robót, stanowiącymi Załącznik nr 1a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo zgodnie z Częścią XIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 zamówienia – Wymiana źródła ciepła w budynku szkoły przy ul. Kilińskiego 13 w Mordach.
1) Zakres rzeczowy Części 2 zamówienia obejmuje:
a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji wewnętrznej gazu wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi i zapewnieniem możliwości podłączenia kotła gazowego o parametrach określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
(w przewidzianej przepisami ilości egzemplarzy w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu na nośniku elektronicznym);
b) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego uzgodnień, opinii i pozwoleń wynikających z przepisów prawa lub z żądania właściwego organu administracji;
c) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę;
d) demontaż istniejącej instalacji i źródła ciepła - kotła na olej opałowy;
e) wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych oraz montażowych;
f) wykonanie czynności odbiorowych przez wszystkie zobligowane do tego przepisami prawa służby – koszt odbioru UDT ponosi Wykonawca;
g) uruchomienie instalacji oraz wykonanie instrukcji eksploatacji.
2) Zamówienie należy wykonać zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym Załącznik nr 1b do SWZ.
3) W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek dysponować osobą kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych bez ograniczeń.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo zgodnie z Częścią XIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

dotyczy Części 1 zamówienia
W celu potwierdzenia zgodności oferowanych opraw oświetleniowych w ramach zadania będącego przedmiotem Części 1 zamówienia, z wymaganiami i cechami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1a do SWZ, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe, tj.:
- certyfikat ENEC lub równoważny,
- karty katalogowe/specyfikacje techniczne,
- deklaracje zgodności UE.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- certyfikat ENEC lub równoważny,
- karty katalogowe/specyfikacje techniczne,
- deklaracje zgodności UE.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W przypadku ustanowienia pełnomocnika lub obowiązku ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo rodzajowe lub szczegółowe wskazujące zakres pełnomocnictwa dla ustanowionego pełnomocnika.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa), chyba że w przypadku spółki cywilnej z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne jest załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
2. W przypadku wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewidziane w § 13 wzorów umów stanowiących w Załączniki nr 2a i 2b do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pzp.mordy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Dla Części 2 zamówienia - Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej zgodnie z postanowieniami Części III SWZ.
2. Zadanie realizowane w ramach programu „Modernizacja oświetlenia” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2023 roku.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.