eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przasnysz › Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu przy ul. RudaOgłoszenie z dnia 2022-07-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu przy ul. Ruda

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Przasnyski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668812

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świętego Stanisława Kostki 5

1.5.2.) Miejscowość: Przasnysz

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-przasnysz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-przasnysz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu przy ul. Ruda

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9a6ab8ed-f781-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235252

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018540/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu ul. Ruda

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.powiat-przasnysz.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
2)Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
3)Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
4)Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone
w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5)Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6)We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
7)Zamawiający dopuszcza również komunikowanie za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowieniapubliczne@powiat-przasnysz.pl .
8)Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
9)Osoby wskazane do porozumiewania się z Wykonawcami: Paulina Zembrzuska, adres email: zamowieniapubliczne@powiat-przasnysz.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRP.272.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, tj. Budowa – utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ruda w Przasnyszu zgodnie z załącznikami do SWZ. Roboty budowlane obejmować będą m.in.:
1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe wraz z utylizacją materiałów powstałych w wyniku rozbiórki zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami prawa,
2) roboty związane ze wzniesieniem nowoprojektowanego budynku SDŚ
(w tym m.in. roboty ziemne),
3) wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej
wraz z krawężnikami betonowymi i obrzeżami betonowymi,
4) wykonanie terenu utwardzonego z płyt ażurowych (płyty wypełnione żwirkiem płukanym białym),
5) wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z obrzeżami betonowymi,
6) wykonanie miejsc postojowych,
7) wymiana istniejącego ogrodzenia,
8) wykonanie odwodnienia liniowego z przykryciem żeliwnym i podłączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej,
9) dostawa i montaż elementów małej architektury,
10) nowe nasadzenia zgodnie z PZT,
11 )wykonanie przyłączy (wod-kan, KD, c.o., elektryczna i niskoprądowa) wg projektów branżowych,
12) wykonanie oświetlenia zewnętrznego,
13) uporządkowanie terenu zielonego po zakończeniu prac,
14) roboty związane ze wzniesieniem budynku (roboty ziemne i przyłącza do budynku,
15) wykonanie fundamentów, konstrukcji budynku,
16) wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi,
17) wykonanie elewacji z klinkieru wraz z systemem docieplenia,
18) montaż zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
19) wykonanie ścian działowych, instalacji wewnętrznych zgodnie z projektami branżowymi,
20) montaż drzwi wewnętrznych, parapetów wewnętrznych,
21) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, licowanie ścian i posadzki płytkami,
22) montaż posadzki z tworzyw sztucznych z cokolikiem na ściany, tynkowanie i malowanie ścian i sufitów,
23) wykonanie sufitów podwieszonych,
24) zabezpieczenie ścian i narożników odbojnicami z PCV,
25) montaż urządzeń przeciwsłonecznych w oknach,
26) dostawa i montaż wyposażenia.
2.Szczegółowe zasady oraz warunki realizacji zamówienia określono w następujących załącznikach:
1) projekt rozbiórki,
2) projekt budowlany,
3) projekt techniczny,
4) projekt wykonawczy,
5) projekt zagospodarowania terenu,
6) przedmiary robót,
7) decyzja pozwolenie na budowę,
8) zestawienie parametrów i warunków wymaganych dot. wyposażenia.
Przedmiar pełni wyłącznie funkcję pomocniczą. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego obliczenia wynagrodzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

32340000-8 - Mikrofony i głośniki

32342000-2 - Urządzenia głośnikowe

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

32342410-9 - Sprzęt dźwiękowy

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45122000-8 - Próbne wykopy

45231112-3 - Instalacja rurociągów

45231113-0 - Poziomowanie rurociągów

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312330-9 - Montaż anten radiowych

45314100-2 - Instalowanie central telefonicznych

45314120-8 - Instalowanie abonenckich central telefonicznych

45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych

45314310-7 - Układanie kabli

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45000000-7 - Roboty budowlane

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45215220-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy innych obiektów budowlanych niż ośrodki pobytowe

45215221-2 - Roboty budowlane w zakresie ośrodków opieki dziennej

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45312300-0 - Instalowanie anten

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45312320-6 - Montaż anten telewizyjnych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421140-7 - Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

90650000-8 - Usługi usuwania azbestu

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z kryteriami oceny ofert opisanymi w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto każda polegające na budowie lub przebudowie budynku. Pojęcie budowy, przebudowy oraz budynku należy rozumieć zgodnie z definicją legalną zawartą w ustawie Prawo Budowlane.

w zakresie potencjału osobowego
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje / będzie dysponował co najmniej:
a) jedną osobą (Kierownik Budowy) posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie przepisów obowiązujących w innych krajach*;
b) jedna osobą (Kierownik Robót Elektrycznych) posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń  wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie przepisów obowiązujących w innych krajach*;
c) jedna osobą (Kierownik Robót Sanitarnych) posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń  wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie przepisów obowiązujących w innych krajach*;
*Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 220) lub uprawnień równoważnych względem wymaganych, nabytych w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA), stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z przepisem art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
w zakresie warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej
1)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów w zakresie braku podstaw wykluczenia, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć także:
1)Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2)Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3)Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ;
4)Oświadczenie w przedmiocie spełniania warunków udziału w postępowaniu wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;
5)Zobowiązanie do udostępnienia zasobów – jeśli dotyczy (według wzoru załącznika nr 6 do SWZ);
6)Wykaz rozwiązań równoważnych – jeśli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1)pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
06 1020 1592 0000 2702 0263 1331. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego);
2)gwarancjach bankowych;
3)gwarancjach ubezpieczeniowych;
4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3.Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
4.W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
1)nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
2)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
3)kwotę gwarancji/poręczenia,
4)termin ważności gwarancji/poręczenia,
5)zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
5.W przypadku gdy wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
6.Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
7.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia lub wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
1) sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, o ile zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego, bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
2) terminu realizacji:
a) jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy;
b) jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe
z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca,
a w szczególności wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany do projektu,
na podstawie którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy;
c) jeśli w toku realizacji Umowy pojawiła się konieczność wykonania robót lub prac nieprzewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia;
d)wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiającego na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy;
e) zawieszenie robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
f) przedłużenia postępowania przetargowego o każdy dzień powyżej planowanych 30 dni;
3) zmiana terminu lub sposobu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku konieczności robót zamiennych, jeżeli wykonanie tych robót z wykorzystaniem innych materiałów lub technologii będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1ust. 1 i 2;
4) jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, w szczególności w sytuacji, gdy w sytuacji, jeżeli nowe rozwiązania techniczne/technologiczne będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, a ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej;
5) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
6) jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego; konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
7) wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;
2. Zmiany do Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w załączniku nr 5 do SWZ - projektowane postanowienia umowne (§14 [Zmiany Umowy]).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-18 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie dłużej niż do dnia 29.11.2024r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.