eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Korsze › "Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Korsze" - oczyszczanie miastaOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Korsze” – oczyszczanie miasta

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KORSZE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743605

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 13

1.5.2.) Miejscowość: Korsze

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-430

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugim_korsze@korsze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.korsze.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Korsze” – oczyszczanie miasta

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-119dc25a-fbb4-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235597

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00074289/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Korsze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://korsze.logintrade.net/zapytania_email,129792,61952edade7e6486d91b8ad13508c7cc.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://korsze.logintrade.net/rejestracja/oplatformie.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie pod adresem: https://korsze.logintrade.net/rejestracja/oplatformie.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) informujemy, iż:
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Korsze z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Korszach przy ul. Adama Mickiewicza 13, 11- 430 Korsze, reprezentowana przez Burmistrza Korsz. Z Administratorem Danych Osobowych (ADO) można skontaktować się pisząc pod wskazany adres e- mail: ugim_korsze@korsze.pl lub telefonując pod numer: (89) 754 18 28.
2.W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji praw z tym związanych, pisząc na adres e- mail: iod@korsze.pl
3.Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym.
4.Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6.Odbiorcami Państwa danych osobowych będą przede wszystkim osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy- prawo zamówień publicznych. Bez Państwa wiedzy i zgody Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych innym podmiotom. Jednak w niezbędnym zakresie i w trosce o najwyższą
jakość świadczonych przez Administratora danych usług, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane
podmiotom wspierającym Administratora danych w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną, księgową, ochronę osób i mienia lub ochronę danych osobowych.
7.Administrator danych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8.Posiadacie Państwo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania ...
Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków pełna treść zamieszczona jest w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GT.271.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Utrzymanie czystości i porządku na drogach, chodnikach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Korsze zgodnie z wykazem – zał. Nr 3 do SWZ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 90612000-0 - Usługi zamiatania ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90513200-8 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamówienie, które może być udzielone zgodnie z regulacją zawartą w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, będzie polegać na powtórzeniu usług, będących przedmiotem zamówienia, opisanych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia do 30% szacunkowej wartości usług.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (dotyczą części I i II ):
1) Kryterium Cena (C) - waga 60 pkt. (max liczba punktów w ocenianej pozycji 60)
cena brutto najniższej oferty
C = ------------------------------------- x 60 pkt.
cena brutto badanej oferty
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
2) Kryterium: Czas przystąpienia do akcji zimowego utrzymania (Z) – waga 40 pkt. (max, liczba punktów w ocenianej pozycji 40).
Ocena w zakresie kryterium „Czas przystąpienia do akcji zimowego utrzymania” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym terminu dostawy (liczba punktów możliwych do uzyskania – 40 pkt.
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
(oferta, w której wskazany przez Wykonawcę termin dostawy zamówienia wyniesie):
30 minut – otrzyma 40 punktów
45 minut – otrzyma 20 punktów
60 minut – otrzyma 0 punktów
Za „Czas przystąpienia do akcji zimowego utrzymania” rozumie się wyjazd z siedziby wykonawcy wszystkich pojazdów przeznaczonych do wykonania usługi. Wszystkie oferty, w których zadeklarowany czas rozpoczęcia akcji posypywania, odśnieżania ulic/dróg lub posypywania z odśnieżaniem chodników nie będzie podany w zakresie, tj. 60 minut lub 45 minut lub 30 minut zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w ww. kryteriach. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższa liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: P = C+Z
gdzie: P - ilość punktów
C - ilość punków uzyskana przez badana ofertę w kryterium ,,Cena”;
T - ilość punków uzyskana przez badana ofertę w kryterium „Czas przystąpienia do akcji zimowego utrzymania”;

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
4. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 ustawy
Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
7. Zamawiający poprawia w ofercie omyłki określone w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.
8. W przypadku poprawienia innej omyłki, o którym mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie
uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
9. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ofert, która nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą liczbę punktów.
10. Cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do akcji zimowego utrzymania (Z)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Utrzymanie czystości i porządku na drogach, chodnikach gminnych oraz pozostałych w granicach administracyjnych miasta Korsze, zgodnie z wykazem – zał. Nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90612000-0 - Usługi zamiatania ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90513200-8 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamówienie, które może być udzielone zgodnie z regulacją zawartą w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, będzie polegać na powtórzeniu usług, będących przedmiotem zamówienia, opisanych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia do 30% szacunkowej wartości usług.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (dotyczą części I i II ):
1) Kryterium Cena (C) - waga 60 pkt. (max liczba punktów w ocenianej pozycji 60)
cena brutto najniższej oferty
C = ------------------------------------- x 60 pkt.
cena brutto badanej oferty
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
2) Kryterium: Czas przystąpienia do akcji zimowego utrzymania (Z) – waga 40 pkt. (max, liczba punktów w ocenianej pozycji 40).
Ocena w zakresie kryterium „Czas przystąpienia do akcji zimowego utrzymania” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym terminu dostawy (liczba punktów możliwych do uzyskania – 40 pkt.
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
(oferta, w której wskazany przez Wykonawcę termin dostawy zamówienia wyniesie):
30 minut – otrzyma 40 punktów
45 minut – otrzyma 20 punktów
60 minut – otrzyma 0 punktów
Za „Czas przystąpienia do akcji zimowego utrzymania” rozumie się wyjazd z siedziby wykonawcy wszystkich pojazdów przeznaczonych do wykonania usługi. Wszystkie oferty, w których zadeklarowany czas rozpoczęcia akcji posypywania, odśnieżania ulic/dróg lub posypywania z odśnieżaniem chodników nie będzie podany w zakresie, tj. 60 minut lub 45 minut lub 30 minut zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w ww. kryteriach. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższa liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: P = C+Z
gdzie: P - ilość punktów
C - ilość punków uzyskana przez badana ofertę w kryterium ,,Cena”;
T - ilość punków uzyskana przez badana ofertę w kryterium „Czas przystąpienia do akcji zimowego utrzymania”;

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
4. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 ustawy
Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
7. Zamawiający poprawia w ofercie omyłki określone w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.
8. W przypadku poprawienia innej omyłki, o którym mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie
uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
9. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ofert, która nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą liczbę punktów.
10. Cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do akcji zimowego utrzymania (Z)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego według wzoru stanowiącego Zał. nr 2 do SWZ.
1) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania.
2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania, chyba że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych tj.:
1) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale VIII SWZ – Zał. nr 6 do SWZ.
2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

7. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.
2) Oświadczenie o którym mowa w ust. 1 Rozdział IX SWZ;
3) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia
wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenie o których mowa w ust. 1 Rozdział IX SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.
2) zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których
mowa w ust. 2 Rozdział IX SWZ. Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 2 Rozdział IX SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. Jeżeli wspólna oferta, złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, przy czym termin na jaki została zawarta umowa nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://korsze.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.